Veselības inspekcija ir veselības ministra pakļautībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu veselības aprūpes, sabiedrības veselības un farmaceitiskās darbības jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi kvalitatīvai un kvalificētai veselības aprūpei, kā arī drošai un veselīgai dzīves videi.

Mūsu misija
Sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas tiesiskuma un sabiedrības tiesību empātiska, efektīva un iedarbīga uzraudzība un kontrole.

Mūsu vīzija
Inspekcija veicina un sinhronizē sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas profesionālās jomas, sabiedrisko organizāciju, kopienu un katra cilvēka individuālo (sabiedrības) ilgstspējīgu partnerību.

Mūsu vērtības

 • Profesionalitāte
  Mūsu rīcību un pieņemtos lēmumus balstām objektīvā situācijas izvērtējumā, elastīgi attīstām nepieciešamās kompetences, apzinām starptautisko kolēģu pieredzi un pārņemam labāko praksi. 
 • Godprātība
  Mēs savas pilnvaras, resursus un informāciju izmantojam uzmanīgi un atbildīgi, esam gatavi pārskatīt savus lēmumus un uzņemties par tiem  atbildību, nepieļaujam nonākšanu interešu konflikta situācijā. 
 • Atbildība
  Mēs sistēmiski analizējam savu darbu, skaidrojam savu rīcību un lēmumus, spējam atzīt savas kļūdas un uzņemties atbildību par tām.
 • Sadarbība
  Mēs esam atvērti zināšanu un pieredzes apmaiņai, izprotam un līdzsvarojam dažādu iesaistīto pušu intereses, respektējam viedokļus, pieņemam pārmaiņas sabiedrībā un globālajos procesos. 

Veselības inspekcijas darbības kompetence noteikta šādos dokumentos:

Veselības inspekcijas  nolikums

Veselības inspekcijas stratēģijā līdz 2027. gadam

Veselības inspekcijas stratēģija 2019.-2021.gadam