Ārstniecības personām

Lai veiktu pirmreizēju reģistrāciju, Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • izglītības diploms;
 • ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte šeit vai aizpildāma klātienē;
 • personām, kas medicīniskās izglītības diplomu ir ieguvušas vairāk kā pirms pieciem gadiem, papildus jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi.

Pirmreizējas reģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi.

Ja reģistrācijas termiņa laikā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona iegūst attiecīgi ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, Inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.

Ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai, kurai ir derīgs ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāts, pārreģistrācija nav jāveic!

Ja sertificēta ārstniecības persona vēlas saņemt reģistrācijas apliecību, nepieciešams aizpildīt iesniegumu šeit vai aizpildāms klātienē).

Saskaņā ar  Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr. 317 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 42.punktu, sākot ar 2017.gada 1.janvāri Inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv  ir brīvi pieejama informācija par reģistrētām ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, to reģistrācijas termiņiem un profesiju, kurā persona ir tiesīga praktizēt. Tādejādi personai vairs nav nepieciešama reģistrācijas apliecība papīra formā uz rokas, jo informācija par ārstniecības personas reģistrācijas statusu ir pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnē https://registri.vi.gov.lv/rap  (Meklētājā nepieciešams ievadīt tikai uzvārdu un drošības kodu un nepieciešamā informācija tiks atlasīta). Tā ir brīvi pieejama  gan darba devējiem, gan sertifikācijas institūcijām, gan pacientam.

Stājoties spēkā Ministru kabineta 2017.gada 18.jūlija noteikumiem Nr.413 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumos Nr. 675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"”, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības turpmāk tiek izsniegtas par maksu tikai pēc personas rakstveida pieprasījuma saņemšanas. Reģistrācijas apliecības maksa ir 11,52 eiro.

Ja persona vēlas saņemt apliecību papīra formātā, Personai ir jāiesniedz Veselības inspekcijā pieteikums par apliecības saņemšanu. Pēc  pieteikuma saņemšanas, personai tiks nosūtīts rēķins uz pietikumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai adresi, saskaņā ar minēto cenrādi.  Pēc apmaksas saņemšanas, Inspekcija nosūtīs Iesniedzējai ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecību uz norādīto adresi.

Pieteikuma veidlapa

Lai veiktu pārreģistrāciju reģistrā, Jums ir jāiesniedz iesniegums pārreģistrācijai vai reģistra atjaunošanai (Ministru kabineta noteikumi Nr.317, 4.pielikums) ne  ātrāk kā 90 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms reģistrācijas termiņa beigām, klāt jāpievieno profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi apliecinoši dokumenti (sertifikāti/ apliecības/ izziņas utt.) attiecīgajā profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, bet māsas, vecmātes vai māsas palīga profesijā – vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā reģistrācijas termiņa laikā, tai skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Vai par profesionālās atbilstības pārbaudes sekmīgu nokārtošanu attiecīgajā profesijā.

Iesniegt pieteikumu Jūs variet:

 • Izmantojot e-pakalpojumu portālu www.latvija.lv;
 • Izmantojot e-pasta adresi vi@vi.gov.lv, ja Jums ir drošs elektroniskais paraksts;
 • Izmantojot Latvijas pasta pakalpojumus, sūtot uz adresi Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012.

Tām ārstniecības personām/ atbalsta personām, kurām ir derīgs sertifikāts, pārreģistrācija nav jāveic.

Veselības inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu uz laiku, kas ir par vienu gadu ilgāks nekā ārstniecības personas/atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņš.

Reģistrācijas atjaunošanu veic ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona, kurai ir beidzies reģistrācijas termiņš.

Ārstniecības personai ir jāuzrāda:

 • Profesionālo pilnveidi apliecinošus kursus profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, bet māsas, vecmātes vai māsas palīga profesijā, – vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā, kas apgūti pēdējo piecu gadu laikā, t.sk. profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai, ja profesionālā pilnveide nav veikta, dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi, ja reģistrācijas termiņš reģistrā beidzies ne ilgāk kā pirms pieciem gadiem;
 • Dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi, ja reģistrācijas termiņš reģistrā beidzies ilgāk par pieciem gadiem;
 • Iesniegums pārreģistrācijai (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē);
 • Militāriem paramediķiem iesniegumam nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apsiprinājums.

Ārstniecības atbalsta personām jāiesniedz iesniegums ar lūgumu atjaunot reģistrācijas termiņu reģistrā, kurā norāda vārdu, uzvārdu, ārstniecības atbalsta personas identifikatoru un profesiju, kurā nepieciešama reģistrācijas termiņa atjaunošana.

 

Informācija par ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas identifikatora numuru ir brīvi pieejama Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē https://registri.vi.gov.lv/rap. Meklētajā ievadiet tikai savu uzvārdu un apstipriniet, ka neesat robots.

Informāciju par ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas nodarbinātību ārstniecības iestādē (pieejams elektroniski), iesniedz Inspekcijā piecu darba dienu laikā no dienas, kad attiecīgā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona ir uzsākusi, mainījusi vai beigusi profesionālo darbību attiecīgajā ārstniecības iestādē. 

 

Veselības inspekcija izsniedz dokumentu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs ārstniecības personām reglamentētajā profesijā veselības aprūpes jomā, kas apliecina trīs lietas un attiecīga samaksu par katru no tām veido:

 • personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju (15,46 eiro);
 • personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, (37,59 eiro);
 • ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionāla pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma dēļ (30,21 eiro).

