Vai par receptes izrakstīšanu / nosūtījuma saņemšanu ir jāmaksā pacienta iemaksa?

 Pacienta iemaksa tiek veikta par ārsta apmeklējumu.Ja recepte tiek izrakstīta ārsta apmeklējuma laikā, tad pacientam ir jāveic pacienta iemaksa. Savukārt, ja recepte ir izrakstīta bez ārsta apmeklējuma, pacienta iemaksu iekasēt nevar. Piemēram, pacientam ir hroniska saslimšana (cukura diabēts, astma) un zāles jālieto ilgstoši, tad iepriekš vienojoties ar ārstu, pacients var pieteikt receptes nepieciešamību pa tālruni un saņemt recepti e-veselībā, reģistratūrā vai pie prakses medicīnas māsas bezmaksas.http://www.vmnvd.gov.lv/lv/e-veseliba/iedzivotajiem/e-recepte

Savukārt, lai izsniegtu nosūtījumu uz diagnostisko izmeklējumu vai speciālista konsultāciju, ir nepieciešama ģimenes ārsta konsultācija. Konsultācijas laikā ārsts izvērtēs pacienta sūdzības, veselības stāvokli, iepriekš veiktos izmeklējumus un nepieciešamības gadījumā izsniegs nosūtījumu.  Par saņemto ģimenes ārsta konsultāciju pacientam ir jāmaksā pacienta iemaksu 1,42 EUR.

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/kontaktpunkts/852-veselbas-aprpe-latvij/ambulatorie-pakalpojumi

http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/aktuali/this-just-in/info-nosutijumu-sanemsana


Vai ir iespēja atgriezt atpakaļ aptiekā nopirktu medikamentu vai uztura bagātinātāju, ja tas nav lietots?(zāļu instrukcijā tika rakstīts, ka vajag konsultēties ar ārstu pirms lietošana, ja ir noteikta saslimšana).

Informējam, ka neviens normatīvais akts neparedz medikamentu atgriešanu aptiekai. Iesakām vienmēr konsultēties ar ārstu vai farmaceitu pirms zāļu iegādes, kā arī rūpīgi iepazīties ar zāļu lietošanas instrukciju.

Lai iegūtu informāciju par Latvijā reģistrētām zālēm , iesakām apmeklēt arī tīmekļa vietni www.zva.gov.lv, kur sadaļā „reģistrs”, ierakstot attiecīgo zāļu nosaukumu sadaļā ‘humāno zāļu meklēšanas forma”, ir pieejama ne tikai interesējošo zāļu lietošanas instrukcija, bet arī šo zāļu apraksti.
Vienlaikus Inspekcija informē, ka uztura bagātinātāju uzraudzību un kontroli Latvijā veic Pārtikas un veterinārais dienests.

Sīkāku konsultāciju un skaidrojumu par zāļu kontroles jautājumiem iespējams saņemt pa tālruni 67357811 darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no plkst. 13:00 līdz 17:00.


Kas ir nepieciešams, lai ārstniecības iestāde varētu iegādāties zāles no lieltirgotavas un tirgot tās saviem pacientiem?

Lai precizētu informāciju par šo gadījumu, aicinām Jūs sazināties ar Veselības inspekcijas Ārstniecības iestāžu kontroles nodaļu pa tālruni 67507990, jo Jūsu gadījumā medikamentus no lieltirgotavas ir iespējams iegādāties vienīgi ārstniecības iestādes darbības nodrošināšanai, nevis tirdzniecībai.

Lai ārstniecības iestāde būtu tiesīga iegādāties medikamentus no zāļu lieltirgotavas, Veselības inspekcijā jāsaņem atļauja medikamentu iegādei. Ar informāciju par prasībām medikamentu iegādes atļaujas saņemšanai iespējams iepazīties Veselības inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā Veselības aprūpe.


Sakiet lūdzu, kur var nodot zāles, kurām ir beidzies derīguma termiņš?

