Ķīmiskās vielas un maisījumi

Labdien! Man ir jautājums par vīrakiem, vai tie ir kaitīgi un var izraisīt veselības traucējumus. Un kas ir īsti to un arī to dūmu sastāvā?

Lai būtu iespējams sniegt Jums atbildi, nepieciešams precizēt informāciju par konkrētu produktu, tādēļ aicinām sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem pa tālruni: 67507991 darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.
Paskaidrojam, ka Veselības inspekcija atbilstoši kompetencei uzrauga un kontrolē normatīvo dokumentu prasību ievērošanu ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu (tai skaitā arī ķīmiskos maisījumus, kas paredzēti gaisa atsvaidzināšanai) tirdzniecībā un profesionālajā lietošanā, kā arī nodrošina kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzību.
Savukārt ķīmiskās vielas izstrādājumos kontrolē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC). PTAC tālrunis konsultācijām: 65452554, mājaslapas adrese: www.ptac.gov.lv.

Labdien! Vai Latvijā nepieciešama kāda īpaša atļauja, lai tirgotu ES sertificētus veļas mazgāšanas līdzekļus? Vai ir kādas īpašs nodevas vai nodokļi ar kuriem apliktos sadzīves ķīmijas preces - veļas mazgāšanas līdzekļi, trauku mazgāšanas līdzekļi un tamlīdzīgi.

Lai tirgotu mazgāšanas līdzekļus Latvijā, nav nepieciešama sertificēšana vai reģistrēšana. Ražotājs (tai skaitā importētājs) ir atbildīgs par mazgāšanas līdzekļa (sastāva, dokumentācijas, marķējuma un iepakojuma) atbilstību visām normatīvo aktu prasībām.

Mazgāšanas līdzekļu importētājiem jāpievērš uzmanība, lai sastāvā esošo virsmaktīvo vielu bionoārdīšanās testu metodes un rezultāti atbilstu Regulas Nr.648/2004 prasībām.

Ja gada laikā importēto mazgāšanas līdzekļu sastāvā esošo vielu apjoms sasniedz 1 tonnu un vairāk, tad, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (turpmāk- REACH regula), šī viela jāreģistrē Eiropas ķīmikāliju aģentūrā (ECHA).
Papildus informāciju par vielu reģistrāciju Jūs varat iegūt VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC REACH un klasificēšanas, marķēšanas palīdzības dienests, e-pasta adrese: reach@lvgmc.lv ). Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra kontakti: Maskavas ielā 165, Rīgā, LV-1019, tālrunis 67 032 600.
Plašāku informāciju par prasībām mazgāšanas līdzekļiem atrodama Veselības inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā Ķīmija un kosmētika> Ķīmiskās vielas un maisījumi > Prasības mazgāšanas līdzekļiem. Skatīt http://www.vi.gov.lv/lv/kimija-un-kosmetika/kimiskas-vielas-un-maisijumi/kimisko-vielu-izplatitajiem/prasibas-mazgasanas-lidzekliem.
Savukārt konsultāciju par piemērojamām nodevām vai nodokļiem Jums var sniegt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) speciālisti. VID informatīvais tālrunis 1898, 67001898.

Sveicināti! Tā kā izstrādāju iestādei Civilās aizsardzības plānu,vēlētos rast atbildi uz sekojošu jautājumu - kura no Veselības ministrijas padotībā esošām iestādēm jāinformē gadījumā, kad tiek atrasta nezināmas izcelsmes pulverveida viela vai atvērts aizdomīgs pasta sūtījums? Agrāk tas bija Sabiedrības veselības aģentūras kompetencē, kura ir likvidēta.
Paldies jau iepriekš.

Atbildīgo institūciju un kompetenci un rīcību gadījumos, ja tiek atrasts nezināmas izcelsmes viela vai arī pasta sūtījums, kas izraisa aizdomas par nezināmas vielas vai priekšmeta klātbūtni tajā, nosaka 2008.gada 5.augusta Ministru kabineta instrukcija Nr.12 „Instrukcija par atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī, ja konstatētas terora akta pazīmes”.

Atbilstoši instrukcijai, ja tiek atrasta nezināma izcelsmes viela vai priekšmets vai arī ir saņemts pasta sūtījums, kas izraisa aizdomas par nezināmas vielas vai priekšmeta klātbūtni tajā, informācija tiek nodota Valsts policijai, kas nepieciešamības gadījumā informē atbildīgās institūcijas.

Ar instrukciju iespējams iepazīties http://www.likumi.lv/doc.php?id=180617.

Kur var apskatīt reģistrēto dezinfekcijas līdzekļu sarakstu? Vai par reģistrācijas faktu var uzzināt tikai no līdzekļa piegādātāja? Vai kāda no valsts iestādēm veic dezinfekcijas līdzekļu novērtēšanu? Pie kādas biocīdu grupās (pēc MK noteikumiem Nr.628) ir pieskaitāmi dezinfekcijas līdzekļi, ko izmanto farmaceitiskā ražošanā?

Paskaidrojam, ka ar biocīdu inventarizācijas numura, reģistrācijas, lietošanas atļaujas vai pagaidu reģistrācijas izsniegšanu saistītus administratīvos aktus izdod VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC).
Reģistrēto biocīdu sarakstu var apskatīties Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā www.lvgma.gov.lv adresē: http://www.lvgma.gov.lv/chemical/biocidi.htm - biocīdu inventarizācijas dati.
Jautājumos par biocīdu novērtēšanu un klasifikāciju aicinām sazināties ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālistiem. Tālrunis 67 032 600, e-pasts: lvgmc@lvgmc.lv.

Kur var pārliecināties, vai ir sertificēti Latvijā konkrēti trauku mazgāšanas un mājas tīrīšanas līdzekļi?

Informējam, ka Latvijas normatīvajos aktos, kas reglamentē ķīmisko vielu un maisījumu jomu, kurus uzrauga un kontrolē Veselības inspekcija, nav noteikts, ka uzņēmējam jāveic mazgāšanas līdzekļu sertifikācija.

Lūdzam sniegt atbildi: vai ir nepieciešams sertificēt LR gaisa attīrīšanas un smaku neitralizācijas ierīces? Produktiem ir ražotājs ASV.

Veselības inspekcija atbilstoši kompetencei uzrauga un kontrolē normatīvo dokumentu prasību ievērošanu ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu (tai skaitā arī ķīmiskos maisījumus, kas paredzēti gaisa atsvaidzināšanai) tirdzniecībā un profesionālajā lietošanā, kā arī nodrošina kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzību.

Informējam, ka Latvijā, tāpat kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ĶĪMISKO MAISĪJUMU reģistrācija NAV jāveic.

Ja Jums rodas papildus jautājumi par ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un kosmētikas līdzekļu uzraudzību, aicinām sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem pa tālruni: 67507991 darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

Savukārt jautājumā par gaisa attīrīšanas un smaku neitralizācijas IERĪCES reģistrāciju iesakām Jums konsultēties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) speciālistiem. PTAC tālrunis konsultācijām: 65452554, mājaslapas adrese: www.ptac.gov.lv.