Latvijas normatīvie dokumenti

 1. