Inspekcija atgādina SAC reģistrēties kā ārstniecības iestādēm, ja līdztekus sociālajiem pakalpojumiem tiek veikta ārstniecība.

Ja sociālo pakalpojumu sniedzējs savas darbības ietvarā veic ārstniecību, tas reģistrējams ne vien Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju  reģistrā, bet arī Ārstniecības iestāžu reģistrā Veselības inspekcijā.

Inspekcija atgādina sociālo pakalpojumu sniedzējiem, ka šāda prasība stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī, un tā ietverta Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem normatīva 2.8.apakšpunktā

Sociālo pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā, ja sociālā pakalpojuma ietvaros tiek veikta ārstniecība, izņemot gadījumu, ja sociālo pakalpojumu sniedzējam ir līgums ar ārstniecības iestādi par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu”.

Minētais papildinājums nepieciešams, ņemot vērā, ka ir sociālo pakalpojumu sniedzēji, kuri sniedz ārstniecības pakalpojumus, piemēram, fizioterapeita vai medmāsas pakalpojumus, un klientu drošības dēļ ir nepieciešams, lai jebkurš ārstniecības pakalpojums tiktu sniegts drošā un tam piemērotā vidē, kā arī drošā un apstiprinātā veidā, kas tiek panākts un apstiprināts ārstniecības iestāžu reģistrācijas procesā.

Papildus Inspekcija norāda, ka ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas stājās spēkā 2023.gada 31.oktobrī, ir pagarināta prasības, par sociālās aprūpes institūcijas struktūrvienības veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai reģistrāciju Ārstniecības iestāžu reģistrā, izpilde līdz 2026.gada 1.janvārim.

Inspekcija informē sociālo pakalpojumu sniedzējus, ka reģistrējoties Ārstniecības iestāžu reģistrā tiem saistoši kļūst Inspekcijas uzraudzībā esošie Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām. Obligātās prasības sociālo pakalpojumu sniedzēja veselības punktam ir noteiktas Noteikumu Nr.60 3.11. apakšnodaļā. Lai sociālo pakalpojumu sniedzējs reģistrētos Ārstniecības iestāžu reģistrā, tam ir jāiesniedz attiecīgs iesniegums Inspekcijai.

Informācija par ārstniecības iestāžu reģistrāciju pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnē - https://www.vi.gov.lv/lv/registracijas-process

Inspekcija vērš uzmanību, ka sociālo pakalpojumu sniedzējiem nav saistoša prasība par telpu grupas lietošanas veidu „Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa” – kods 1264.

Pirms lēmuma pieņemšanas par sociālā pakalpojuma sniedzēja reģistrāciju Ārstniecības iestāžu reģistrā Inspekcijas amatpersonas veiks kontroli. Kontroles laikā tiks pārbaudīta atbilstība Noteikumu Nr.60 prasībām un citu veselības aprūpes jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām,  kuru neievērošana rada potenciālus riskus iestādes darbībai, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un pacientu drošībai. Tāpat Inspekcija veiks sociālo aprūpes iestāžu higiēnas prasību uzraudzību un kontroli.