Lai izvērtētu ēku atbilstību higiēnas prasībām un tādējādi mazinātu risku sabiedrības veselībai uzturoties jaunbūvētajās ēkās, tiek veikts Veselības inspekcijas novērtējums un sagatavots atzinums.

Ja tiek nodota ekpluatācijā otrās un trešās grupas ēka vai tās daļa (otrās grupas ēkas vai tās daļai, ja ēkai ir izvirzītas obligātās higiēnas prasības), ir nepieciešams Veselības inspekcijas atzinums par objekta gatavību ekspluatācijai. Uzņēmējs iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu atzinumam par objektu gatavību ekspluatācijai. Veselības inspekcijas speciālists veic objekta higiēnisko novērtēšanu uz vietas. Rezultātā, pēc rēķina apmaksas, tiek sagatavots atzinums par objekta/būves gatavību ekspluatācijai.

Vairāk informācijas par pakalpojumu pieejama šeit. 

Izvērtēt projekta atbilstību higiēnas prasībām. Gadījumos, ja saskaņā ar Būvnoteikumu 95. puktā minēto, iepriekš izdoto tehnisko un īpašo noteikumu prasības nevar izpildīt, un līdz ar to būvprojekta tehniskie risinājumi ir saskaņojami institūcijās, kas izdevušas attiecīgos noteikumos, saskaņojot paredzamās atkāpes no tehniskajiem noteikumiem.

Informācija par pakalpojumu pieejama šeit.

Lai izvērtētu pakalpojuma sniegšanas vietas atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcijas speciālisti veic novērtējumu.

Pieteikumu var iesniegt arī brīvprātīgi par jebkuru objektu (būvi), tad tiek piemērota maksa atbilstoši Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādim. Prasība obligāta bērnu nometnēm un izglītības iestādēm pirms to reģistrācijas, kā arī bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Bērnu nometnes, izglītības iestādes pārstāvis vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu atzinumam par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai. Veselības inspekcijas speciālists veic objekta higiēnisko novērtēšanu uz vietas. Rezultātā tiek sagatavots atzinums.

Informācija par pakalpojumu pieejama šeit.