I. Vispārīgie jautājumi

1. Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) darbības mērķis ir īstenot valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu minēto funkciju regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi kvalitatīvai un kvalificētai veselības aprūpei, kā arī drošai un veselīgai dzīves videi. Lai sasniegtu Inspekcijai noteikto mērķi, izpildītu noteiktās funkcijas un uzdevumus, kā arī īstenotu Inspekcijai noteiktās tiesības, Inspekcija apstrādā personas datus.

2. Šīs privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt informāciju ikvienai fiziskai personai, kas nav Inspekcijas darbinieks vai amatpersona, un kuras personas datus apstrādā Inspekcija (turpmāk – Datu subjekts) par Inspekcijā īstenoto Datu subjekta personas datu apstrādi, tajā skaitā informēt, kādā nolūkā, apjomā un termiņā Datu subjekta personas dati Inspekcijā tiek apstrādāti, kā arī informēt par Datu subjekta tiesībām un pienākumiem saistībā ar personas datu apstrādi Inspekcijā.

3. Inspekcija rūpējas par Datu subjekta privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Datu subjekta tiesības uz personas datu apstrādes likumību. Apstrādājot personas datus Inspekcija ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti  un  ar  ko  atceļ  Direktīvu  95/46/EK  (Vispārīgā  datu  aizsardzības  regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

4. Privātuma politika attiecas uz Datu subjektu un ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Datu subjekta dati ir nodoti apstrādei Inspekcijā (tajā skaitā elektroniski (Inspekcijas e adresē; oficiālajā e-pastā vi@vi.gov.lv; portālā biss.gov.lv, izmantojot  valsts  pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv; Inspekcijas tīmekļvietni vai citu informācijas sistēmu), rakstveidā, telefoniski, u.c.).

5. Inspekcijas tīmekļvietne ir veidota un uzturēta valsts un pašvaldību iestāžu  tīmekļvietņu vienotajā platformā. Tīmekļvietnes sīkdatņu politika ir pieejama Inspekcijas tīmekļvietnes sadaļā “Privātuma politika”.

II. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

6. Personas datu apstrādes pārzinis ir Inspekcija, Reģ. Nr. 90002448818, adrese: Klijānu iela 7, Rīga LV – 1012; tālrunis: 67081600; elektroniskā pasta adrese: vi@vi.gov.lv; oficiālās tīmekļvietnes adrese: www.vi.gov.lv. Inspekcija izmanto oficiālo elektronisko adresi.

7. Inspekcijas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: datuaizsardziba@vi.gov.lv;  pasta korespondences adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV - 1012, uz sūtījuma norādot “Veselības inspekcijas datu aizsardzības speciālistam”.

III. Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati un datu veidi

8. Inspekcija apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem: 

8.1. vārds, uzvārds, personas kods/identifikācijas Nr., deklarētās dzīvesvietas adrese, korespondences adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, dzimums, vecums, dzimšanas dati, valstspiederība, ģimenes stāvoklis (informācija par aizbildnību vai aizgādnību), informācija no ārstniecības personu reģistra (ja Datu subjekts ir ārstniecības persona), amats, darba vieta, izglītība (tajā skaitā izglītības dokumenta numurs un izdošanas datums), informācija par valsts valodas zināšanām, informācija par profesionālo kvalifikāciju, veselības dati, ārstniecības iestādes vadītāja vai iestādi pārstāvēt tiesīgās personas vārds uzvārds un kontaktinformācija, informācija saistībā ar saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to kvalitāti, informācija par izrakstītajiem un izsniegtajiem medikamentiem, ar Datu subjekta īpašumu saistītā informācija (izvērtējuma gadījumā),  SPKC epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā iegūtā informācija, tajā skaitā Datu subjektam noteiktais statuss, ar noteikto darbnespēju saistītā informācija, informācija par profesionālās darbības ārstniecības iestādē uzsākšanas/izbeigšanas datumu un izbeigšanas iemeslu, pases vai personas apliecības numurs, informācija par biedrību, nodibinājumu vai ārstniecības iestāžu rīkoto pasākumu apmeklētājiem, tajā skaitā ar pasākuma apmeklējumu saistīto izmaksu segšanu, informācija par atlīdzību pasākuma organizēšanā un norisē iesaistītajiem speciālistiem (lektoriem un konsultantiem), minot katra speciālista vārdu, uzvārdu, specialitāti un saņemto atlīdzību, informācija par publikāciju apmaksu speciālistiem, norādot katra speciālista vārdu, uzvārdu, specialitāti un saņemto atlīdzību, informācija par ceļojuma ilgumu (gadījumā par apliecības izsniegšanu narkotisko un psihotropo vielu nēsāšanai ārstnieciskām vajadzībām), bankas konta numurs, kā arī informācija, kuru Datu subjekts sniedz vai par Datu subjektu tiek sniegta Inspekcijai un Inspekcijai nepieciešamā  informācija,  lai  izpildītu juridisku pienākumu - Inspekcijai normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus, tajā skaitā, bet ne tikai:

a) veiktu pārbaudes, ekspertīzes un sniegtu atzinumus par veselības aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitāti;

b)  kontrolētu ārstniecības iestāžu darbības atbilstību veselības aprūpes jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un to, vai ārstniecības personām ir sertifikācijas institūcijas izsniegti ārstniecības personas sertifikāti. Pārbaudītu, vai ārstniecības iestādes atbilst obligātajām prasībām, kas noteiktas ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām (tai skaitā attiecībā uz zāļu aprites kārtības ievērošanu un kvalitatīvu un kvalificētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu), kā arī apturētu neatļautu ārstniecību;

c) kontrolētu farmaceitiskās darbības uzņēmumu atbilstību farmācijas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

d)  kontrolētu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru apriti;

e) kontrolētu normatīvajos aktos noteikto infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu izpildi, kā arī higiēnas prasību ievērošanu paaugstināta riska subjektos;

f) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai arī pēc fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma izsniegtu nosacījumus higiēnas prasību ievērošanai un novērtēt būvprojekta un objekta atbilstību higiēnas prasībām;

g) novērtēt vides veselības riska faktorus un to ietekmi uz cilvēka veselību un dzīves kvalitāti (tai skaitā ķīmisko vielu riskus cilvēka veselībai);

h) kontrolētu dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas prasību izpildi publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos no ūdens ņemšanas vietas līdz patērētājam, kā arī kontrolētu dzeramā ūdens ņemšanas vietu aizsardzības prasību izpildi, organizētu un veiktu dzeramā ūdens un peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu;

i) kontrolētu tirdzniecībā esošo (tirgū laisto un izplatīto) ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu (tai skaitā biocīdu un mazgāšanas līdzekļu), kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

j) veiktu ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju, attiecīgo reģistru datu papildināšanu un uzturēšanu, nodrošināt to publisku pieejamību, kā arī veiktu reģistru datu analīzi;

k) izsniegtu dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs un Latvijā un veiktu kompetentajai iestādei paredzētos uzdevumus Iekšējā tirgus informācijas sistēmā attiecībā uz ārstniecības personām reglamentētajā profesijā veselības aprūpes jomā atbilstoši normatīvajiem aktiem par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu;

l) veiktu ekspertīzes, sniegt atzinumus Ārstniecības riska fonda ietvaros par personas veselībai un dzīvībai nodarītā kaitējuma esību, kaitējuma un atlīdzības apmēru, kā arī vērtētu ārstniecības izdevumu saistību ar pacientam nodarītā kaitējuma seku mazināšanu vai novēršanu.

8.2. Datu subjekta attēls (izskats, uzvedība), Datu subjekta attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), Datu subjekta attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas), kas iegūti veicot videonovērošanu. Videonovērošana tiek veikta Inspekcijas telpās un ēkai piegulošajā teritorijā ar mērķi novērst noziedzīgus nodarījumus un veicināt to atklāšanu saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību. Videonovērošanas ieraksti Inspekcijā tiek glabāti trīs mēnešus no ieraksta brīža, pēc noteiktā termiņa videonovērošanas ieraksti tiek dzēsti.

8.3. Balss ieraksts, informācija, kuru Datu subjekts sniedz Inspekcijai sarunas laikā pa tālruni, t.sk., vārds, uzvārds, situācijas izklāsts, kas iegūti veicot Inspekcijas informatīvā tālruņa sarunu ierakstus klientu pieņemšanas kvalitātes kontroles nodrošināšanai.

8.4. Vārds, uzvārds, dzimšanas dati, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija, ko Datu subjekts sniedz  Inspekcijai, lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

8.5. Personas foto vai video attēls – sabiedrības informēšana par Inspekcijas darbību, veicot Inspekcijas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

8.6. Elektroniskā pasta adrese – lai sūtītu ziņas par jaunākajām aktualitātēm Inspekcijas oficiālajā tīmekļvietnē www.vi.gov.lv, ja Datu subjekts ir atbilstoši pieteicies informācijas saņemšanai.

8.7. Vārds, uzvārds, balss ieraksts, attēls, kā arī jebkura cita informācija, kas iegūta apmeklētāja pieņemšanas laikā – apmeklētāju pieņemšanas kvalitātes kontroles un Inspekcijas darbības tiesiskuma nodrošināšanai.

8.8. Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēja (Datu subjekta) vārds, uzvārds, personas kods/identifikācijas Nr., adrese, kā arī informācija, kuru Datu subjekts sniedz Inspekcijai un Inspekcijai nepieciešamā  informācija,  lai izpildītu Inspekcijai normatīvajos aktos noteiktās funkcijas trauksmes ziņojumu izskatīšanas nolūkā. Trauksmes ziņojumu (tostarp ziņotāju datu, un datu par personu, par kuru iesniegts trauksmes ziņojums, saņemšanu, atzīšanu par trauksmes ziņojumiem, pseidonimizāciju) izskatīšanu un glabāšanu nodrošina tikai  ar Inspekcijas vadītāja rīkojumu noteiktas atbildīgās personas trauksmes celšanas jomā.

8.9. Vārds, uzvārds, darba vieta, amats, kontaktinformācija – iepirkumu veikšanai, civiltiesisku līgumu slēgšanai un izpildei.

IV. Apstrādes juridiskais pamats

9. Inspekcijas veiktās personas datu apstrādes juridiskais pamats:

9.1. Lai izpildītu Inspekcijai normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus, kas Inspekcijai deleģēti normatīvajos aktos: Regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunkts; Regulas 9.panta 2.punkta f) un h) apakšpunkts; Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumi Nr.309 “Veselības inspekcijas nolikums”, Valsts pārvaldes iekārtas likums, Iesniegumu likums, Administratīva procesa likums, Informācijas atklātības likums, u.c. Inspekcija ir tiesīga atstāt Datu subjekta iesniegumu bez izskatīšanas, ja Datu subjekts nav norādījis savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas vai elektroniskā pasta adresi. Ja Datu subjekts nav norādījis savu vārdu, uzvārdu un elektroniskā pasta adresi vai tālruņa numuru, Inspekcijai nav iespēju ar Datu subjektu sazināties.

9.2. Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību: Inspekcija veic Datu subjekta personas datu apstrādi, pildot uzdevumus, ko Inspekcija veic sabiedrības interesēs un vajadzīga Inspekcijas pārvaldībai un funkcionēšanai. Minētā personas datu apstrāde izpaužas kā Inspekcijas telpu un tām pieguļošās teritorijas videonovērošanas veikšana ar mērķi aizsargāt Inspekcijas īpašumu, darbinieku un apmeklētāju fizisko drošību un īpašuma drošību (Regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts).

9.3. Informatīvā tālruņa sarunu ieraksta veikšana kvalitātes kontroles nodrošināšanai. Inspekcijas mērķis ir īstenot valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu nozari regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi. Lai pa informatīvo tālruni sniegtā informācija būtu Datu subjektam un sabiedrībai kopumā sniegta precīzi, saprotamā valodā, kā arī, lai starp Datu subjektu un Inspekciju risinātu konflikta situācijas par Datu subjektam vai  sabiedrībai  sniegto informāciju, Inspekcija veic informatīvā tālruņa sarunu ierakstīšanu to analīzei un Inspekcijas darbības uzlabošanai (Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts).

9.4. Lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi, Inspekcija veic Datu subjekta kā pretendenta personas datu apstrādi, nolūkā izvērtēt Datu subjekta atbilstību izsludinātajā vakancē minētajām prasībām un, lai izpildītu uz Inspekciju  attiecināmu  juridisku  pienākumu (Regulas   6.panta   1.punkta  b) un c) apakšpunkts; Valsts civildienesta likums un Darba likums). Saņemot Datu subjekta kā pretendenta pieteikumu Inspekcijai rodas tiesības  apstrādāt Datu subjekta saņemto pieteikumu, izvērtējot  tajā  sniegto  informāciju, organizējot pārrunu procedūru un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūto informāciju Inspekcija var izmantot,  lai atspoguļotu  attiecīgā procesa  tiesisku  norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

9.5. Lai informētu sabiedrību par Inspekcijas darbību, veicot Inspekcijas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, Inspekcija veic Datu subjekta personas datu apstrādi. Datu apstrāde tiek veikta, lai atspoguļotu Inspekcijas organizētos pasākumus. Inspekcija, lai nodrošinātu tās atpazīstamību un informētu sabiedrību par Inspekcijas darbu, Datu subjekta foto un video attēlus bez Datu subjekta identificēšanas ar vārdu un uzvārdu, var publicēt Inspekcijas gada pārskatā, kā arī Inspekcijas oficiālajā tīmekļvietnē un Inspekcijas sociālo tīklu profilos (piemēram, Facebook, Twitter, u.c.). Inspekcija apņemas uzņemt un publicēt tikai tādus foto un video attēlus, kas raksturo Inspekcijas darbību. Izvēloties kādu informāciju publicēt, Inspekcija vienmēr piemēro ētikas standartus, tādējādi cenšoties nodrošināt, ka ar publikācijām netiek aizskartas Datu subjekta tiesības un brīvības. (Regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts).

9.6. Lai regulāri sūtītu ziņas par jaunākajām aktualitātēm Inspekcijas oficiālajā tīmekļvietnē www.vi.gov.lv, Inspekcija, ņemot vērā Datu subjekta piekrišanu konkrētās informācijas saņemšanai, apstrādā Datu subjekta iesniegtos datus, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu.

9.7. Personas datu apstrādes nolūks – apmeklētāju pieņemšanas kvalitātes kontroles un Inspekcijas darbības tiesiskuma nodrošināšanai: Valsts pārvaldes iestādēm, t.sk. Inspekcijai ir jābūt tiesiskai, efektīvai, atklātai  un  sabiedrībai  pieejamai. Tāpat, Inspekcija nodrošina Administratīvā procesa likumā un Administratīvās atbildības likumā minētās tiesības iepazīties ar lietas materiāliem. Tādā veidā Inspekcija  nodrošina  pilnvērtīgu klātienes un neklātienes  pakalpojumu  pieejamību.  Lai pieņemšanas laikā sniegtā informācija būtu Datu subjektam sniegta precīzi, saprotamā valodā, kā arī, lai neveidotos konflikta situācijas par Datu subjektam sniegto informāciju, Inspekcija apmeklētāju telpā veic videonovērošanu ar audioieraksta funkciju, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu.

9.8. Lai izpildītu Inspekcijai normatīvajos aktos noteikto pienākumu rīcībai saistībā ar Inspekcijā saņemtu trauksmes cēlēja ziņojumu Inspekcija veic ar  ziņojumu saistīto personas datu apstrādi. Minētā datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.  panta 1. punkta e) apakšpunktu, un atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajam. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Inspekcijā ir izstrādāta kārtība trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanai un izskatīšanai.

9.9. Inspekcija veic personas datu apstrādi iepirkumu organizēšanai, norisei un civiltiesisko līgumu slēgšanai. Datu apstrāde tiek veikta, lai īstenotu Publisko iepirkumu likumā paredzētās iepirkumu procedūras, kā arī, lai noslēgtu un izpildītu civiltiesiskos līgumus par Inspekcijas darbības nodrošināšanu un, lai nodrošinātu Inspekcijai normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, c) apakšpunkts; Publisko iepirkumu likums, u.c.).

V. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

10. Datu subjekta personas datu aizsardzībai Inspekcija izmanto atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

11. Inspekcija veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas, kuras darbojas Inspekcijas pakļautībā un kurām ir piekļuve personas datiem, apstrādā tos tikai darba pienākumu veikšanai un tikai noteiktajam uzdevumam nepieciešamajā apmērā.

12. Inspekcijā nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, datu apstrāde paredz cilvēka līdzdalību datu apstrādes lēmuma pieņemšanas procesā.

13. Datu subjekta personas datu saņēmēji ir Inspekcija, apstrādātāji, valsts un pašvaldību iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos, kā arī dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemēram, pilnvarotās personas, kontrolējošās iestādes, tiesībsargājošās iestādes, u.c.. Pirms datu nodošanas citām iestādēm vai citām personām, Inspekcija rūpīgi izvērtē, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats.

14. Datu subjekts trauksmes ziņojumu iesniedz (papīra formā, norādot, ka tas ir trauksmes ziņojums vai izmantojot trauksmes cēlēja veidlapu, kas pieejama www.trauksmescelejs.lv), rakstveidā pa pastu vai elektriski parakstītu ar elektronisko parakstu uz e-pastu: trauksme@vi.gov.lv. Trauksmes ziņojumu var iesniegt arī mutvārdos atbildīgajām kontaktpersonām trauksmes celšanas jomā (mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam).  Trauksmes cēlēja iesniegums un par trauksmes cēlēja ziņojumu atzīts ziņojums ir ierobežotas pieejamības informācija, kas Inspekcijā pieejama tikai atbildīgajām kontaktpersonām trauksmes celšanas jomā.

15. Inspekcija nenodod personas datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, ar mērķi nodrošināt normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildi un informēt sabiedrību par nozari un Inspekcijas darbu (Regulas 46.panta 2.punkta a) apakšpunkts).

16. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti:

16.1. Visu  informāciju, lai Inspekcija varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kas tai deleģēti normatīvajos aktos, Inspekcija glabā tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

16.2. Videonovērošanas ierakstus Inspekcija glabā trīs mēnešus no to ierakstīšanas brīža. Nosakot videonovērošanas ierakstu glabāšanas termiņu ņemts vērā notikuma konstatēšanas fakta termiņš, kā arī lūgumu, sūdzību, jautājumu un priekšlikumu iesniegšanas un to izskatīšanas termiņš.

16.3. Privātuma politikas 8.3. un 9.3. punktā minētos klientu apkalpošanas tālruņa ierakstus Inspekcija glabā vienu mēnesi, ņemot vērā Iesniegumu likumā, Regulā un Administratīvā procesa likumā noteiktos termiņus atbildes sniegšanai. Minētais laiks ir pietiekošs,  lai Inspekcija  varētu veikt  konsultāciju/atbilžu  sniegšanas  analīzi. Gadījumā, ja rodas konfliktsituācija, tālruņa sarunu ieraksti tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams situācijas atrisināšanai.

16.4. Visu informāciju, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji Inspekcija glabā atbilstoši Inspekcijā apstiprinātajai lietu nomenklatūrai ne ilgāk piecus gadus.  Gadījumā, ja Inspekcija saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases  procesu,  tad  visa  personāla  atlases  procesā  apstrādātā  informācija  tiek saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

16.5. Datu subjekta foto un video attēlus Inspekcija glabā līdz tās tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim. Inspekcija informāciju, kura iegūta pasākumu laikā, izmantos arhīva veidošanai, tādēļ attiecīgā informācija tiks glabāta pastāvīgi, ja vien nebūs Privātuma politikā minētie priekšnoteikumi tās dzēšanai vai Inspekcija nebūs atzinusi, ka attiecīgā informācija nav izmantojama mērķa sasniegšanai.

16.6. Datu subjekta elektroniskā pasta adresi, lai sūtītu informāciju par jaunākajām aktualitātēm Inspekcijas oficiālajā tīmekļvietnē www.vi.gov.lv, tiek glabāta tik ilgi, kamēr spēkā ir Datu subjekta piekrišana. Tiklīdz datu subjekts atsauc savu piekrišanu attiecīgās informācijas saņemšanai, Inspekcija pārtrauc informatīvo ziņojumu nosūtīšanu uz konkrēto e-pasta adresi.

16.7. Videonovērošanas ieraksti (ar skaņu), kas iegūti apmeklētāja pieņemšanas laikā tiek glabāti trīs mēnešus. Minētais termiņš noteikts, ņemot vērā Datu subjekta tiesības vērsties Inspekcijā ar lūgumiem, sūdzībām priekšlikumiem un jautājumiem par Inspekcijas administratīvā akta izdošanu vai faktiskās rīcības veikšanu, par savu tiesību pārkāpšanu u.c , kā arī ņemot vērā nepieciešamo laiku izvērtējuma sagatavošanai un sniegšanai.

17. Kritēriji, kas izmantoti Privātuma politikas 16.punktā minēto termiņu noteikšanai:

17.1. nepieciešamais laiks ārējos normatīvajos aktos noteikto Inspekcijas vai Datu subjekta likumīgo interešu īstenošanai (piemēram,  prasījumu  izskatīšana,  tiesību aizsardzība, datu  analīzes veikšana, jautājumu risināšana, atbildes sagatavošana, u.tml.);

17.2. juridisks pienākums datus glabāt;

17.3. Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

18. Pēc tam, kad Privātuma politikas 17. punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Datu subjekta personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

VI. Piekļuve personas datiem un citas Datu subjekta tiesības

19. Datu subjektam ir šādas tiesības:

19.1. atsaukt savu piekrišanu savu datu apstrādei, gadījumā, ja Datu subjekta datu apstrāde notiek uz piekrišanas pamata. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Datu subjekta piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukuma;

19.2. ja Inspekcijas telpās vai organizētajos pasākumos ārpus tām notiek filmēšana vai fotografēšana, Datu subjektam ir tiesības iebilst pret fotogrāfiju un video publicēšanu saziņas līdzekļos. Šādā gadījumā Datu subjektam iepriekš par to jāinformē Inspekcija. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Inspekcijas pienākumiem (funkcijām un uzdevumiem), kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;

19.3. saņemt  normatīvajos  aktos  noteikto  informāciju  saistībā  ar Datu subjekta personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā  skaitā  pret  personas  datu  apstrādi,  kas  veikta  pamatojoties  uz  Inspekcijas leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Inspekcijas pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;

19.4. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu. Pieprasījumus  Inspekcija  pieņem,  izmantojot  pastu,  elektronisko  pastu  (ar  drošu elektronisko  parakstu parakstītus  dokumentus) vai  izmantojot  valsts  pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Pieprasījumu var iesniegt arī mutvārdos (mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam) Klijānu ielā 7, Rīgā, LV – 1012;

19.5. saņemt  informāciju par saviem personas  datiem, kas tiek apstrādāti Inspekcijā, kā arī iesniegt pieprasījumu veikt Inspekcijā esošo Datu subjekta datu labošanu gadījumā, ja Inspekcijā esošie Datu subjekta dati ir kļūdaini vai aktualizējami;

20. Datu subjekta informācijas pieprasījumu Inspekcija izskata viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas atbilstoši Regulā un Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktajai kārtībai.  Nepieciešamības gadījumā un iepriekš par to informējot Datu subjektu, Inspekcija var pagarināt informācijas pieprasījuma izskatīšanas termiņu vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Atbildi Datu subjektam Inspekcija nosūtīs pa pastu uz Datu subjekta deklarēto vai iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi, uz Datu subjekta norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja atbildi Datu subjekts vēlēsies saņemt elektroniski vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv .

21. Inspekcija nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja Datu subjektam ir pamatotas bažas par to,  ka  Inspekcija  veic personas  datu  apstrādi  neatbilstoši  normatīvo  aktu prasībām, kā arī Datu subjekts uzskata, ka Inspekcija un Datu subjekts nav spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Inspekcija pārkāpj Datu subjekta tiesības uz viņa personas datu aizsardzību, Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību personas datu apstrādes uzraudzības iestādei  - Datu valsts inspekcijai Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011.

VII. Noslēguma jautājums

22. Privātuma politikas aktuālā versija tiek publicēta Inspekcijas tīmekļvietnes sadaļā "Privātuma politika”.

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv, kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv. Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.