Veselības inspekcija kontrolē saimnieciskās darbības iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), kā arī transportlīdzekļu radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu dzīvojamo un publisko ēku telpās (dzīvojamo ēku telpās – pēc iedzīvotāju pieprasījuma).

Iedzīvotājam, kuram no apkārtējiem saimnieciskās darbības iekārtu un transportlīdzekļu trokšņiem dzīvesvietā rodas aizdomas par potenciālu apdraudējumu savai veselībai, ir tiesības vērsties Veselības inspekcijā. Lai Inspekcija varētu veikt pārbaudi un trokšņu robežlieluma pārsniegšanas gadījumā uzdot par pienākumu atbildīgām personām veikt trokšņu līmeņa samazināšanas pasākumus, sūdzībai ir jābūt rakstveidā, iesnieguma formā. Iesniegums sastādāms brīvā formā, īsi aprakstot problēmas būtību, norādot vārdu, uzvārdu, konkrētās dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju (tai skaitā tālruni). Iesnieguma beigās nepieciešams personas paraksts.

Inspekcija iesniegumu izskata un veic pārbaudi bez maksas. 

Aizpildīto pieteikumu un veidlapas var nosūtīt Veselības inspekcijai, sūtot vēstulē pa pastu, uz Inspekcijas mājas lapā norādītajām adresēm vai elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu - Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai.

Lai garantētu dzeramā ūdens drošumu un kvalitāti, ūdens piegādātājs veic monitoringu un izmeklējumus pēc dezinfekcijas veikšanas, kuru apjoms un nosakāmie rādītāji iepriekš saskaņojami Veselības inspekcijā.

Dzeramā ūdens piegādātāji katru gadu (līdz kārtējā gada sākumam) izstrādā monitoringa programmu un iesniedz saskaņošanai Veselības inspekcijai. Ūdens piegādātāji iesniedz saskaņošanai dzeramā ūdens monitoringa programmas, izmeklējumu programmas pēc dezinfekcijas veikšanas. Veselības inspekcija izskata iesniegtās programmas, veic korekcijas, ja nepieciešams, un saskaņo programmas.

Informācija par dzeramā ūdens monitoringa programmu pieejama šeit, par dezinfekcijas programmu - šeit.

Oficiālā peldsezona Latvijā sākas 15. maijā, beidzas 15. septembrī. 

Veselības inspekcijas vides veselības speciālisti regulāri veic peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu jūras un iekšzemes peldvietās. Peldvietu ūdens kvalitātes rādītājus pēc laboratorisko izmeklējumu saņemšanas novērtē speciālists un sniedz slēdzienu par ūdens kvalitāti – peldēties atļauts, peldēties nav ieteicams vai arī peldēties aizliegts. Par izmeklējumu rezultātiem tiek informēts peldvietas īpašnieks, kā arī ar masu mediju starpniecību - sabiedrība.

Vairāk informācijas par peldvietu ūdens kvalitāti pieejama šeit. 

Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu, noteikta 13.04.2010. Ministru kabineta noteikumos Nr 350 "Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu".

Noteikumi paredz, ka pirms komercdarbības uzsākšanas pakalpojumu sniedzējam Veselības inspekcijā jāiesniedz:

  1. iesniegums (Iesniegums par dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu)
  2. darbinieku saraksts, kuri sniegs dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus) un viņu izglītību apliecinošus dokumentus (dezinfektora apliecības vai iegūtās izglītības diploma kopijas). Dokumentus var iesniegt arī elektroniski vi@vi.gov.lv vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.
  • Paziņošana par komercdarbības uzsākšanu ir vienreizējs pasākums, tomēr, ja iesniegumā norādītā informācija mainās, komersantam 14 dienu laikā pēc attiecīgajām izmaiņām ir jāiesniedz ar izmaiņām saistīto informāciju Veselības inspekcijā. Reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums un beztermiņa.
  • Pēc dokumentu izskatīšanas komersantam tiek nosūtīta vēstule, kurā paziņots par inspekcijas lēmumu, bet speciālas apliecības vai licences izsniegšana nav paredzēta!
  • Fiziskajai personai, kas organizē, vada un pārrauga profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus objektā vai teritorijā, ir nepieciešama profesionālā vidējā vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība ārstniecībā, māszinībās, zobārstniecībā, farmācijā, sabiedrības veselībā, veterinārijā, ķīmijā, bioloģijā vai bioķīmijā (2001.gada 23.oktobra MK noteikumi Nr. 448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmijas vielām un ķīmijas produktiem").

Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzēji, kas ir paziņojuši par komercdarbību Veselības inspekcijā, ir apkopoti tīmekļvietnes sadaļā "Reģistri un datubāzes"