Šobrīd normatīvie dokumenti nenosaka kārtību, kādā medikamentu utilizēšana jāveic iedzīvotājiem. Protams, nederīgus vai derīguma termiņu zaudējušus medikamentus nebūtu vēlams izmest kopā ar saimnieciskajiem atkritumiem vai kanalizācijā. Tai pat laikā neviens normatīvais akts neparedz obligātu prasību iedzīvotājiem medikamentus atgriezt aptiekā un aptiekai prasību obligāti tos pieņemt.

Pēc Veselības inspekcijas rīcībā esošās informācijas, aptiekas saviem klientiem tomēr nodrošina nederīgo medikamentu utilizāciju, to finansējot no personīgā budžeta.

Ņemot vērā, ka nederīgii medikamenti, kuriem ir beidzies derīguma termiņš, ir klasificēti kā bīstami atkritumi, ražotājiem, lieltirgotavām un aptiekām, atbilstoši prasībām normatīvajos aktos, ir noteikts, ka medikamentus jānodod bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem to tālākai utilizēšanai.


Ko Jūs varētu pateikt par uztura bagātinātāju. Ņemot vērā to, ka ne visi pārdotie uztura bagātinātāji ir tik nekaitīgi, vēlētos kaut ko vairāk zināt par šo.

Uztura bagātinātāji ir pārtikas produkti parastā uztura papildināšanai. Pārtikas produktu uzraudzību mūsu valstī veic un uztura bagātinātāju reģistru uztur Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).

PVD uztura bagātinātāju reģistrā par uztura bagātinātājiem atrodama šāda informācija:

PVD uztura bagātinātāju reģistrā par uztura bagātinātāju Be-Light atrodama šāda informācija:

 

  • Reģistrācijas nr.
  • Atzinuma nr.
  • Produkta nosaukums
  • Ražotājs
  • Ražotāja valsts
  • Iesniedzēja firma
  • Sastāvs
  • Statuss


Ar uztura bagātinātāju reģistru un no reģistra izslēgtiem uztura bagātinātājiem iespējams iepazīties PVD mājaslapas http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/registri?nid=2244#jump sadaļā Reģistri: http://reg.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/registri/uztura_bagatinataji/uztura_bagatinataju_registrs

Ja Jums nepieciešama papildus informācija, rekomendējam konsultēties ar PVD speciālistiem. Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67095230, fakss: 67322727, e-pasts: pvd@pvd.gov.lv.


Vai varu atgriezt zāles aptiekai, ja pēc zāļu lietošanas ir alerģiska reakcija?

Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu, informējam, ka neviens normatīvais akts neparedz medikamentu atgriešanu aptiekai, konstatējot alerģisku reakciju.

Konkrētajā gadījumā Inspekcija iesaka Jums vērsties pie ārstniecības personas, kas zāles rekomendējusi vai farmācijas speciālista aptiekā, kurā zāles iegādātas un informēt par nevēlamo zāļu blakusparādību, lai speciālists, uzdodot pacientam jautājumus par zāļu lietošanu, aizpildīt visas ziņojuma veidlapā „par neparedzētu vai būtisku zāļu blakusparādību” nepieciešamās ziņas.

Attiecībā uz recepšu zālēm ārstam, bet attiecībā uz bezrecepšu zālēm ārstam vai farmaceitam (atkarībā no tā, pēc kura speciālista rekomendācijas uzsākta zāļu lietošana) saskaņā ar 2005.gada 6.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 „Zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība” 4. punktu- ir pienākums informēt Zāļu valsts aģentūru par zāļu blakņu gadījumiem, aizpildot speciālu ziņojuma veidlapu par blakusparādībām, ko, iespējams, izraisījusi zāļu lietošana.

Sīkāku konsultāciju par zāļu kontroles jautājumiem iespējams Veselības inspekcijā pa tālruni 67357811 darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no plkst. 13:00 līdz 17:00.


Kā iespējams noskaidrot maksimāli pieļaujamo zāļu cenu?

Informācija par maksimāli pieļaujamo aptiekas cenu, zāļu pieejamību un marķējumu ir pieejama Zāļu valsts aģentūras mājaslapā: http://www.zva.gov.lv sadaļā Reģistri - atvērt meklēšanu Zāļu reģistrā


Gribētu zināt, uz cik mēnešiem ģimenes ārstei jāraksta recepte kompensējamiem medikamentiem?

