Reizi gadā bērniem no valsts budžeta tiek apmaksāta zobu higiēna - 2 līdz 18 gadu vecumā. Divas reizes gadā zobu higiēnas pakalpojumus bērni var saņemt 7, 11 un 12 gadu vecumā. Tas nozīmē, ka bērniem attiecīgajā vecumā, piemēram, 11 gadu vecumā ir tiesības saņemt divas valsts apmaksātās zobu higiēnas. http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/zobarstniecibas-palidziba

Ieteikt problēmu gadījumos sākotnēji pārrunāt ar ārstniecības personu atšķirīgas attieksmes iemeslus, un nepieciešamības gadījumā vērsties pie ārstniecības iestādes administrācijas, kura ir atbildīga par ārstniecības iestādes darba organizāciju un var rast ātrāku problēmas risinājumu, t.sk. izveidot komisiju ārstniecības personas rīcības izvērtēšanai.Vēl var vērsties piedāvāt vērsties Latvijas ārstu biedrības Ētikas komisijā un Latvijas māsu asociācijas Ētikas komitejā.Pacientu un ārstu attiecību pamatprincipus nosaka Pacientu tiesību likums, Latvijas Ārstu Ētikas kodekss, taču katra ārstniecības iestāde var papildus noteikt savus profesionālās ētikas un uzvedības principus, normas un ieteikumus, t.sk. izveidot savu ētikas komisiju ārstniecības personu ētikas normu pārkāpumu izvērtēšanai.Katrai personai Ārstniecības likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības saņemt veselības stāvoklim atbilstošu ārstniecību, ir tiesības uz laipnu attieksmi, kvalitatīvu un kvalificētu ārstniecību neatkarīgi no viņa slimības rakstura un smaguma.

Ja veselības punkts ir līgumattiecībās ar valsti un piedāvā valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, bērniem līdz 18 gadiem nav jāmaksā par atkārtotām pārsiešanām.

Darbnespējas lapu izsniedz ārstniecības iestādes ārsts vai ārsta palīgs pēc personas personīgas apskates un izmeklēšanas, pieņemto lēmumu pamatojot medicīniskajā dokumentācijā.

Kārtību, kādā tiek apliecināta personas pārejoša darbnespēja un slimības lapu izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 03.04.2001. noteikumi Nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”.

Ārsts vai ārsta palīgs darbnespējas lapu sagatavo elektroniski veselības informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu (turpmāk – e-veselības sistēma).

Pēc personas pieprasījuma ārsts vai ārsta palīgs izsniedz e-veselības sistēmā sagatavoto darbnespējas lapu papīra formā, un tajā ir norāde "Darbnespējas lapa ir sagatavota un reģistrēta veselības informācijas sistēmā".

Darbnespējas lapu izsniedz:

 1. sakarā ar slimību (arī arodslimību) vai traumu (arī nelaimes gadījumu darbā), kas saistīta ar darbspēju zaudēšanu;  
 2. ja nepieciešams saņemt ārstniecisku vai profilaktisku medicīnisko palīdzību;
 3. ja nepieciešama izolācija karantīnas laikā;
 4. ja atveseļošanās laikā pēc slimības (traumas) saskaņā ar medicīnisku atzinumu darbspēju atjaunošanai nepieciešams ārstēties rehabilitācijas iestādē;
 5. sakarā ar stacionārā veicamu protezēšanu vai ortozēšanu;
 6. sakarā ar stacionārā veicamu izmeklēšanu, ja ir ārsta norīkojums;
 7. personai, kas kopj slimu bērnu vecumā līdz 14 gadiem;
 8. grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā.

Papildus informācija pieejama šeit.

Informāciju par labi paveiktu mediķu darbu Jūs varat iesniegt ārstniecības iestādes vadībai vai Veselības ministrijai.

