Eiropas Savienības tiesību akti

Eiropas Savienības direktīvas
Skatīt vairāk

Latvijas Republikas  normatīvie akti

 1. Ārstniecības likums
  Ministru kabineta 2023.gada 10. oktobra noteikumi Nr. 582 "In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču noteikumi";
  Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta noteikumi Nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi";
  Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta noteikumi Nr. 455 "Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu un in vitro diagnostikas medicinisko ierīču veiktspējas pētījumu veikšanas kārtība";
  Ministru kabineta 2022. gada 9. augusta noteikumi Nr. 491
  “Ārstniecības iestāžu reģistra noteikumi”;

  Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojuma organizēšanas un samaksas kārtība";
  Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumi Nr. 487 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu pievienošanos Eiropas references tīkliem";
  Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumi Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība";
  Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumi Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu";

  Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumi Nr. 70 "Alkohola, narkotisko, psihitropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība";
  Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumi Nr. 948 "Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi";
  Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība";
  Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumi Nr. 469 "Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas";
  Ministru kabineta 2009. gada noteikumi Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu";
  Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumi Nr. 193 "Noteikumi par ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas kārtību un sertificējamo ārstniecības atbalsta personu profesijām";
  Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumi Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām";
  Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumi Nr. 746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība";
  Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība";
  Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumi Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība";
  Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem, un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai";
  Ministru kabineta 2005. gada 8. jūnija noteikumi Nr. 468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība";
  Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumi Nr. 175  "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas noteikumi".
 2. Pacientu tiesību likums

  Ministru kabineta 2015.gada 04.augusta noteikumi Nr.446 “Kārtība, kādā atļauj izmantot pacienta datus konkrētā pētījumā”;
  Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumi Nr.1268 “Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”;
  Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.299 “Kārtība, kādā ieslodzījuma vieta informē ārstniecības iestādi par apcietināta vai notiesāta pacienta personas datiem un ieslodzījuma vietā veikto ārstniecību”.
 3. Veselības aprūpes finansēšanas likums
  Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumi Nr.555
  Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība".

 4. Likums "Par prakses ārstiem"

 5. "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums"
  Ministru kabineta 2021.gada 8.jūnija noteikumi Nr.367 “
  Prekursoru operatoru un prekursoru lietotāju reģistrēšanas un licencēšanas kārtība;
  Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumi Nr.74 “Kārtība, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā;
  Ministru kabineta 2019.gada 29.oktobra noteikumi Nr. 505 “Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu aprites kārtība;
  Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumi Nr.800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība;
  Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumi Nr. 35 “Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai;
  Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumi Nr.441 “Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāļu un veterināro zāļu ražošanā, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās
  ;
  Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.293 “Kārtība, kādā izsniedz, aptur un anulē atļauju Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai vai apmācībai;
  Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība";
  Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumi Nr.220 “
  Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās;
  Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumi Nr.175  “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi.

 6. Likums “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”

 7. Seksuālās un reproduktīvās veselības likums
  Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumi Nr.1176Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība; 
  Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumi Nr. 611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība";
  Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.261Neauglības diagnosticēšanas kārtība;
  Ministru kabineta 2003.gada 1.novembra noteikumi Nr.590Grūtniecības pārtraukšanas organizatoriskā kārtība".

 8. Likums "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā"
  Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumi  Nr.1176Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība ;
  Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.70Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām";
  Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumi Nr.215
  Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai".

 9. Ceļu satiksmes likums
  Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumi Nr.940 "
  Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību;
  Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumi Nr.719 “Kārtība, kādā transportlīdzekļa vadītājam nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpas gaisā un konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi.

 10. Krimināllikums
  Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumi Nr.32
  Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi;

 11. Likums "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"
   Ministru kabineta 2024. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 409 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība". 

 12. Farmācijas likums
  Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumi Nr.899
  Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība;
  Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumi Nr. 220 “Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās”;
  Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.416Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība;
  Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumi Nr. 47 “Farmakovigilances kārtība";
  Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumi Nr.344 “Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība";
  Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumi Nr.800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība;
  Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumi Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus;
  Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumi Nr.290 “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība;
  Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumi Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi;
 13.  Sporta likums
 14. Apcietinājumā turēšanas kārtības likums
  Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumi Nr.497 “Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas";
  Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumi Nr.276 "Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība;
  Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1022Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām.
 15. Likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”:
  Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumi Nr. 68 Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;
  01.03.2005. MK noteikumi Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu";
  29.03.2005. MK noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu";
 16. 24.05.2005. MK noteikumi Nr. 351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu";
  06.06.2006. MK noteikumi Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām";
  20.12.2016. MK noteikumi Nr. 827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā";
  31.01. 2017. MK noteikumi Nr. 71 "Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas atzīšanai attiecībā uz reglamentētās profesijas profesionālo darbību daļu,  Latvijas Republikā reglamentētās profesijās";
  05.03.2019. MK noteikumi Nr. 103 „Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus”. 
 17. Darba likums
  24.11.2015. MK noteikumi Nr.656 ”Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”.
 18. Darba aizsardzības likums
  06.11.2006. MK noteikumi Nr. 908 "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība";
  10.03.2009. MK noteikumi Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude";
  25.08.2009. MK noteikumi Nr. 950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība";
  03.08.2010. MK noteikumi Nr. 713 "Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu".
 19. Izglītības likums
  22.08.2023. MK noteikumi Nr. 474  "Kārtība, kāda nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs";
  11.01.2022. MK noteikumi Nr.11 ”Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”.
 20. Militārā dienesta likums
  17.06.2003. MK noteikumi Nr. 311 "Kārtība, kādā no obligātā aktīvā militārā dienesta veselības stāvokļa dēļ atvaļinātajiem karavīriem sedz dienesta laikā gūto veselības traucējumu ārstēšanas un rehabilitācijas izmaksas".
 21. Epidemioloģiskās drošības likums
  16.02.2016. MK noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”;
  05.01.1999. MK noteikumi Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība";
  26.09.2000. MK noteikumi Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi";
  12.12.2000. MK noteikumi Nr. 431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām";
  14.06.2005. MK noteikumi Nr. 413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos";
  19.07.2005. MK noteikumi Nr. 523 "Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves";
  19.09.2006. MK noteikumi Nr. 774 "Kontaktpersonu primārā medicīniskā pārbaude, laboratoriskā pārbaude un medicīniskā novērošanas kārtība";
  21.11.2006. MK noteikumi Nr. 948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem";
  06.07.2010.MK noteikumi Nr. 618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi".
 22. Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums
  03.06.2014. MK noteikumi Nr. 273 "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa".
 23. Būvniecības likums
  19.10.2021. MK noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”.
 24. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums
  29.06.2010. MK noteikumi Nr. 605 "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā un zemessargi, pildot dienestu Zemessardzē".
 25. Ministru kabineta iekārtas likums
  31.08.2010. MK noteikumi Nr. 822 "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrijas un Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrijas vienošanos par savstarpējo palīdzību neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā pierobežas teritorijā".  
 26. Par mērījumu vienotību
  09.01.2007. MK noteikumi Nr. 40 Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu;
  25.08.2008. MK noteikumi Nr. 693 Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu.
 27. Atkritumu apsaimniekošanas likums
  22.05.2012. MK noteikumi Nr.353 Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības.
 28. Alkoholisko dzērienu aprites likums