Par to, cik ilgam laikam pacientam nepieciešamas medikaments, kuru izraksta uz receptes, lemj ārsts, izvērtējot pacienta objektīvo stāvokli.

Izrakstot zāles uz īpašās receptes veidlapas, ārstam jāievēro 08.03.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr. 175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi” 37.punkta prasības, kas nosaka, ka uz vienas īpašās receptes veidlapas atļauts izrakstīt tikai vienas zāles vai medicīnisko ierīci, iepakojuma skaitu paredzot ne vairāk kā trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam.

Sīkāku informāciju par valsts kompensējamo medikamentu izrakstīšanas kārtību iespējams saņemt pa tālruni 67357811.


Medikamentu iegādes atļaujas: Kā pieprasīt atļauju? Turpmākā procedūra, lai piešķirtu atļauju

Informācija par medikamentu iegādes atļaujas pieprasīšanu - http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/farmacija/medikamentu-iegades-atlaujas

Informācija par piešķirtajām medikamentu iegādes atļaujām - http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/datubazes

Sūdzības par darba organizāciju aptiekās, zāļu izplatīšanas jautājumiem

http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/izskat/zalu-izplatisana


Ko darīt, ja kompensējamo medikamentu receptē izrakstīts tāds zāļu daudzums, kas nepieciešams kursam, bet aptieka atsakās dalīt šo recepti. Pašlaik nav (finansiālas) iespējas iegādāties visus zāļu iepakojumus uzreiz.

Šobrīd nav atļauts iegādāties pa daļām zāles, kuras izrakstītas uz īpašās receptes.

 Pacientam ir jāvienojas ar ārstu, lai izraksta kursam nepieciešamo zāļu daudzumu uz trīs receptēm, jo receptes derīguma termiņš ir 90 dienas.

 Lai nebūtu tā, ka pacients aptiekā nesaņem zāles vispār, tad aptiekā jālūdz izsniegt tādu zāļu daudzumu, kādu pacients var atļauties iegādāties vienā reizē. Šajā gadījumā  pārējo zāļu daudzumu ar to pašu recepti nevarēs izņemt (jālūdz ārstam izrakstīt atlikušo neieciešamo zāļu daudzumu uz citām receptēm).


Man ir aizdomas, ka zāles, kuras iegādājos aptiekā ir viltotas. Ko man darīt?

Ja ir aizdomas par iespējami viltotu zāļu izplatīšanu aptiekās, jāsniedz  Veselības inspekcijai visu nepieciešamo informāciju, kas var būt noderīga lietas izskatīšanā:

http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/izskat/zalu-izplatisana

Var nodot zāļu paraugu testēšanai Zāļu valsts aģentūrā (iepriekš sazinoties), kas ir maksas pakalpojums.


Par zāļu reklāmām. Vai var reklamēt konkrēto produktu?

Vispārīgas prasības reklāmai nosaka Reklāmas likums, savukārt specifiskas prasības zāļu reklāmai papildus Reklāmas likumā noteiktajam reglamentē 17.05.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”, kā arī Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā http://www.vi.gov.lv/lv/farmacija/zalu-reklama/zalu-aprite


Uzzināju, ka man izrakstītas dārgākas zāles, bet zinu, ka šīm zālēm ir līdzvērtīgas zāles. Ko darīt, jo, manuprāt, esmu pārmaksājis par zālēm.

Jāiesniedz Veselības inspekcijai visu nepieciešamo informāciju, kas var būt noderīga lietas izskatīšanā:

Iesniegums: http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/aktuali/this-just-in/info-letakais-kompensejamais-medikaments


Nopirku zāles aptiekā, bet tai nav lietošanas instrukcija latviešu valodā. Vai tā var būt un ko darīt?

Aptiekā visām nopērkamajām  zālēm ir jābūt lietošanas instrukcijai latviešu valodā, ja tas tā nav, tad var vērsties aptiekā un saņemt to.

Ja aptieka nevar izsniegt instrukciju latviešu valodā: rakstiet Iesniegumu VI