Atbilstoši 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 378 Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus (turpmāk – Noteikumi) 32.2 punktā noteiktajam, zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, vai citām personām, kas ir reklāmas devēji vai reklāmas izplatītāji, reizi gadā jāiesniedz paziņojumu par sniegto materiālo vai cita veida atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm, kas sniegts iepriekšējā gadā (turpmāk – Paziņojums).

Vēršam uzmanību! 2019.gada 1.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumi Nr. 294 „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”” (turpmāk – Grozījumi).  Grozījumu 1.5. apakšpunkts paredz izmaiņas Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 32.2 punktā, nosakot, ka turpmāk Paziņojums par iepriekšējo gadu jāiesniedz līdz 30. jūnijam elektroniski, izmantojot Inspekcijas tīmekļa vietnē pieejamo formu, papildus norādot:

  • informāciju par katru paziņojuma sniedzēja organizēto vai sponsorēto pasākumu, norādot pasākuma norises vietu un laiku
  • informāciju par atlīdzību pasākuma organizēšanā un norisē iesaistītajiem speciālistiem (lektoriem un konsultantiem), minot katra speciālista vārdu, uzvārdu, specialitāti un saņemto atlīdzību
  • apkopotu informāciju par pasākuma organizēšanas un norises izmaksām, izņemot šo noteikumu 32.2 3.2. apakšpunktā minēto, iekļaujot izdevumus ēdināšanai, telpu nomai, tehniskajam aprīkojumam, samaksu trešajai personai (ja tāda iesaistīta), samaksu par pasākuma pieteikuma izskatīšanu, izdevumus dalību apstiprinošu dokumentu sagatavošanai stenda vietas nomas maksu cita rīkotāja pasākumā

Tāpat, saskaņā ar Grozījumu 1.6.apakšpunktu Noteikumi ir papildināti ar 32.3 punktu, kurā tiek noteikts pienākums zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, vai citām personām, kas ir reklāmas devēji vai reklāmas izplatītāji, ja tie iepriekšējā gadā nav snieguši materiālo vai cita veida atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm, kā arī nav organizējuši vai sponsorējuši pasākumus, to norādīt Paziņojumā Inspekcijai.

 

 


Inspekcija ir sagatavojusi Paziņojuma automatizēti apstrādājamu formu, kurā ietverti Noteikumu 32.2 punktā minētie dati, kas stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī. Lai Paziņojuma forma tiktu aizpildīta vienveidīgi un sniegtā materiālā atbalsta apjoms būtu salīdzināms,  Paziņojumā norādītais atbalsts naudas izteiksmē jānorāda ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Skaidrojums par Paziņojuma kolonnās norādāmo informāciju, šeit.

Paziņojumu var iesniegt:

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Inspekcijas Komercprakses nodaļu tālr. 67081547, e-pasts kn@vi.gov.lv