Nomas sludinājums

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Zemgales kontroles nodaļas Jelgavas biroja funkciju veikšanai un apmeklētāju pieņemšanai plāno nomāt biroja telpas Jelgavas pilsētas centrā.

Piedāvājumus pretendenti var iesniegt, sākot ar nomas objekta " Nekustamā īpašuma noma Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas Jelgavas biroja  darbības nodrošināšanai”(turpmāk -Objekts) sludinājuma publicēšanas dienu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" tīmekļvietnē sadaļā “Sludinājumilīdz 2024. gada 29.jūlijam plkst. 12.00, ierodoties personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Veselības inspekcija, Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012.

Darba laiks pirmdiena - ceturtdiena plkst.8.30-17.00 , piektdiena - attālinātais darbs.

Nomas Objekta  piedāvājumu iesniegšana un  atlase tiek organizēta  saskaņā ar  Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” prasībām un  Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtību (turpmāk – Iesniegšanas kārtība).

Detalizēta nomas Objekta tehniskā specifikācija ir noteikta Iesniegšanas kārtības 2. pielikumā "Tehniskais piedāvājums”.

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem.

Paredzēts, ka Objekta faktiskā noma tiks uzsākta ne vēlāk kā 2024. gada 8.oktobrī.


 

Veselības inspekcija nomā biroja telpas:

Kapitālsabiedrības nosaukums Nomas līguma priekšmets Adrese

Nomas līguma termiņš

Kopējā telpu platība, m2 m2 izmaksas mēnesī Nomas maksa un tās saistītie maksājumi/ mēnesī EUR (bez PVN)

SIA "Valsts nekustamie īpašumi",

reģ. Nr. 40003294758

Normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju izpildes nodrošināšsanai Rīga, Klijānu iela 7 līdz 31.12. 2026. 2642,6 7.01* 18512.95*

SIA "Talsu namsaimnieks",

reģ. Nr. 41203035896

VI SV Dep. Kurzemes KN Talsu biroja vajadzībām Talsi, Raiņa iela 17 līdz 31.12. 2024.*** 28,1 3.0 ** 84.30*

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi",

reģ. Nr. 40003338357

VI SV Dep. Kurzemes KN Liepājas biroja vajadzībām Liepāja, E. Veidenbauma iela 11 no 01.06.2017 līdz 30.06.2029. 30,3 4.8 ** 147.26*

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi",

reģ.Nr. 5610300221

VI SV Dep. Kurzemes KN Kuldīgas biroja vajadzībām Kuldīga, Pilsētas laukums 4 līdz 31.11.2024.  36,7 3.9 * 143.13*

SIA "Valsts nekustamie īpašumi",

reģ. Nr. 40003294758

VI SV Dep. Vidzemes KN Valmieras biroja vajadzībām Valmiera, Pāvila Rozīša iela 9

līdz 31.12.2024. 

96,1 3.75 * 360.23*

Gulbenes novada pašvaldība,

reģ. Nr. 90009116327

VI SV Dep. Vidzemes KN Gulbenes biroja vajadzībām  Gulbene, Ābeļu iela 2 līdz 31.03.2025. 32,6 1.81 ** 59.01**

AS "Jelgavas mašīnbūves rūpnīca",

reģ. Nr. 40003028515

VI SV Dep. Zemgales KN Jelgavas biroja vajadzībām  Jelgava, Kr. Barona iela 40a līdz 08.10.2024. 76,8 2.5 196.3

Jēkabpils pilsētas pašvaldība,

reģ. Nr. 90000024205

VI SV Dep. Latgales KN Jēkabpils biroja vajadzībām  Jēkabpils, Brīvības iela 258a līdz 31.12.2024. 28,5 patapinājuma līgums  

SIA "Rēzeknes slimnīcai",

reģ. Nr. 40003223971

VI SV Dep. Latgales KN Rēzeknes biroja vajadzībām  Rēzekne, 18. novembra iela 41 līdz 31.12.2024. 25,1 8.0 200.8 (iekļauti komunālie pakalpojumi un apsaimniekošana)

VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca",

reģ. Nr. 50003407881

VI SV Dep. Latgales KN Daugavpils biroja vajadzībām Daugavpils, Lielā Dārza  iela 60/62 līdz 04.01.2028. 87,50 4.29 ** 375.75*

* nomas maksā ietilpst apsaimniekošanas pakalpojumi, kas norādīti noslēgtajā apsaimniekošanas līgumā;

** nomas maksā ietilpst apsaimniekošanas pakalpojumi, ēkas apdrošināšana, NĪ nodoklis;

** nomas maksā ietilpst apsaimniekošanas pakalpojumi, ēkas apdrošināšana, NĪ nodoklis, telpu uzkopšana;

*** Līgums atzīstams par automātiski pagarinātu uz katru nākamo 1 (vienu) gadu, ja neviena no Pusēm 2 (divus) mēnešus pirms Līguma termiņa beigām nav paziņojusi otrai Pusei par savu vēlēšanos nepagarināt Līguma darbības termiņu.