Normatīvie akti

Saskaņā ar Ārstniecības likuma 1. panta 3. punktu, Ārstniecības iestādes ir

 • ārstu prakses,
 • valsts un pašvaldību iestādes,
 • komercsabiedrības,

kas ir reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un nodrošina ārstniecības pakalpojumus, tādejādi ārstniecības iestāde (turpmāk - Iestāde), kas nav reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā, neatbilst ārstniecības iestādes statusam un nav tiesīga sniegt ārstnieciskus pakalpojumus1.

Ārstniecības iestāžu reģistra darbību nosaka Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumu Nr. 170 „Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru”. Ārstniecības iestāžu reģistrs (turpmāk - Reģistrs) ir valsts informācijas sistēmas daļa, kurā ir ziņas par visām ārstniecības iestādēm valstī, neatkarīgi no to īpašuma formas un piederības.

Par reģistrācijas procesu

Reģistrējot Iestādi pēc 2014. gada 1. janvāra, Reģistram, vienlaicīgi, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 1. Iesniegums - Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumos Nr. 170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru" (turpmāk - Noteikumi Nr. 170);
 2. Dokumentu kopijasNoteikumu Nr. 170 pirmajā pielikumā minētās;
 3. Paziņojums par Iestādes atbilstību - Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" (turpmāk – Noteikumi Nr. 60) noteiktajām prasībām;
 4. Apliecinājums par vides pieejamību no jauna reģistrējamai Iestādei - aizpilda MS Excel formātā iesniedz Reģistram kā elektronisko dokumentu vai aizpildīt datorā dokumentu iesniegšanas laikā.

Aizpildītu iesniegumu par ārstniecības iestādes reģistrāciju var iesniegt:

 • izmantojot e-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv
 • elektroniski, sūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pastu vi@vi.gov.lv
 • nosūtot pa pastu
 • klātienē, pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67081600 vai rakstot uz e-pastu vi@vi.gov.lv

Pirms dokumentu iesniegšanas Reģistrā nepieciešams iepazīties ar:

 • Noteikumu Nr. 60 aktuālo redakciju; 
 • Ministru kabineta  2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves”” (turpmāk – LBN 208-15) 4. nodaļu un iegūt nepieciešamo informāciju Apliecinājuma sniegšanai. 

Lai varētu sniegt korektu informāciju par iestādi un veicinātu reģistrācijas procesa sekmīgu norisi, Inspekcijas mājaslapā pieejamas veidlapas paziņojuma un apliecinājumu iesniegšanai:

Iestādei, kura no jauna vēlas reģistrēties Reģistrā vai vēlas reģistrēties jaunā adresē, ir iespēja norādīt, ka vides pieejamība ir nodrošināta saskaņā ar LBN 208-15 prasībām,  sniedzot dokumentus Inspekcijai  un aizpildot veidlapu  „Apliecinājumu par vides pieejamību no jauna reģistrējamai ārstniecības iestādei un no jauna reģistrējamai adresei” ka arī kontroles laikā pirms reģistrācijas.

Ikvienai uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamas piemērotas telpas. Saskaņā ar spēkā esošo Būvniecības likuma 21. panta otro daļu ekspluatācijā pieņemto būvi izmanto tikai atbilstoši projektētajam lietošanas veidam. Ja  Iestādi plāno izvietot pielāgotajās telpās, ir jāveic būves (telpu) pielāgošanu, t.i. pārbūvi vai  būves vai tās daļas lietošanas veida maiņu bez pārbūves. Saskaņā ar Būvniecības likuma 12. panta trešās daļas 8. punktu būvvalde izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būves vai tās daļas lietošanas veida maiņu bez pārbūves.  Gadījumos, kad ir veikta būves vai telpu pārbūve,  to  apliecina atzinums  par objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai cita dokumentācija, kura saskaņota ar attiecīgās  pašvaldības būvvaldi.  Ja būves vai telpu pārbūve nav veikta, būves vai tās daļas lietošanas veida maiņu  apliecina kadastra kods atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju” pielikumā noteiktajam.

Pirms lēmuma pieņemšanas par Iestādes reģistrāciju Reģistrā Veselības inspekcijas amatpersonas veiks kontroli. Kontroles laikā tiks pārbaudīta Iestādes atbilstība Noteikumu Nr. 60 prasībām, t.sk. vides pieejamības nodrošināšanā, un citu veselības aprūpes jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kuru neievērošana rada potenciālus riskus iestādes darbībai, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un pacientu drošībai.

Ja Reģistram nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai tie nav pilnīgi, kā arī, ja veiktajā kontrolē konstatēti fakti, kam ir nepieciešams iegūt papildus informāciju vai izvērtēt kādu būtisku pierādījumu, lai pieņemtu lēmumu par reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt, Inspekcija var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu un pieprasīt papildinformāciju. 

No 2014. gada 1. janvāra šaubu gadījumos Veselības inspekcija Iestādēm pieprasīs iesniegt būveksperta (sertificētās fiziskās personas) vai attiecīgās būvvaldes apliecinājumu par vides pieejamības atbilstību. Saskaņā ar Būvniecības likuma 1. panta 4. un 5. punktā noteikto būveksperts (sertificēta fiziskā persona) veic ekspertīzi ar mērķi sniegt pamatotu atzinumu par būvprojekta, būves tehniskā stāvokļa vai veikto būvdarbu tehnisko risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām. Sertificētas fiziskās personas kompetenci attiecīgajā jomā apliecina būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts, kas ir izsniegts atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumu Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” prasībām. Informācija par sertificētajiem speciālistiem ir pieejama būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu reģistrā Ekonomikas ministrijas mājaslapā: http://www.em.gov.lv .

Vēršam uzmanību, ka informāciju par ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas nodarbinātību ārstniecības iestādē (pieejams elektroniski), iesniedz Inspekcijā piecu darba dienu laikā no dienas, kad attiecīgā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona ir uzsākusi, mainījusi vai beigusi profesionālo darbību attiecīgajā ārstniecības iestādē.

Tālrunis uzziņām: 67501589