2014. gada 1.janvārī spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" (turpmāk - Noteikumi Nr.60).  

Veselības inspekcija vērš uzmanību uz būtiskām izmaiņām normatīvajā regulējumā par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām (turpmāk – Iestāde):

1.  ir precizēta Iestādes izvietošana un nepieciešamība vides pieejamības nodrošināšanā ievērot būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos un Noteikumos Nr.60 noteiktās prasības (Noteikumu Nr.60 3.punkts);

2. Iestādēs, kas reģistrētas Ārstniecības iestāžu reģistrā līdz 2014.gada 1.janvārim, bet kurās nav nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, ir jānodrošina:

2.1. iespēja personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši apstiprinātajām medicīniskajām tehnoloģijām;

2.2. Iestādes vadītāja apstiprināta informācija, kādā Iestāde personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina iespēju saņemt Iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus. Informācija ietver īsu, pacientam saprotamu skaidrojumu par iestādes sniegto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēju, vietu un veidu personām ar funkcionāliem traucējumiem, kontaktus papildu informācijas saņemšanai un to ārstniecības iestāžu uzskaitījumu, kurās ir iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, kuri konkrētajā Iestādē personām ar funkcionāliem traucējumiem nav pieejami (Noteikumu Nr.60 4.punkts).

3. Veselības centriem un stacionārām ārstniecības iestādēm ir jānodrošina:

3.1. iespēja personām ar funkcionāliem traucējumiem patstāvīgi iekļūt Iestādē;

3.2. ka personām ar funkcionāliem traucējumiem ir pieejama vismaz viena tualetes telpa:

- veselības centros - ēkā, kur tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem;

stacionārās ārstniecības iestādēs - katrā stāvā, kur tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem (Noteikumu Nr.60 4.3. punkts).

4.  Iestādei savā tīmekļa vietnē ir jāievieto informācija par veselības aprūpes pakalpojumu un vides pieejamības nodrošināšanu. Iestādēm, kuras jau darbojas un, kurās nav nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, tīmekļa vietnē ir jāievieto arī Iestādes vadītāja apstiprināta informācija par kārtību, kādā Iestāde nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt Iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus (Noteikumu Nr.60 4¹.punkts).

Iestādēm, kas ir reģistrētas Ārstniecības iestāžu reģistrā līdz 2014.gada 1.janvārim

 Ārstniecības iestāžu reģistram jāiesniez paziņojums par vides pieejamību Iestādē. Ja šajā Iestādē vides pieejamība ir nodrošināta atbilstoši Noteikumu Nr. 60 4.punkta prasībām vai vides pieejamība nav nodrošināta, paziņojumā norāda:

1. informāciju par iemesliem, kāpēc vides pieejamība nav nodrošināta un plānotajiem pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai;

2. termiņu, kādā ir plānots nodrošināt vides pieejamību;

3. informāciju, kādā tiek nodrošināta iespēja personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt Iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus.

Reģistrējot Iestādi Ārstniecības iestāžu reģistrē pēc 2014.gada 1.janvāra, jāiesniedz šādi dokumenti:

1. Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru" (turpmāk - Noteikumi Nr.170) minētais iesniegums;

2. Noteikumu Nr.170 pirmajā pielikumā minētās dokumentu kopijas;

3. Paziņojumu par ārstniecības iestādes atbilstību Noteikumos Nr.60 noteiktajām prasībām;

4. Apliecinājumu par vides pieejamību no jauna reģistrējamai ārstniecības iestādei.

Vēršam uzmanību, ka reģistrācijas procesā visi iepriekšminētie dokumenti ir jāiesniedz vienlaicīgi.

Pirms lēmuma par Iestādes reģistrāciju Ārstniecības iestāžu reģistrā pieņemšanas, Veselības inspekcijas amatpersonas veiks kontroli.

Veselības inspekcija ir izstrādājusi veidlapas:

Veselības inspekcijas skaidrojumi Apliecinājumu aizpildīšanai

Lai sniegtu korektu informāciju par Iestādi un veicinātu reģistrācijas procesa sekmīgu norisi, lūdzam izmantot minētās veidlapas.

 Pirms dokumentu iesniegšanas Ārstniecības iestāžu reģistrā lūdzam iepazīties ar:

  • MK noteikumu Nr.60 aktuālo redakciju;
  • Paziņojumu par ārstniecības iestādes atbilstību Noteikumos Nr.60 noteiktajām prasībām;
  • 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"
  • informācijas apjomu, kas jānorāda Apliecinājumā par vides pieejamību no jauna reģistrējamai ārstniecības iestādei vai Apliecinājumā par vides pieejamību reģistrētām ārstniecības iestādēm un iegūt nepieciešamo informāciju Apliecinājuma sniegšanai.