Izziņas sagatavošanai Jums ir jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno šādu dokumentu kopijas:

 • izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments/i (diploms);
 • dokuments, kas apliecina vārda/ uzvārda maiņu (ja nepieciešams);
 • Izziņa no darba devēja (-iem) par profesionālo pieredzi un reputāciju darbā pēdējo piecu gadu laikā, ja šāda pieredze ir, un, ja ir nepieciešams.

Izziņas sagatavošanas termiņš ir 15 dienas pēc visu dokumentu iesniegšanas. Ja nepieciešama papildus pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas, pieprasīto izziņu izsniedz 30 dienu laikā (Noteikumu 11.punkts). Izziņa tiek sagatavota latviešu valodā.

Izziņu saņemsiet pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi.

Vedlapas formu un Sīkāku informāciju var apskatīties šeit - https://www.vi.gov.lv/lv/latvija-iegutas-kvalifikacijas-atzisana-darbam-arvalstis.

Dokumentus Veselības inspekcijai var iesniegt 3 veidos:

 1. uz adresi vi@vi.gov.lv pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu;
 2. izmantojot e-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
 3. pa pastu, uz adresi Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012 .

Lai atzītu ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju Latvijā, personai vispirms jāvēršas Akadēmiskās informācijas centrā (www.aic.lv). AIC sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un pretendenta iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem pārsūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Veselības inspekcijai.

Sīkāka informācija šeit - https://www.vi.gov.lv/lv/arvalstis-iegutas-kvalifikacijas-atzisana-darbam-latvija.

Ārstniecības iestādēm 

Ņemot vērā fizisko personu un juridisko personu tiesībspēju un atbildības atšķirības, Komercreģistrā reģistrēta komercsabiedrība ir cits tiesību subjekts un tas nav uzskatāms kā pēctecīgs juridisks veidojums reģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai, līdz ar to, Komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrība, kura plāno sniegt veselības aprūpes pakalpojumus,  ir reģistrējama Reģistrā kā jauna ārstniecības iestāde.

Ārstniecības iestāžu reģistrāciju Reģistrā reglamentē Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumi Nr.170 „Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru”. Jaunas ārstniecības iestādes reģistrācija jāveic atbilstoši minēto noteikumu prasībām iesniedzot iesniegumu par ārstniecības iestādes reģistrāciju (detalizēta informācija un iesnieguma veidlapas par iestādes reģistrāciju pieejamas: https://www.vi.gov.lv/lv/registracijas-process).

Inspekcija vērš uzmanību, ka no jauna reģistrējamajām ārstniecības iestādēm ir piemērojamas Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”  3.2.apakšpunktā noteiktās prasības vides pieejamības nodrošināšanai. Tas nozīmē, ka Inspekcija saņemot ārstniecības iestādes paziņojumu par  reģistrāciju, vērtēs ārstniecības iestādes vides pieejamību, t.sk. izvērtēs ārstniecības iestādes atbilstību obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm, tostarp atrašanos telpās/būvēs ar ārstniecības iestādēm atbilstošu būvju klasifikāciju kodu.

Papildus inspekcija vērš uzmanību, ka lai starp ārstniecības iestādi un NVD tiktu nodrošināta savstarpēji noslēgtā līguma par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu nepārtrauktība un netiktu pārtrauktas piekļuves e-veselībai, Inspekcija, pēc NVD lūguma saskata iespēju saglabāt ārstniecības iestādei juridiskā statusa maiņas gadījumā esošo ārstniecības iestādes kodu, taču tādā gadījumā, ārstniecības iestādei papildus Inspekcijā jāiesniedz brīvas formas iesniegums par ārstniecības iestāžu kodu[1] saglabāšanu.

Par papildus neskaidrajiem jautājumiem aicinām sazināties ar Veselības inspekcijas Reģistru nodaļas vecāko referenti Ingrīdu Krieviņu (67501589, Ingrida.Krievina@vi.gov.lv)


[1] Starp ārstniecības iestādi un Nacionālo veselības dienestu savstarpēji noslēgtā līguma par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu nepārtrauktības un e-veselības piekļuves nodrošināšanai.

 

Saskaņā ar Ārstniecības likuma 1. panta 3. punktu ārstniecības iestādes ir ārstu prakses, valsts un pašvaldību iestādes, komercsabiedrības, kas reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un nodrošina ārstniecības pakalpojumus, tādejādi ārstniecības iestāde (turpmāk - Iestāde), kas nav reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā, neatbilst ārstniecības iestādes statusam un nav tiesīga sniegt ārstnieciskus pakalpojumus.

Ārstniecības iestāde ir tiesīga sniegt ārstnieciskus pakalpojumus, ja tā ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā un atbilst obligātajām prasībām.Veselības inspekcija izvērtē ārstniecības iestādes atbilstību obligātajām prasībām un pieņem lēmumu par ārstniecības iestādes reģistrāciju.

Informācija par reģistrācijas procesu pieejama šeit. 

 

Par personu nodarbinātību, to paziņošanu ir atbildīga ārstniecības iestāde.

Iestādei trīs darbadienu laikā, Veselības inspekcijā, ir jāpaziņo par izmaiņām darbinieku sarakstā, aizpildot ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu nodarbinātības veidlapu (Ministru kabineta noteikumi Nr.317, 2.pielikums).