Eiropas Savienības regulas

 • Par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā
  Regula (EK) Nr. 2006/2004
 • Par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību
  Regula (EK) Nr. 2016/793
 • Par patentu piespiedu licencēšanu attiecībā uz farmaceitisko produktu ražošanu eksportam uz valstīm, kurās ir sabiedrības veselības aizsardzības problēmas
  Regula (EK) Nr. 816/2006
 • Par narkotisko vielu prekursoriem
  Regula (EK) Nr.216/1443
  Regula (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm
  Regula (EK) Nr. 1277/2005 par īstenošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes Regulai (EK) Nr. 111/2005, ar ko izstrādā noteikumus narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības starp Kopienu un trešām valstīm uzraudzībai
 • Par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma Regula (EK) Nr.2016/161

Latvijas normatīvie dokumenti 

 • Farmācijas likums
  • 25.10.2005. MK noteikumi Nr. 803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem";
  • 17.01.2006. MK noteikumi Nr. 57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām";
  • 18.04.2006. MK noteikumi Nr. 304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību,  kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu";
  • 09.05.2006. MK noteikumi Nr. 376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība";
  • 31.10.2006. MK noteikumi Nr. 899"Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība";
  • 27.03.2007. MK noteikumi Nr. 220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās";
  • 26.06.2007. MK noteikumi Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība";
  • 26.06.2007. MK noteikumi Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība";
  • 27.04.2008. MK noteikumi Nr. 454 "Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrēšanas kārtība";
  • 23.03.2010. MK noteikumi Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi";
  • 23.03.2010. MK noteikumi Nr. 289 "Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām";
  • 23.03.2010. MK noteikumi Nr. 290 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība";
  • 17.05.2011. MK noteikumi Nr. 378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”;
  • 02.08.2011. MK noteikumi Nr. 610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji";
  • 19.10.2011. MK noteikumi Nr. 800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība";
  • 22.11.2011. MK noteikumi Nr. 885 "Zāļu klasifikācijas kārtība";
  • 25.06.2013. MK noteikumi Nr. 344 "Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība";
  • 22.01.2013. MK noteikumi Nr. 47 "Farmakovigilances kārtība".
 • Ārstniecības likums;
  • 08.03.2005. MK noteikumi Nr. 175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas noteikumi";
  • 28.11.2017.MK noteikumi Nr. 689 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība";
 • Likums "Par prakses ārstiem";
 • „Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums”;
  • 13.08.1996 MK noteikumi Nr. 327 „Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu tranzīta noteikumi”
  •  Likums "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību ";
  • 21.04.2008. MK noteikumi Nr. 293 "Kārtība, kādā izsniedz, aptur un anulē atļauju Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai vai apmācībai";
  • 17.06.2008. MK noteikumi Nr. 441 "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāļu un veterināro zāļu ražošanā, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās";
  • 15.12.2009. MK noteikumi Nr. 1456 "Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, veic darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm";
  • 29.10.2019. MK noteikumi Nr.505 „Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu aprites kārtība”;
  • 04.02.2020. MK noteikumi Nr.74 „Kārtība, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā”;
  • 17.03.2020. MK noteikumi Nr. 147 „Prekursoru operatoru un prekursoru lietotāju reģistrēšanas un licencēšanas kārtība”.
 • Izglītības likums;
  • 23.03.2010. MK noteikumi Nr. 277 "Kārtība, kāda nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs".