Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
264
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ārstniecības riska fonda mērķis ir sniegt iespēju pacientam aizstāvēt savas tiesības un saņemt atlīdzību ārpustiesas procesa kārtībā, ja viņa dzīvībai vai veselībai nodarīts kaitējums (arī morālais kaitējums), kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā. Atlīdzības prasījuma iesniegumu par nodarīto kaitējumu var iesniegt ne vēlāk kā divus gadus pēc kaitējuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā trīs gadus pēc kaitējuma nodarīšanas dienas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Atlīdzību par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī par ārstniecības izdevumiem no Ārstniecības riska fonda pieprasa ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no tā nodarīšanas dienas.

  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamā iesnieguma iesniegšana.

  Iesniegumā ietveramā informācija ir norādāma vienkāršā un saprotamā formā, ko pacients var aizpildīt pats. Iesnieguma izvērtēšana tiek veikta administratīvā procesa ietvaros, proti, visas nepieciešamās darbības – informācijas iegūšanu, pierādījumu vākšanu un ekspertīzes veikšanu nodrošina valsts pārvaldes iestādes, tādejādi pacients administratīvajā procesā var pārstāvēt sevi pats un nav nepieciešama pārstāvja (advokāta, jurista vai cita pilnvarota pārstāvja) pieaicināšana, izņemot gadījumu, ja pacients to īpaši vēlas.

  Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti:
  1. Medicīniskie dokumenti, kas attiecas uz Iesniegumā norādīto sūdzību un ir pacienta rīcībā;
  2. Pilnvara (jāiesniedz, nepieciešamības gadījumā jāuzrāda oriģināls*), ja pacientu pārstāv pilnvarotais pārstāvis;
  3. Mantojuma apliecība (jāiesniedz, nepieciešamības gadījumā jāuzrāda oriģināls*), ja pacients ir miris;
  4. Ja tiek lūgts atlīdzināt ārstniecības izdevumus, kas veikti veselībai nodarītā kaitējuma novēršanai vai mazināšanai, atlīdzības prasījuma iesniegumam iesniedzējs obligāti pievieno:
  4.1. ārstniecības izdevumus apliecinošus personificētus attaisnojuma dokumentus (jāiesniedz, nepieciešamības gadījumā jāuzrāda oriģināls*), kas apliecina izmaksas par ārstniecības personas sniegtajām konsultācijām, medicīniskajām manipulācijām, diagnostiskiem un laboratoriskiem izmeklējumiem, zāļu un medicīnisko ierīču iegādi un medicīnisko rehabilitāciju (čekus, kvītis);
  4.2. medicīnas dokumentus, kas pamato veiktos veselības aprūpes pakalpojumus (izraksts/epikrīze no ārstniecības iestādes vai ārsta speciālista, (konsultanta) slēdziens).

  Ja pacients lūdz atlīdzināt arī ārstniecības izdevumus, jāaizpilda Ārstniecības izdevumu deklarācija (abas lapas) ar maksājumus apliecinošo dokumentu uzskaitījumu. Par ārstniecības izdevumiem, kas attiecas uz vienu veselības aprūpes epizodi, aizpilda atsevišķu veidlapu –
  maksājumus apliecinošu dokumentu uzskaitījumu.

  Pacientam ir tiesības uz atlīdzību par:
  - viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu (arī morālo kaitējumu), kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā;
  - izdevumiem, kas saistīti ar ārstniecību, ja ārstniecība ir bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu ārstniecības personas vai apstākļu ārstniecības laikā nodarītā kaitējuma nelabvēlīgās sekas pacienta dzīvībai vai veselībai.

  No Ārstniecības riska fonda līdzekļiem atmaksājami ir tikai tie ārstniecības izdevumi, kas veikti, lai novērstu vai mazinātu pacienta veselībai nodarīto kaitējumu, nevis tādi izdevumi, kas veikti maksājot par veselības aprūpes pakalpojumu, kas nodarīja kaitējumu pacienta veselībai. Tāpat arī netiek atmaksāti tādi izdevumi, kas nav ārstniecības izdevumi/saistīti ar ārstniecību, piemēram, transporta izdevumi, apdrošinātāju veiktie maksājumi.

 2. Lēmuma saņemšana
  Iedzīvotājs saņem lēmumu par atlīdzības pieprasījumu.

  Jāņem vērā, ka pacienta atlīdzības prasījumu par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī par ārstniecības izdevumu atlīdzināšanu izskata un lēmumu pieņem sešu mēnešu laikā pēc atlīdzības prasījuma iesniegšanas Ārstniecības riska fondā. Ja ir nepieciešama papildus informācijas pieprasīšana, savākšana un izvērtēšana, tad ārstniecības izdevumu izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas termiņu pagarina līdz vienam gadam.

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 17. panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu, šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt LR Veselības ministrijā, sūdzību iesniedzot Veselības inspekcijā

Brīdinājums - nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcija var iesniedzējam pieprasīt uzrādīt dokumentu oriģinālus (piem. nesalasāms maksājuma dokuments (čeki), neskaidrs mantinieka statuss, u.tt.) saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma 6. panta sesto daļu.

Normatīvie akti:

Pacientu tiesību likums
(Saeima; likumi; 2010.03.01.)

Administratīvā procesa likums

(Saeima; likumi, 2001.25.10.)

Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 1268; 2013.11.23.)

Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 164; 2008.01.01.)

Veselības inspekcijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 309; 2019.07.12.)

Pakalpojuma nozare: Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi