Ārstniecības iestādei jāsaņem Veselības inspekcijas saskaņojums par ārvalstniekiem, kuri uz Latviju plāno doties cauri Eiropas Savienības ārējo robežu

  1. Minētās personas ārsniecības iestādei, kurā plāno ārstēšanās (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanu, uzrāda dokumentu, ka viņām veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai ne agrāk kā 3 dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta.
  2. Ārstniecības iestāde, Veselības inspekcijai apliecina, ka  laboratoriskais izmeklējums ir tai iesniegts noteiktajā termiņā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta.

Veselības inspekcija saņemto iesniegumu izvērtē un sniedz saskaņojumu vai atteikumu saskaņot ārvalstnieka ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai Latvijā medicīnas tūrisma ietvaros 3 darba dienu laikā.

Ārsniecības iestāde Veselības inspekciju informē:

  • gan par augstāk minētajām personām. Šīm personām ir noteikta prasība uzrādīt dokumentu par laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai un, pirms iebraukšanas, nepieciešams Veselības inspekcijas saskaņojums.

  • gan par personām, kuras plāno ierasties Latvijā no valsts, kas ir Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētā valsts,  uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi. Šīm personām nav noteikta prasība uzrādīt dokumentu par laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai. Inspekcija šajā gadījumā reģistrē personas, par kurām ārstniecības iestāde sniegusi informāciju Inspekcijai, taču atsevišķu saskaņojumu ārstniecības iestādei neizsniedz.

Ārstniecības iestāde Veselības inspekcijai iesniedz iesniegumu (parauga veidlapa zemāk):

  • personas vārds, uzvārds, personu apliecinoša dokumenta numurs un kontakttālrunis;
  • paredzētais veselības aprūpes pakalpojums (diagnostika un terapija), ko persona saņems, un pamatojums pakalpojuma saņemšanai;
  • ārstniecības persona (vārds, uzvārds, specialitāte), kura sniegs attiecīgo pakalpojumu;
  • paredzamā uzturēšanās vieta (adrese);

Personas, kuras plāno iebraukt Latvijā caur Eiropas Savienības ārējo robežu iesniedz ārstniecības iestādei dokumentu par laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai.

Uz visām šīm personām attiecas Noteikumos noteiktās pašizolācijas prasības un obligāti veicamie pasākumi:

1. pašizolācijas laikā, lietojot mutes un deguna aizsegu, sabiedrisko transportu var izmantot, tikai lai nokļūtu uzturēšanās vietā Latvijas Republikas teritorijā un Latvijas ārstniecības iestādē ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai (Noteikumu 61.1. apakšpunkts);

2. ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā veic laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai (Noteikumu 61.2. apakšpunkts);

3. veic atkārtotu laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai attiecīgi 5.–7. dienā pēc personas izbraukšanas no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, ja persona Latvijā uzturas ilgāk par piecām dienām (Noteikumu 61.3. apakšpunkts);

4. sedz visus ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja personai tiek apstiprināta Covid-19 infekcija (Noteikumu 61.4. apakšpunkts).

Inspekcija aicina ārstniecības iestādes rūpīgi izvērtēt ārstēšanās pakalpojuma sniegšanas nepieciešamību ārzemniekiem, kā arī stingri ievērot un kontrolēt Noteikumos noteiktās epidemioloģiskās drošības pasākumu izplatīšanas ierobežošanas prasības, tostarp arī stingri pieprasīt no ārzemniekiem noteiktajos laikos paredzēto laboratorisko izmeklējumu Covid-19 infekcijas diagnostikai rezultātus.