Eiropas Savienības normatīvie dokumenti

  • Par ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH). Ar grozījumiem iespējams iepazīties šeit.

REACH regulas Nr. 1907/2006 konsolidētā versija latviešu un angļu  valodā, ietver grozījumus līdz 2017. gada 14. jūnijam:

Komisijas īstenošanas lēmums (ES) Nr. 2017/1210 (2017. gada 4. jūlijs), ar ko bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP), dibutilftalātu (DBP), benzilbutilftalātu (BBP) un diizobutilftalātu (DIBP) identificē kā vielas, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktu raisa ļoti lielas bažas.

Komisijas regula (ES) Nr. 2017/1510 (2017. gada 30. augusts), ar ko attiecībā uz CMR vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikuma papildinājumus.

 

Komisijas regula (ES) Nr. 2018/35 (2018. gada 10. janvāris), ar ko attiecībā uz oktametilciklotetrasiloksānu (“D4”) un dekametilciklopentasiloksānu (“D5”) groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu.

 

  • Par tirgus uzraudzības prasībām attiecībā uz produktu tirdzniecību un Regulas (EEK) Nr.339/93 atcelšanu

Eiropas Parlamenta un padomes regula (EK) Nr.765/2008, (2008.gada 9. jūlijs) , ar ko nosaka akreditācijas un tirguss uzraudzības prasības attiecībā uz produkta tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93

  • Par ķīmisko vielu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP). Ar grozījumiem iespējams iepazīties šeit.

CLP regulas Nr. 1272/2008 konsolidētā versija latviešu un angļu valodā, ietver grozījumus līdz 2015. gada 24. jūlijam.

Komisijas regula (ES) Nr. 2016/918 (2016. gada 19. maijs), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

Komisijas regula (ES) Nr. 2016/1179 (2016. gada 19. jūlijs), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

Komisijas regula (ES) Nr. 2017/542 (2017. gada 22. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, pievienojot tai pielikumu par saskaņotu informāciju, kura saistīta ar reaģēšanu ārkārtas situācijās veselības jomā.

Komisijas regula (ES) Nr. 2017/776 (2017. gada 4. maijs), ar ko pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

  • Par mazgāšanas līdzekļiem

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 648/2004 (2004. gada 31. marts) par mazgāšanas līdzekļiem. Plašāku informāciju meklēt šeit.

Mazgāšanas līdzekļu regulas Nr. 648/2004 konsolidētā versija latviešu un angļu valodā, ietver grozījumus līdz 2012. gada 14. martam.

  • Par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu. Plašāku informāciju meklēt šeit.

Komisijas deleģētā regula (ES) Nr. 736/2013 (2013. gada 17. maijs), ar ko groza Eiropas parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 attiecībā uz tās darba programmas ilgumu, kas paredzēta esošo biocīdu aktīvo vielu pārbaudei.

Komisijas deleģētā regula (ES) Nr. 837/2013 (2013. gada 25. jūnijs), ar ko groza Eiropas parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 III pielikumu attiecībā uz sniedzamās informācijas prasībām biocīdu atļaujas saņemšanai.

Komisijas deleģētā regula (ES) Nr. 492/2014 (2014. gada 7. marts), kas papildina Eiropas parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 attiecībā uz noteikumiem par atļauju atjaunošanu biocīdiem, uz kuriem attiecas savstarpējā atzīšana.

Komisijas deleģētā regula (ES) Nr.1062/2014 (2014. gada 4. augusts) par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi. Labojums.

Biocīdu regulas Nr. 528/2012 konsolidētā versija latviešu  un angļu valodā, ietver grozījumus līdz 2014. gada  25. aprīlim.

  • Par kosmētikas līdzekļiem

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1223/2009 (2009. gada 30. novembris) par kosmētikas līdzekļiem. Plašāku informāciju meklēt šeit.

Komisijas regula (ES) Nr. 344/2013 (2013. gada 4. aprīlis), ar ko groza II, III, V un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) Nr. 483/2013 (2013. gada 24. maijs), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) Nr. 658/2013 (2013. gada 10. jūlijs), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) Nr. 1197/2013 (2013. gada 25. novembris), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) Nr. 358/2014  (2014. gada 9. aprīlis), ar ko groza II un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) Nr. 866/2014 (2014. gada 8. augusts), ar ko groza III, V un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem. Kļūdas labojums.

Komisijas regula (ES) Nr. 1003/2014 (2014. gada 18. septembris), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) Nr. 1004/2014 (2014. gada 18. septembris), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2015/1190 (2015. gada 20. jūlijs), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2015/1298 (2015. gada 28. jūlijs), ar ko groza II un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2016/314 (2016. gada 4. marts), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2016/622 (2016. gada 21. aprīlis), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

 Komisijas regula (ES) 2016/621 (2016. gada 21. aprīlis), ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

 Komisijas regula (ES) 2016/1121 (2016. gada 11. jūlijs), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

 Komisijas regula (ES) 2016/1120 (2016. gada 11. jūlijs). ar ko groza IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2016/1143 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2016/1198 (2016. gada 22. jūlijs), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2017/237 (2017. gada 10.februāris), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2017/238 (2017. gada 10.februāris), ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2017/1224 (2017. gada 6. jūlijs), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2017/1410 (2017. gada 2. augusts), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2017/1413 (2017. gada 3. augusts), ar ko groza IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

 

 

Komisijas regula (ES) 2017/2228  (2017. gada 4. decembris), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2018/885 (2018. gada 20. jūnijs), ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2018/978 (2018. gada 9. jūlijs), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2018/1847 (2018. gada 26. novembris), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2019/680 (2019. gada 30. aprīlis), ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2019/681 (2019. gada 30. aprīlis), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2019/698 (2019. gada 30. aprīlis), ar ko groza III un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

Komisijas regula (ES) 2019/831 (2019. gada 22. maijs), ar ko groza II, III un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

 

 

 

Komisijas regula (ES) 2019/1857 (2019. gada 6. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem VI pielikumu

Komisijas regula (ES) 2019/1858 (2019. gada 6. novembris),ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem 

Kosmētikas regulas Nr. 1223/2009 konsolidētā versija latviešu un angļu valodā, ietver grozījumus līdz 2017. gada 3. augustam.

Komisijas regula (ES) Nr. 655/2013 (2013. gada 10. jūlijs), ar ko nosaka kopējus kritērijus tādu apgalvojumu pamatojumam,  kas attiecas uz kosmētikas līdzekļiem.

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 25. novembris) par vadlīnijām attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem I pielikumu latviešu un angļu valodā.

 

 

Latvijas normatīvie dokumenti

Ķīmisko vielu likums;
23.10.2001. MK noteikumi Nr. 448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem"
27.08.2013. MK noteikumi Nr.628  „Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem”  
12.01.2016. MK noteikumi Nr.795 "Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze"
05.03.2016. MK noteikumi Nr.131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi"

Preču un pakalpojumu drošuma likums;
01.02.2005. MK noteikumi Nr. 96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes";
14.02.2006. MK noteikumi Nr. 119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām";

 

 

Likums „Par atbilstības novērtēšanu”;
18.10.2005. MK noteikumi Nr.782 „Noteikumi par mazgāšanas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzību”;

 

Likums "Par piesārņojumu";
03.04.2007. MK noteikumi Nr. 231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem";

Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
02.07.2013. MK noteikumi Nr. 354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība" .