Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ārstniecības iestādes ir ārstu prakses, valsts un pašvaldību iestādes, saimnieciskās darbības veicēji un komercsabiedrības, kas reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām, t.sk. ievērojot būvniecības jomu reglamentējošos normatīvos aktus atrodas atbilstoši tās darbībai projektētā vai pielāgotā ēkā un nodrošina vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem un nodrošina ārstniecības pakalpojumus. Ja ārstniecības iestāde reģistrē vairākas veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas vietas (adreses), vienu pakalpojuma sniegšanas vietu (adresi) reģistrē kā pamatfiliāli (pamatadresi), pārējās ārstniecības iestādes veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas (adreses) – kā filiāles. Par ārstniecības iestādes struktūrvienību tiek norādīta jebkura pamatfiliālē vai filiālē izvietota ārstniecības iestādes daļa (nodaļa vai kabinets), kas izveidota noteiktu veselības aprūpes pakalpojumu, tostarp telemedicīnas pakalpojumu, sniegšanai vai noteikta darbības profila īstenošanai. Ārstniecības iestāde iesniedz Veselības inspekcijai iesniegumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu reģistru. Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskām personām iesniegums iesniedzams Veselības inspekcijas oficiālajā elektroniskajā adresē. Priekšnosacījumi ārstniecības iestādes vai filiāles iekļaušanai Ārstniecības iestāžu reģistrā ir: 1.attiecīgās fiziskās vai juridiskā personas atbilstība prasībām saimnieciskās darbības vai uzņēmuma darbības uzsākšanai, pamatdarbības vai blakusdarbības veida reģistrēšanai, ar norādi par atbilstošo saimnieciskās darbības veida veselības aizsardzības jomā NACE 2. red. statistiskās klasifikācijas kodu (nav attiecināms uz sociālo pakalpojumu sniedzēju veselības punktu); 2.ēkai vai telpai, kur sniegs veselības aprūpes pakalpojumus, ir jāatbilst obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām, tostarp attiecībā uz prasībām vides pieejamībai (saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumiem Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 3.punkts): 2.1. telpām, kur sniegs ārstniecības pakalpojumus ir jābūt nodrošinātai vides pieejamībai personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.i. persona spēs patstāvīgi nokļūt līdz telpai, personai ar redzes vai dzirdes traucējumiem ir nodrošināta iespēja saņemt skaņas vai vizuālo informāciju, iestādē ir pieejama tualetes telpa; 2.2. ēkai vai telpu grupai, kur sniegs ārstniecības pakalpojumus ir jābūt reģistrētai Valsts zemes dienesta (https://www.vzd.gov.lv/lv/) nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā ar telpu grupas lietošanas veidu „Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa” – kods 1264 (nav attiecināms uz sociālo pakalpojumu sniedzēju veselības punktu); Veselības inspekcija, pēc ārstniecības iestādes iesnieguma un tam pievienoto visu dokumentu saņemšanas, desmit darbdienu laikā izvērtē ārstniecības iestādes atbilstību obligātajām prasībām, izskatot iesniegtos dokumentus, veic klātienes pārbaudi un pieņem lēmumu par ārstniecības iestādes vai tās filiāles reģistrēšanu vai atteikumu to reģistrēt. Lēmumu Veselības inspekcija paziņo oficiālajā elektroniskajā adresē Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Veselības inspekcijā jāiesniedz Iestādes vadītāja vai viņu pārstāvēt tiesīgās personas parakstīts:
  • iesniegums ārstniecības iestādes reģistrācijai;
  • īpašuma tiesību apliecinājums vai nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja izsniegta piekrišana ārstniecības iestādes reģistrēšanai tam piederošajā nekustamajā īpašumā;
  • informācija par reģistrētu saimnieciskās darbības veida veselības aizsardzības jomā, ja tā ir reģistrēta kā blakusdarbība (kods atbilstoši NACE 2. red.);
  • informācija par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu nodarbinātību atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību;
  • iestādes apliecinājums par atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām
  • apliecinājums par vides pieejamību jaunreģistrējamai ārstniecības iestādei;
  • Individuālā komersanta vai saimnieciskās darbības veicēja valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (ja nepieciešams saskaņā ar noteikumiem par valsts valodas zināšanu apjomu).


  Vēršoties klātienē jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments un jāuzrāda dokumentu oriģināli.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par ārstniecības iestādes vai tās filiāles reģistrēšanu vai atteikumu to reģistrēt, Veselības inspekcija paziņo:
  1) elektroniski e-adresē;
  2) elektroniski, uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi;
  3) pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi; ‘
  4) klātienē - Veselības inspekcijā, norādītājā darba laikā.

Pārsūdzības iespējas

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012)

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu).

Atgādinājums

Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 9.augusta noteikumu Nr.491 "Ārstniecības iestāžu reģistra noteikumi" 12.punktā noteiktajam Ārstniecības iestādes vadītājs ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību. Atbilstoši šo noteikumu 20.punktam, ārstniecības iestādei ir pienākums 10 darbdienu laikā paziņot Veselības inspekcijai, ja ir notikušas izmaiņas reģistrā iekļautajā informācijā. Savukārt Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.317 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 7.punkts nosaka, ārstniecības iestāde piecu darbdienu laikā no dienas, kad attiecīgā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona ir uzsākusi, mainījusi vai beigusi profesionālo darbību attiecīgajā ārstniecības iestādē, informē Inspekciju.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumu Nr.1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” 28.punktu, Ārstniecības iestāde mēneša laikā pēc tās reģistrēšanas Ārstniecības iestāžu reģistrā paziņo Nacionālajam veselības dienestam datumu, ar kuru tā uzsāk veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Brīdinājums

Veselības inspekcija pieņem lēmumu un veic ierakstu par ārstniecības iestādes vai tās filiāles izslēgšanu no reģistra, ja:
• ārstniecības iestāde divus gadus pēc kārtas nav izpildījusi noteikumos par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā noteiktās prasības attiecībā uz veidlapu iesniegšanu valsts institūcijai, kura nodrošina oficiālo statistiku, kā arī mēneša laikā nav ņēmusi vērā Veselības inspekcijas nosūtīto atgādinājumu iesniegt oficiālās statistikas veidlapas (Noteikumu Nr. 491 23.5. punkts);
• ārstniecības iestāde nav paziņojusi Veselības inspekcijai  par darbības atjaunošanu un mēneša laikā nav atbildējusi uz Veselības inspekcijas nosūtīto atgādinājumu (Noteikumu Nr.491 23.6. punkts).

Normatīvie akti

Ārstniecības likums
(Saeima; likumi; 01.10.1997)

Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām
(Ministru kabinets; noteikumi; 60; 12.02.2009)

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 317; 01.06.2016)

Būvju klasifikācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 326; 15.06.2018)

Veselības inspekcijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 309; 12.07.2019)

Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21
(Ministru kabinets; noteikumi; 693; 01.11.2021)

Ārstniecības iestāžu reģistra noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 491; 12.08.2022)

Uzziņas par pakalpojumu

Veselības inspekcija

Kontaktinformācija: Informatīvais tālrunis - 67081600

http://www.vi.gov.lv

Saņemt pakalpojumu