Īss apraksts:

 • Veselības inspekcija izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības māsa (vispārējās aprūpes māsa), ārsta palīga, māsas palīga, zobārsta asistenta reglamentētā profesijā.
 • Lai atzītu ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju Latvijā, personai vispirms jāvēršas Akadēmiskās informācijas centrā (www.aic.lv) (turpmāk – AIC), kurā tiek salīdzināti personas iesniegtie izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokumenti un praktiskās apmācības ilgums ar Latvijas Republikā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā. AIC sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām (turpmāk — informācijas institūcijas izziņa) un pretendenta iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem pārsūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Veselības inspekcijai, lēmuma pieņemšanai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.
 • Ja profesionālā kvalifikācija tiek atzīta par atbilstošu Latvijas Republikā, Veselības inspekcija izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. Lai reģistrētos āstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā ar iegūto apliecību, Veselības inspekcijā iesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošus dokumentus.

Ja profesionālā kvalifikācija netiek atzīta, Veselības inspekcija informē pretendentu un AIC par personai nepieciešamo papildus apmācības ilgumu, saturu un izglītības iestādi, kurā papildus apmācību ir iespējams apgūt. Pretendentam ir tiesības uzreiz kārtot kvalifikācijas atbilstības pārbaudi.

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Akadēmiskās informācijas centrā  jāiesniedz nepieciešamie dokumenti:

 • personu apliecinoša dokumenta kopiju;
 • Izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (diplomi un to pielikumi (sekmju izraksti));
 • Dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija,utml. ja ir); 
 • Izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir);
 • izziņa no izcelsmes valsts par labu reputāciju un disciplinārpārkāpumu neesamību.

AIC pēc visu pretendenta kvalifikācijas atzīšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un nosūta Veselības inspekcijai izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.

Akadēmiskā informācijas centra pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
Tālr.:   (+371) 67225155
E-pasts: aic@aic.lv

Papildus informācija par AIC šeit.
 

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Veselības inspekcija, pēc lēmuma pieņemšanas par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijas Republikā, informē iesniedzēju:

 1. elektroniski, uz deklarācijā norādīto elektroniskā pasta adresi;
 2. pa pastu uz deklarācijā norādīto adresi;
 3. klātienē - Veselības inspekcijā, norādītājā darba laikā;
 4. māsas profesijā – paziņojums EPC platformā izveidotajā profilā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

- ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas attiecībā uz reglamentētajām profesijām, kurām piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja persona vēlas veikt pastāvīgu profesionālo darbību Latvijas Republikā;

- ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas attiecībā uz reglamentētajām profesijām, kurām piemēro vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, pamatojoties uz pretendenta profesionālo pieredzi;

- ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pretendē persona, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvusi mītnes valstī, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts.

 

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

 • Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
  Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012)

   
 • Ja esat Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis un Jums ir radušās problēmas saistībā ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procesu kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tad ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu ).

Atgādinājums

Maksa par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijas Republikā– 240 euro;

EPC māsas (vispārējās aprūpes māsa) reglamentētajā profesijā Latvijas Republikā – 240 euro.

Maksa atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 5. marta noteikumi Nr. 103 "kārtība kāda sedz ar personas profesionālas kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus

 

Normatīvie akti

Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
(Saeima; likumi; 2001.07.20.)

Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
(Ministru kabinets; noteikumi; 351; 2005.05.28.)

Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā
(Ministru kabinets; noteikumi; 827; 2016.12.23.)

Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās
(Ministru kabinets; noteikumi; 566; 2017.09.22.)

Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus
(Ministru kabinets; noteikumi; 103; 2019.03.09.)

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2005/36/EK "Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu"
(Eiropas Parlaments un Padome; direktīva; 0; 2005.09.07.)

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2013/55/EK

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība (Ministru kabinets; noteikumi; 317; 2016.05.24.)

Reģistru nodaļa

vi [at] vi.gov.lv