Inspekcijas amatpersonu profesionālo darbību pārraudzība

Profesionālo darbību uzraudzība - Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) pilnvarotās amatpersonas uzrauga, kā inspektori veic pārbaudi uz vietas (ārstniecības iestādēs, solārijos, bērnu nometnēs u.c.) un, kā tiek aizpildīti pārbaudes dokumenti – kontroles akti, tipveida kontroles lapas un higiēnas novērtēšanas dokumenti.

Inspekcijā, kvalitātes vadības sistēmas nodrošināšanas ietvaros, veic inspicējošo amatpersonu profesionālo darbību pārraudzību saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2012 „Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” prasībām, lai:

  • uzlabotu Inspekcijas pārbaužu procesa kvalitāti;
  • pārliecinātos, ka darbinieki ir kompetenti un profesionāli veic savu darbu;
  • uzlabotu komunikāciju ar klientu un to apmierinātību ar Inspekcijas pārbaudi;
  • uzlabotu klientu izpratni par normatīvo aktu prasībām un tādejādi veicinātu to izpildi.

Veikto uzraudzību rezultātus izmanto, lai identificētu amatpersonu apmācību un kvalifikācijas celšanas vajadzības.