Ministru kabineta 2016. gada 16. februāra noteikumi Nr.104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” (turpmāk tekstā Noteikumi Nr.104) notsaka prasību katrai ārstniecības iestādei izstrādāt higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu atbilstoši Noteikumu Nr.104 prasībām, ņemot vērā ārstniecības iestādes darbību un sniegtos pakalpojumus.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.104 prasībām ir vairāki papildus aspekti, kurus jāietver ārstniecības iestādes plānā:

  • prasības darbiniekiem (apģērbam, rokām, rotaslietām);
  • pasākumus darbinieku inficēšanās riska novēršanai ar vakcīnregulējamām infekcijas slimībām (tai skaitā masalas, masaliņas, epidēmiskais parotīts, difterija un B hepatīts); 
  • pasākumus, kas jāveic, ja ārstniecības iestādes darbiniekam konstatēta infekcijas slimība, kas rada infekcijas izraisītāja tālākas izplatīšanās risku darbinieku un pacientu vidū.

Noteikumos Nr.104 precizētas vairākas prasības, t.sk. medicīnisko ierīču iedalījums atbilstoši iespējamam inficēšanas riskam un to apstrādes posmi (Noteikumu Nr.104 2. pielikums), telpu dalījums tīrības zonās, ārstniecības iestādes veļai un gultas piederumiem.

Prasības ar veselības aprūpi saistītām infekcijas slimību uzliesmojuma epidemioloģisko izmeklēšanu un tā reģistrāciju ārstniecības iestādē, kā arī pasākumu veikšanu riska faktoru novēršanai tiek attiecinātas tikai uz stacionārām ārstniecības iestādēm.

Ārstniecības iestādēm higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāns saskaņā ar Noteikumiem Nr. 104 jāizstrādā līdz 2016. gada 1. jūlijam.  

Atbilstoši Noteikumu Nr.104 prasībām, Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības inspekciju izstrādā Ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma paraugplānu, kurš ir pieejams  minēto institūciju tīmekļvietnēs un tiek aktualizēts atbilstoši jaunākajām zinātniskajām atziņām un labas prakses piemēriem.

Ieteikumi ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu izstrādei (Paraugplāns)

Dažas Noteikumu Nr.104 prasības stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī: par infekcijas slimību kontroles komandas izveidošanu daudzprofilu slimnīcā vai universitātes slimnīcā; par  nepieciešamību nodrošināt augsta inficēšanas riska medicīnisko ierīču  sterilizāciju piesātinātā ūdens tvaikā (autoklavēšana) zobārstniecības praksē.