Eiropas Savienības normatīvie dokumenti 

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).

Informācijai: REACH regulas konsolidētā versija.

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP).

Informācijai: CLP regulas konsolidētā versija.

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 648/2004 (2004. gada 31. marts) par mazgāšanas līdzekļiem. Plašāku informāciju meklēt šeit.

Informācijai: mazgāšanas līdzekļu regulas konsolidētā versija.

 1. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu. Plašāku informāciju meklēt šeit. Informācijai: biocīdu regulas konsolidētā versija.
 2. Komisijas deleģētā regula (ES) Nr. 492/2014 (2014. gada 7. marts), kas papildina Eiropas parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 attiecībā uz noteikumiem par atļauju atjaunošanu biocīdiem, uz kuriem attiecas savstarpējā atzīšana.
 3. Komisijas deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 (2014. gada 4. augusts) par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi. Labojums.
 1. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1223/2009 (2009. gada 30. novembris) par kosmētikas līdzekļiem. Informācijai: regulas Nr. 1223/2009 konsolidētā versija.
 2. Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/674/ES (2013. gada 25. novembris) par vadlīnijām attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem I pielikumu.
 3. Komisijas regula (ES) Nr. 655/2013 (2013. gada 10. jūlijs), ar ko nosaka kopējus kritērijus tādu apgalvojumu pamatojumam, kas attiecas uz kosmētikas līdzekļiem.
 4. Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/677 (2022. gada 31. marts), ar ko paredz noteikumus par to, kā attiecībā uz kosmētikas līdzekļu marķējumā izmantojamu sastāvdaļu kopīgo nosaukumu glosāriju jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1223/2009.

Plašāku informāciju meklēt šeit.

Grozījumi regulā Nr. 1223/2009: 

