Atbilstoši 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” (turpmāk – Noteikumi) 32.2 punktā noteiktajam, zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, vai citām personām, kas ir reklāmas devēji vai reklāmas izplatītāji, reizi gadā jāiesniedz paziņojumu par sniegto materiālo vai cita veida atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm, kas sniegts iepriekšējā gadā (turpmāk – Paziņojums).

!Inspekcija vērš uzmanību!

2019.gada 1.janvārī stājas spēkā Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumi Nr. 294 „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”” (turpmāk – Grozījumi).  Grozījumu 1.5. apakšpunkts paredz izmaiņas Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 32.2 punktā, nosakot, ka turpmāk Paziņojums par iepriekšējo gadu jāiesniedz līdz 30. jūnijam elektroniski, izmantojot Inspekcijas tīmekļa vietnē pieejamo formu, papildus norādot:

  • informāciju par katru paziņojuma sniedzēja organizēto vai sponsorēto pasākumu, norādot pasākuma norises vietu un laiku;
  • informāciju par atlīdzību pasākuma organizēšanā un norisē iesaistītajiem speciālistiem (lektoriem un konsultantiem), minot katra speciālista vārdu, uzvārdu, specialitāti un saņemto atlīdzību;
  • apkopotu informāciju par pasākuma organizēšanas un norises izmaksām, izņemot šo noteikumu 32.2 3.2. apakšpunktā minēto, iekļaujot izdevumus ēdināšanai, telpu nomai, tehniskajam aprīkojumam, samaksu trešajai personai (ja tāda iesaistīta), samaksu par pasākuma pieteikuma izskatīšanu, izdevumus dalību apstiprinošu dokumentu sagatavošanai, stenda vietas nomas maksu cita rīkotāja pasākumā.

Tāpat, saskaņā ar Grozījumu 1.6.apakšpunktu Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumi Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” tiek papildināti ar 32.3 punktu, kurā tiek noteikts pienākums zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, vai citām personām, kas ir reklāmas devēji vai reklāmas izplatītāji, ja tie iepriekšējā gadā nav snieguši materiālo vai cita veida atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm, kā arī nav organizējuši vai sponsorējuši pasākumus, to norādīt Paziņojumā Inspekcijai.

 


 

Inspekcija ir sagatavojusi Paziņojuma automatizēti apstrādājamu formu (skat zemāk), kurā ietverti Noteikumu 32.2 punktā minētie dati, kas stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī:

Inspekcija paziņo, ka Paziņojumu var iesniegt:

Lai Paziņojuma forma tiktu aizpildīta vienveidīgi un sniegtā materiālā atbalsta apjoms būtu salīdzināms,  Paziņojumā norādītais atbalsts naudas izteiksmē jānorāda ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Skaidrojums par Paziņojuma kolonnās norādāmo informāciju:

Paziņojuma formas kolonnas Nr.

Norādāmā informācija

2.

Biedrības, nodibinājuma, ārstniecības iestādes nosaukums, kurām sniegts materiālais atbalsts speciālistu dalībai pasākumos. Ārstniecības iestādes nosaukumu norāda atbilstoši  Ārstniecības iestāžu reģistrā iekļautajam nosaukumam (pieejams Veselības inspekcijas mājas lapā http://www.vi.gov.lv/lv/air).

3.

Ārstniecības iestādes, nodibinājuma vai biedrības, kurai sniegts materiālais atbalsts speciālistu dalībai pasākumos, reģistrācijas numurs (pieejams Lursoft uzņēmumu datu bāzē www.lursoft.lv)

4.

Biedrības, nodibinājuma, ārstniecības iestādes juridiskā adrese. (pieejams Lursoft uzņēmumu datu bāzē www.lursoft.lv)

5.

Pilnais pasākuma nosaukums, neizmantojot saīsinājumus

6.

Pasākuma norises vieta (adrese)

7.

Pasākuma norises datums - dd.mm.gggg.

8.

Pieaicinātā lektora vai konsultanta vārds

9.

Pieaicinātā lektora vai konsultanta uzvārds

10.

Pieaicinātā lektora vai konsultanta specialitāte

11.

Speciālista vārds, kas piedalās pasākumā

12.

Speciālista uzvārds, kas piedalās pasākumā

13.

Pasākuma dalībnieka specialitāte

14.

Atbalsta mērķis speciālista dalībai pasākumā (norāda katram materiāla vai cita veida saņēmējam atsevišķi)

15.

Atbalsta apjoms naudas izteiksmē, kas sniegts speciālista dalībai pasākumā

16.

Pieaicinātajam lektoram vai konsultantam izmaksātā atlīdzība (neto)

17.

Kopējās pasākuma organizēšanas un norises izmaksas (izņemot 16.kolonnā minēto atlīdzību) iekļaujot izdevumus ēdināšanai, telpu nomai, tehniskajam aprīkojumam, samaksu trešajai personai (ja tāda iesaistīta), samaksu par pasākuma pieteikuma izskatīšanu, izdevumus dalību apstiprinošu dokumentu sagatavošanai, stenda vietas nomas maksu cita rīkotāja pasākumā

18.

15. 16. un 17. kolonnu kopējais apjoms

19.

Informācija, kas nav pievienojama nevienā  no kolonnām vai paskaidro esošo paziņojuma rindu

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Inspekcijas Komercprakses nodaļu pa tālruni – 67081547 vai rakstot elektroniski – kn@vi.gov.lv.