Inspekcijas stratēģija līdz 2027. gadam paredz īstenot un sekmēt efektīvas un iedarbīgas valsts pārvaldes iestādes darbību, fokusētu sabiedrības interesēs.

Stratēģija paredz Inspekcijas ilgtspējīgas partnerības veidošanu ar visām Inspekcijas mērķgrupām – konkrētām sabiedrības grupām un to pārstāvētajām nevalstiskajām organizācijām, kā arī uzraudzības objektiem un tos pārstāvošajām profesionālajām organizācijām, un valsts un pašvaldību institūcijām, tādējādi precīzi un proaktīvi identificējot riskus veselības aprūpē un vides veselībā, tos sistēmiski analizējot un novēršot, realizējot taktisku uzraudzību un kontroli.

Primāri stratēģija paredzēta kā instruments Inspekcijas stratēģisko prioritāšu un mērķu definēšanai un sasniegšanai.

Vienlaikus stratēģija ir ceļa karte Inspekcijas mērķa grupām, kas informē, ļauj saskatīt un sekot Inspekcijas plānotajam attīstības kursam.

Stratēģijas ieviešanas pasākumi iekļauti ikgadējā Inspekcijas darba plānā, informācija par īstenošanas gaitu – ikgadējā publiskajā pārskatā.

Stratēģijas ieviešanas novērtējums veicams 2027. gadā, un tas veidos pamatu stratēģijas izstrādei nākamajam darbības periodam, nodrošinot stratēģiskās attīstības pēctecību.

 Veselības inspekcijas stratēģija 2019. – 2021. gadam

Lai nodrošinātu Veselības inspekcijas (turpmāk - Inspekcijas) stratēģisko mērķu sasniegšanu, uzdevumu un prioritāru izpildi, 2019. gadā ar Veselības ministrijas (turpmāk – VM) rīkojumu Nr.267 ir apstiprināta Inspekcijas darbības stratēģija 2019.-2021. gadam (turpmāk – Stratēģija).  Stratēģijā ir noteiktas prioritātes, darbības virzieni, sasniedzamie mērķi, veicamie uzdevumi visās Inspekcijas kompetences jomās, kas īstenojami pieejamā finansējuma ietvaros un savstarpējā sadarbībā ar uzraudzības iestādēm un citām ieinteresētajām pusēm. Stratēģija izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa instrukcijā Nr. 3 “Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu” ietvertajiem metodoloģiskajiem norādījumiem.

Stratēģijā noteiktajos mērķos un sasniedzamajos rezultātos ir ņemta vērā virkne nacionālo un veselības nozares politikas plānošanas dokumentu nostādnes, kā arī starptautisko organizāciju rekomendācijas. Inspekcijas stratēģija izstrādāta, ņemot vērā “Veselības ministrijas darbības stratēģijā 2019.-2021.gadam” noteiktos mērķus:

 1. Mazināt atkarību izplatību;
 2. Samazināt nelabvēlīgo vides faktoru un infekcijas slimību ietekmi uz sabiedrības veselību;
 3. Uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pacientu drošību;
 4. Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus prioritārajās jomās;
 5. Veicināt finansējuma pieaugumu veselības nozarei;
 6. Uzlabot cilvēkresursu nodrošinājumu veselības aprūpē;
 7. Uzlabot veselības nozares infrastruktūru un resursu pārvaldību.

Stratēģijas kopsavilkums

 • Inspekcija stratēģijas īstenošanai veltīs savu enerģiju un apņēmību uzraudzības kultūras un sistēmas pilnveidei un labāku rezultātu sasniegšanai.
 • Inspekcija ir atvērta pārmaiņām uzraudzības pieejā un metodēs, tās darbinieki mācās un apgūst jaunas prasmes, strādā vienotā komandā, lai efektīvi reaģētu, identificējot sistēmiskos riskus un jaunus iespējamos apdraudējumus, kas varētu rasties sabiedrības veselībai.
 • Inspekcija uzlabojumus veselības nozarē sasniegs ar proaktīvu pieeju, zinātniski pamatotām un starptautiskajā praksē pārbaudītām darbības metodēm, profesionalitāti un sadarbību ar ieinteresētajām pusēm, tādējādi iemantojot uzticību un kļūstot par iestādi ar nevainojamu reputāciju, kurā darbinieki jūtas gandarīti par paveikto un kuras viedokli respektē klienti.
 • Veicot iestāžu un pakalpojumu uzraudzību, Inspekcija attīstīs jaunu – sistēmā balstītu pieeju, orientētu uz uzraudzības objektu/pakalpojumu sniedzēju nepārtrauktu pilnveidi, lūkojoties pēc atbildēm uz trīs pamatjautājumiem:
  • “Vai pakalpojums/produkts ir drošs?”
  • “Vai tas ir uz cilvēku/sabiedrības/pacientu vajadzībām orientēts?”
  • “Vai iestāde/pakalpojums/process ir labi pārvaldīts, uz pilnveidi orientēts, lai novērstu riskus sabiedrības veselībai?”

             un sniegs savus secinājumus un vērtējumus.

 • Mātes un bērna veselības aprūpe, onkoloģijas, psihiatrijas un sirds-asinsvadu slimību jomas ir noteiktas kā prioritārās Latvijā ESF 2014. – 2020. gada plānošanas perioda investīcijām veselības veicināšanā un slimību profilaksē, cilvēkresursu un infrastruktūras attīstībā un veselības aprūpes kvalitātē, kā arī 2019. gada augustā apstiprināts Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns "Viena veselība" 2019.-2020. gadam, tāpēc Inspekcija aktīvi iesaistīsies šo jomu mērķu sasniegšanā.

Viss dokuments - Veselības inspekcijas stratēģija 2019. – 2021. gadam.

Stratēģija_attēls


[1] Par Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plānu "Viena veselība" 2019.-2020. gadam. Ministru kabineta rīkojums Nr. 402, Rīgā, 2019. gada 14. augustā (prot. Nr. 34 45. §) 


Stratēģijas izstrādes gaitā tika noteiktas Inspekcijas prioritātes, stratēģiskie mērķi, svarīgākie rīcības virzieni/uzdevumi to sasniegšanai, rezultatīvie rādītāji un to sasniegšanas skaitliskās vērtības.

Stratēģija ietver Inspekcijas nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus, un ir vērsta uz Inspekcijas kompetencē esošajos politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, kā arī uz uzraudzības kultūras maiņu un attīstību uzraudzības pieejās un metodēs, lai identificētu un pārvaldītu riskus sabiedrības veselībai, tādējādi piedaloties arī VM noteikto mērķu sasniegšanā.

Stratēģija 2019. – 2021. gadam ir izstrādāta, ņemot vērā veikto pašnovērtējumu, pakalpojumu sniedzēju un darbinieku sniegto novērtējumu Ekonomikas ministrijas realizētā projekta “Konsultē vispirms”[1] ietvaros, EURINSPECT ekspertu sniegto vērtējumu veselības aprūpes nozarē[2], VM noteiktajām prioritātēm, tai skaitā izstrādāto Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepciju[3], kā arī labas pārvaldības principus saistībā ar klientu, finanšu, procesu, inovāciju un mācīšanās perspektīvām[4].

Stratēģijā  noteiktie  mērķi  un  uzdevumi  ir pamatā, izstrādājot ikgadējo Inspekcijas darba plānu, balstoties uz iepriekšējo periodu uzdevumu izpildi un sasniegto.


[1] Ekonomikas ministrija. Konsultē vispirms. Pieejams tiešsaistē:https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionala_industriala_politika/uznemejdarbibas_vide_/uznemejdarbibas_vides_uzlabosana/konsulte_vispirms_ (skatīts 02.05.2019.).

[2] Ekspertu ziņojums. Latvijas Republikas Veselības inspekcija. Pieejams tiešsaistē: http://vmnvd.gov.lv/uploads/files/5c5842f37f78d.pdf (skatīts 02.05.2019.)

[3] Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcija. Pieejama tiešsaistē: http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/aktualitates/VM_KONCEPCIJA_KV_PD_01-01-2017_100417.pdf (skatīts 02.05.2019.)