Šādos gadījumos pēc iespējas precīzāk jānorāda informācija par sniegto medicīnisko aprūpi, piemēram, datums, pilsēta, izsaukuma adrese, ārstniecības iestāde, ārsta vai medmāsas vārds, uzvārds, kā arī jāprecizē, kāda palīdzība tika sniegta. Rakstveida informāciju iespējams nosūtīta pa pastu vai elektroniski. Veselības ministrijas adrese:
Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, e-pasts: vm@vm.gov.lv, mājaslapa: https://www.vm.gov.lv/lv 

Jārunā ar ārstniecības iestādes vadību, nodaļas vai poliklīnikas galveno ārstu, slimnīcas administrāciju. Ieteicams slimnīcas vadībai rakstīt iesniegumu par konkrēto situāciju. Ja neizdodas rast risinājumu – iesniegums Veselības inspekcijai.

Pacienta ārstēšanu slimnīcā nodrošina ārstējošais ārsts. Ārstējošais ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli, nosaka pacientam atbilstošāko ārstēšanu – nepieciešamos izmeklējumus, medikamentus u.c. Ja pacients nav apmierināts ar veikto izmeklēšanu, sākotnēji jārisina jautājums ar ārstniecības iestādes vadību, ja neizdodas rast risinājumu  - iesniegums Veselības inspekcijai.

Iesniegumus Veselības inspekcijai var iesniegt, sūtot vēstulē pa pastu uz Inspekcijas mājas lapā norādītajām adresēm vai elektroniski, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv  pieejamo pakalpojumu „Iesniegums Veselības inspekcijai”.  

Atlīdzību par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī par ārstniecības izdevumiem no Ārstniecības riska fonda pieprasa ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no tā nodarīšanas dienas.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamā iesnieguma iesniegšana.

Iesniegumā ietveramā informācija ir norādāma vienkāršā un saprotamā formā, ko pacients var aizpildīt pats. Iesnieguma izvērtēšana tiek veikta administratīvā procesa ietvaros, proti, visas nepieciešamās darbības – informācijas iegūšanu, pierādījumu vākšanu un ekspertīzes veikšanu nodrošina valsts pārvaldes iestādes, tādejādi pacients administratīvajā procesā var pārstāvēt sevi pats un nav nepieciešama pārstāvja (advokāta, jurista vai cita pilnvarota pārstāvja) pieaicināšana, izņemot gadījumu, ja pacients to īpaši vēlas.

Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti:

 1. Medicīniskie dokumenti, kas attiecas uz Iesniegumā norādīto sūdzību un ir pacienta rīcībā;
 2. Pilnvara (jāiesniedz, nepieciešamības gadījumā jāuzrāda oriģināls), ja pacientu pārstāv pilnvarotais pārstāvis;
 3. Mantojuma apliecība (jāiesniedz, nepieciešamības gadījumā jāuzrāda oriģināls), ja pacients ir miris;
 4. Ja tiek lūgts atlīdzināt ārstniecības izdevumus, kas veikti veselībai nodarītā kaitējuma novēršanai vai mazināšanai, atlīdzības prasījuma iesniegumam iesniedzējs obligāti pievieno:
 • ārstniecības izdevumus apliecinošus personificētus attaisnojuma dokumentus (jāiesniedz, nepieciešamības gadījumā jāuzrāda oriģināls), kas apliecina izmaksas par ārstniecības personas sniegtajām konsultācijām, medicīniskajām manipulācijām, diagnostiskiem un laboratoriskiem izmeklējumiem, zāļu un medicīnisko ierīču iegādi un medicīnisko rehabilitāciju (čekus, kvītis);
 • medicīnas dokumentus, kas pamato veiktos veselības aprūpes pakalpojumus (izraksts/epikrīze no ārstniecības iestādes vai ārsta speciālista, (konsultanta) slēdziens).

Ja pacients lūdz atlīdzināt arī ārstniecības izdevumus, jāaizpilda Ārstniecības izdevumu deklarācija (abas lapas) ar maksājumus apliecinošo dokumentu uzskaitījumu. Par ārstniecības izdevumiem, kas attiecas uz vienu veselības aprūpes epizodi, aizpilda atsevišķu veidlapu –
maksājumus apliecinošu dokumentu uzskaitījumu.

Papildus informāciju skatīt šeit.