Bērnu uzraudzības un pirmsskolas izglītības iestādes

Veselības inspekcija veic bērnu uzraudzības un pirmsskolas izglītības iestāžu un tām noteikto higiēnas prasību kontroli atbilstoši kārtējā gada uzraudzības programmai un noteiktajam uzraudzības biežumam, kā arī iesniegumu (sūdzību) gadījumā vai pēc citas informācijas par neatbilstošu higiēnas stāvokli. Higiēnas prasības bērnu uzraudzības un pirmsskolas izglītības iestādēm nosaka Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumi Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” (MK noteikumi Nr. 890). Noteiktās higiēnas prasības ļauj panākt bērnu attīstībai optimālu vidi, samazināt riskus bērnu veselībai bērnu uzraudzības procesā (infekcijas slimību izcelšanās un izplatīšanās riski, vides un fizikālo faktoru nelabvēlīgā iedarbība), kā arī nodrošina bērniem psiholoģisko komfortu, veicina higiēnas iemaņu apgūšanu un ievērošanu, veselīgu dzīves veidu. Veselības inspekcija kontrolē higiēnas prasību izpildi bērnu uzraudzības un izglītības iestādēs, kuras ir iekļautas izglītības iestāžu reģistrā un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Par MK noteikumu Nr. 890 prasību ievērošanu ir atbildīgs pakalpojuma sniedzējs.

MK noteikumi Nr. 890 nosaka prasības: 

  • dienas režīma ievērošanai;
  • ēkai un teritorijai;
  • telpām, to sastāvam un iekārtojumam;
  • ūdensapgādei, kanalizācijai, apkurei, apgaismojumam, ventilācijai;
  • telpu, iekārtu, inventāra uzturēšanai kārtībā;
  • ēdināšanai (izpildi kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests).

Noteiktās higiēnas prasības attiecas ne tikai uz izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, bet arī citām bērnu pieskatīšanas vietām (piemēram, bērnu pieskatīšanas centriem, rotaļu/ nodarbību telpām u.tml.) un fiziskām personām (auklēm) – tātad tiem, kas sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu ārpus bērna dzīvesvietas. Pēc laika perioda, kurā bērns saņem pakalpojumu, to iedala: īslaicīgā (uzraudzība ne ilgāk par četrām stundām) un pilna laika (uzraudzība ilgāk par četrām stundām).

Pārtikas aprites prasību ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests. Uztura normas izglītības iestādēm skatīt  šeit.

Ar visām MK noteikumu Nr.890 prasībām variet iepazīties šeit.

Gripas sezonas laikā bērnu uzraudzības un izglītības iestādēm, lai ierobežotu infekcijas iekļūšanu kolektīvā un mazinātu tās tālāku izplatīšanos, jāievēro stingrāki higiēnas pasākumi, veicot biežu koplietošanas iekārtu un virsmu dezinfekciju un regulāru telpu vēdināšanu. 

Vēršam uzmanību, ka uz bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (bērnu pieskatīšanas centri, rotaļu/ nodarbību telpas, aukles) attiecas arī Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumi Nr. 404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” nosakot profesionālās kvalifikācijas un drošības prasības, reģistrēšanas kārtību bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā, reģistra pārzini un reģistrā iekļaujamo informāciju.

Vairāk par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas kārtību skatīt Izglītības kvalitātes un valsts dienesta mājaslapā šeit.