 • Komisijas regula (ES) Nr. 344/2013 (2013. gada 4. aprīlis), ar ko groza II, III, V un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) Nr. 483/2013 (2013. gada 24. maijs), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) Nr. 658/2013 (2013. gada 10. jūlijs), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) Nr. 1197/2013 (2013. gada 25. novembris), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) Nr. 358/2014 (2014. gada 9. aprīlis), ar ko groza II un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) Nr. 866/2014 (2014. gada 8. augusts), ar ko groza III, V un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem. Kļūdas labojums.
 • Komisijas regula (ES) Nr. 1003/2014 (2014. gada 18. septembris), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) Nr. 1004/2014 (2014. gada 18. septembris), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2015/1190 (2015. gada 20. jūlijs), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2015/1298 (2015. gada 28. jūlijs), ar ko groza II un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2016/314 (2016. gada 4. marts), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2016/622 (2016. gada 21. aprīlis), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2016/621 (2016. gada 21. aprīlis), ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2016/1121 (2016. gada 11. jūlijs), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2016/1120 (2016. gada 11. jūlijs). ar ko groza IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem
 • Komisijas regula (ES) 2016/1143 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2016/1198 (2016. gada 22. jūlijs), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2017/237 (2017. gada 10.februāris), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2017/238 (2017. gada 10.februāris), ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2017/1224 (2017. gada 6. jūlijs), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2017/1410 (2017. gada 2. augusts), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2017/1413 (2017. gada 3. augusts), ar ko groza IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2017/2228 (2017. gada 4. decembris), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2018/885 (2018. gada 20. jūnijs), ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2018/978 (2018. gada 9. jūlijs), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2018/1847 (2018. gada 26. novembris), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2019/680 (2019. gada 30. aprīlis), ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2019/681  (2019. gada 30. aprīlis), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2019/698 (2019. gada 30. aprīlis), ar ko groza III un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2019/831 (2019. gada 22. maijs), ar ko groza II, III un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2019/1857 (2019. gada 6. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem VI pielikumu.
 • Komisijas regula (ES) 2019/1858 (2019. gada 6. novembris),ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2019/1966 (2019. gada 27. novembris), ar ko groza un labo II, III un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem. Labojums.
 • Komisijas regula (ES) 2020/1682 (2020. gada 12. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem III pielikumu.
 • Komisijas regula (ES) 2020/1683 (2020. gada 12. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem II un III pielikumu. Labojums.
 • Komisijas regula (ES) 2020/1684 (2020. gada 12. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem VI pielikumu.
 • Komisijas regula (ES) 2021/850 (2021. gada 26. maijs), ar ko groza un labo II pielikumu un groza III, IV un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 • Komisijas regula (ES) 2021/1099 (2021. gada 5. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem II un III pielikumu.
 • Komisijas regula (ES) 2021/1902 (2021. gada 29. oktobris), ar ko attiecībā uz dažu tādu vielu izmantošanu kosmētikas līdzekļos, kuras klasificētas par kancerogēnām, mutagēnām vai reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 II, III un V pielikumu. 
 • Komisijas regula (ES) 2022/135 (2022. gada 31. janvāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1223/2009 attiecībā uz methyl-N- methylanthranilate lietošanu kosmētikas līdzekļos.
 • Komisijas regula (ES) 2022/1176 (2022. gada 7. jūlijs), ar ko attiecībā uz konkrētu UV filtru izmantošanu kosmētikas līdzekļos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1223/2009.
 • Komisijas Regula (ES) 2022/1181 (2022. gada 8. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem V pielikuma preambulu.
 • Komisijas regula (ES) 2022/1531 (2022. gada 15. septembris), ar ko attiecībā uz dažu tādu vielu izmantošanu kosmētikas līdzekļos, kuras klasificētas par kancerogēnām, mutagēnām vai reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām, groza un labo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1223/2009.
 • Komisijas Regula (ES) 2022/2195 (2022. gada 10. novembris), ar ko attiecībā uz butilhidroksitoluola, Acid Yellow 3, homosalata un HAA299 izmantošanu kosmētikas līdzekļos groza un attiecībā uz rezorcīna izmantošanu kosmētikas līdzekļos labo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1223/2009.
 • Komisijas Regula (ES) 2023/1490 (2023. gada 19. jūlijs), ar ko attiecībā uz dažu tādu vielu izmantošanu kosmētikas līdzekļos, kuras klasificētas par kancerogēnām, mutagēnām vai reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1223/2009.
 • Komisijas Regula (ES) 2023/1545 (2023. gada 26. jūlijs), ar ko attiecībā uz kosmētikas līdzekļos esošu alergēnisku smaržvielu marķēšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1223/2009.
 • Komisijas regula (ES) 2024/858 (2024. gada 14. marts), ar ko attiecībā uz nanomateriālu “stirola/akrilātu kopolimērs”, “nātrija stirola/akrilātu kopolimērs”, “varš”, “koloidālais varš”, “hidroksiapatīts”, “zelts”, “koloidālais zelts”, “zelta tioetilaminohialuronskābe”, “acetilheptapeptīda-9 koloidālais zelts”, “platīns”, “koloidālais platīns”, “acetiltetrapeptīda-17 koloidālais platīns” un “koloidālais sudrabs” izmantošanu kosmētikas līdzekļos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1223/2009.
 • Komisijas regula (ES) 2024/996 (2024. gada 3. aprīlis), ar ko attiecībā uz A vitamīna, alfa-arbutīna un arbutīna un noteiktu vielu ar potenciāli endokrīni disruptīvām īpašībām izmantošanu kosmētikas līdzekļos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1223/2009.
 1. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93.
 2. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2019/1020 (2019. gada 20. jūnijs) par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011.

Latvijas normatīvie akti

 1. Ķīmisko vielu likums

23.10.2001. MK noteikumi Nr. 448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem".

18.10.2005. MK noteikumi Nr. 782 „Noteikumi par mazgāšanas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzību”.

03.04.2007. MK noteikumi Nr. 231 “Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem”.

27.08.2013. MK noteikumi Nr. 628 „Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem”.

12.01.2016. MK noteikumi Nr. 795 "Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze".

 1.  Preču un pakalpojuma drošuma likums

01.02.2005. MK noteikumi Nr. 96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes".

06.12.2005. MK noteikumi Nr. 916 “Noteikumi par kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par veiktajiem pasākumiem, kas ierobežo vai liedz preču laišanu apgrozībā, un kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņemto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un rīkojas ar informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas”.

14.02.2006. MK noteikumi Nr. 119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām".

14.04.2015. MK noteikumi Nr. 182 “Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem”.

 1. Likums "Par atbilstības novērtēšanu".
 2. Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

02.07.2013. MK noteikumi Nr. 354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība".