Ar 31.07.2018. spēkā ir stājies jauns normatīvais regulējums*, kas nosaka darbus, kas ir saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai. Kā arī tajā ir noteiktas infekcijas slimības un to simptomi, kuru gadījumā aizliegts šajos darbos veikt darba pienākumus un nodarbinātās personas rīcība šādos gadījumos.

Līdz šim nodarbinātajiem, kuru darbs ir saistīts iespējamu risku citu cilvēku veselībai, bija jāveic obligātās pirmreizējās un periodiskās veselības pārbaudes, noformējot personas medicīnas grāmatiņu. No 31.07.2018. personas medicīniskā grāmatiņa ir aizstāta ar ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam (veidlapa Nr. 027/u), taču skaistumkopšanā nodarbinātās personas vairs nav to darbinieku vidū, kas pakļautas šīm obligātajām pirmreizējām un periodiskām veselības pārbaudēm saistībā ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai – līdz ar to arī ārsta izziņa par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam skaistumkopšanā nodarbinātajiem nav nepieciešama.

Par veicamām veselības pārbaudēm**, ja darbinieka veselību ietekmē kaitīgi darba vides faktori (piemēram, ķīmisko vielu ieelpošana no matu krāsām un ilgstoša atrašanās piespiedu pozā (stāvus)), Veselības inspekcija aicina interesēties Valsts darba inspekcijā http://www.vdi.gov.lv/lv/Minētās pārbaudes veic arodārsts. 

* Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr.447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”

** Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”. Šo noteikumu uzraudzību un kontroli veic Valsts darba inspekcija.