Elektronisko cigarešu uzpildes šķidrumi ir ķīmiskie maisījumi. Tādēļ uz elektronisko cigarešu uzpildes šķidrumiem attiecas ne tikai speciālās prasības, kas noteiktas Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā un saistītajos normatīvajos aktos, bet arī normatīvie akti, kas nosaka prasības ķīmiskiem maisījumiem, tādi kā Ķīmisko vielu likums, Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (turpmāk – CLP regula), Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (turpmāk - REACH). Ķīmisko maisījumu klasifikāciju nosaka atbilstoši CLP regulai, balstoties uz to sastāvā esošajām vielām un to daudzumiem.

Elektronisko cigarešu uzpildes šķidrumi, kas satur nikotīnu, ir klasificējami kā 3. kategorijas vai 4. kategorijas akūti toksiski* ķīmiski maisījumi, jo nikotīns ir spēcīga nervu sistēmu apdraudoša inde, kas izraisa pieradumu un atkarību no tās. Šīs vielas uzņemšana organismā, kā arī lietošana neatbilstoši norādītajam var izraisīt smagu saindēšanos un pat nāvi.

Elektronisko cigarešu uzpildes šķidrumu klasifikācija atkarīga no nikotīna koncentrācijas, tomēr to ietekmē arī propilēnglikola (PG)  un glicerīna (VG) attiecības šķidrumā, jo tās ietekmē šķidruma blīvumu. Piemēram, elektronisko cigarešu uzpildes šķidrums, kas satur 18 mg/ml nikotīna, var tikt klasificēts gan kā 3. kategorijas, gan kā 4. kategorijas akūti toksisks ķīmisks maisījums. Šķidrumiem, kuros ir vairāk glicerīna, blīvums ir mazāks un tas ietekmē šķidruma klasifikāciju. Elektronisko cigarešu uzpildes šķidrums, kurā ir 18 mg/ml nikotīna un PG/VG ir 20/80, tiek klasificēts kā 3. kategorijas akūti toksisks ķīmisks maisījums, bet elektronisko cigarešu uzpildes šķidrums, kurā ir 18 mg/ml nikotīna, bet PG/VG ir 80/20, tiek klasificēts kā 4. kategorijas akūti toksisks ķīmisks maisījums.

 Iegādājoties ķīmiskos maisījumus, kas klasificēti kā 3. kategorijas akūti toksiski maisījumi, pārdevējam ir jāpieprasa un jāfiksē pircēju personas dati. Šādu kārtību nosaka Ķīmisko vielu likuma 17. pants. Pārdevējam ir jāfiksē pārdotā toksiskā ķīmiskā maisījuma nosaukums un daudzums, kā arī:

1)  fiziskajām personām – pircēja vārds, uzvārds, personas kods un adrese;

2) juridiskajām personām – uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums vai komercsabiedrības firma, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.

Ņemot vērā augstāk minēto, iegādājoties elektronisko cigarešu uzpildes šķidrumu, kurā nikotīna koncentrācija un propilēnglikola un glicerīna attiecība ir tāda, ka šis šķidrums klasificēts kā 3. kategorijas akūti toksisks maisījums un marķējumā ir bīstamības piktogramma GHS06 (skat. 1. attēlu), pārdevējam ir jāfiksē personas dati.

 
1. attēls Piktogramma GHS06

 

*Akūta toksicitāte ir kaitīgā iedarbība, kas rodas 24 stundu laikā pēc vienas vielas vai maisījuma devas vai vairāku devu uzņemšanas caur muti vai ādu vai 4 stundu laikā pēc to ieelpošanas.