Cena
Bezmaksas vai saskaņā ar apstiprināto cenrādi
Izpildes termiņš darba dienās
Atkarībā no pakalpojuma satura un apjoma
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

E-pakalpojums nodrošina iespēju juridiskām un fiziskām personām elektroniski sagatavot un iesniegt pieteikumu Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic priekšapmaksa.

Iesnieguma tēmas ir:

 • atzinums par aizsargjoslu saskaņošanu ap ūdens ņemšanas vietu
 • atzinums par būvprojektu
 • atzinums par fizikālo faktoru (troksnis, EML) iespejamo līmeņu aprēķiniem 
 • atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai
 • atzinums par objekta gatavību ekspluatacijai
 • atzinums par par pazeminātu nekaitīguma un kvalitates prasību noteikšanu dzeramajam ūdenim (par īpašo normu noteikšanu)
 • atzinums par testēšanas rezultatiem (mikrobioloģiskās, ķīmiskās un fizikālās)
 • atzinums par par vietas izvēli būvniecībai
 • dzerama ūdens monitoringa programmu/izmeklējuma programmu pēc dezinfekcijas veikšanas saskaņošanu
 • kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecība
 • medikamentu iegādes atļaujas ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām
 • miruša cilvēka ķermeņa parvadāšanas atļauja
 • nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai projektēšanas stadijā
 • nosacījumi un atzinumi par teritorijas plānojumu
 • produkta higiēnas novērtējums

Maksas pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši Ministru kabineta 27.08.2013. noteikumiem Nr. 675 “Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis”.


E-pakalpojuma lietošanas nosacījumi, ierobežojumi un ieteikumi:

 1. pielikumā pievienotā dokumenta izmērs nedrīkst pārsniegt 3MB. Pretējā gadījumā e-pakalpojumu nebūs iespējams izpildīt
 2. izvēloties atbildi saņemt "Elektroniski portālā", pārliecinieties, vai ir aktivizēta E-adrese. Plašāka informācija par E-adresi ir pieejama šeit
 3. lai pārliecinātos par e-pakalpojuma veiksmīgu izpildi, pēdējā e-pakalpojuma izpildes solī sagaidiet apstiprinājumu, ka informācija ir iesniegta Veselības inspekcijā

Saņemt pakalpojumu