[4] Latvijas republikas ministru kabinets. Līdzsvarotā vadības karte. http://tap.mk.gov.lv/valsts-parvaldes-politika/kvalitates-vadiba/Kvalitates-vadibas-modeli/Lidzsvarotas-vadibas-karte/ (skat.02.05.2019.)

[5] Par Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plānu "Viena veselība" 2019.-2020. gadam. Ministru kabineta rīkojums Nr. 402, Rīgā, 2019. gada 14. augustā (prot. Nr. 34 45. §)


Inspekcijas mandāts

Inspekcija ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu veselības aprūpes, sabiedrības veselības un farmaceitiskās darbības jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi kvalitatīvai un kvalificētai veselības aprūpei, kā arī drošai un veselīgai dzīves videi

Inspekcijas darbības virzieni

Veselības aprūpes jomā galvenie darbības virzieni ietver ārstniecības iestāžu uzraudzību un sniegtās veselības aprūpes un darbnespējas ekspertīzes kvalitātes kontroli, medicīnisko ierīču izplatīšanas un lietošanas (ekspluatācijas) uzraudzību, ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistru uzturēšanu.

Sabiedrības veselības jomā Inspekcija nodrošina paaugstināta riska u.c. subjektu (bērnu izglītības iestādes, bērnu nometnes, sociālās aprūpes iestādes, dienesta viesnīcas, skaistumkopšanas, tetovēšanas un pīrsinga saloni, sporta klubi, peldbaseini, pirtis, viesnīcas) uzraudzību, iedzīvotāju veselību ietekmējošo vides faktoru (vides fizikālie, ķīmiskie un bioloģiskie faktori, kas var būtiski pasliktināt dzīves kvalitāti un radīt veselības traucējumus, tai skaitā veic dzeramā ūdens un peldvietu monitoringu) uzraudzību, ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu uzraudzību Latvijas tirgū.

Farmācijas jomā Inspekcija nodrošina farmaceitiskās darbības uzņēmumu un zāļu aprites uzraudzību, īstenojot cilvēkiem paredzēto zāļu un narkotisko un psihotropo zāļu (arī prekursoru) izplatīšanas un zāļu reklāmas un komercprakses uzraudzību aptiekās un to filiālēs, zāļu lieltirgotavās, zāļu ražošanas uzņēmumos, medikamentu muitas noliktavās, medicīnisko un veterinārmedicīnisko zinātnisko pētījumu veikšanas laboratorijās un pie aktīvo vielu izplatītājiem, kā arī citos objektos, kas saistīti ar zāļu, prekursoru apriti vai reklāmu.

Inspekcijas prioritātes

Vīzija, misija, vērtības

Inspekcija ir pārliecināta, ka ikvienam Latvijā ir jāsaņem kvalitatīvi un droši veselības pakalpojumi un produkti, jādzīvo drošā un veselīgā dzīves vidē, un Inspekcijas virsmērķis ir to ietekmēt un veicināt.

Īstenojot tiesisku, konsekventu un efektīvu valsts uzraudzību, mēs, Inspekcijā strādājošie, identificējam un mazinām riskus veselības nozarē, veicinām sabiedrības veselības un veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un drošības pilnveidi un tādā veidā sekmējam šo sabiedrības vajadzību nodrošināšanu.

Savā vīzijā Inspekcija saredz, ka tās speciālisti ar lepnumu pārstāv VM un Inspekcijas īstenoto politiku un intereses publiskajā telpā, starptautiskās darba grupās un projektos, Veselības inspekcijas organizētajās apmācībās, semināros, konferencēs, diskusijās ar ieinteresētajām pusēm un izmanto savu veselības nozares eksperta līmeņa kompetenci gan konsultējot, gan analizējot riskus, gan uzraugot, gan sniedzot vērtīgus padomus veselības pakalpojumu sniedzējiem, gan priekšlikumus veselības risku mazināšanai valsts līmenī.

Inspekcijā augstu vērtējam:

Godīgumu un taisnīgumu: aizsargājot cilvēka, sabiedrības un klientu intereses, Inspekcijā godprātīgi un taisnīgi izvērtē dažādas situācijas, saglabājot objektivitāti un nepakļaujoties ārējai ietekmei vai emocijām. Vienādām situācijām vai gadījumiem – vienāda attieksme un pieeja.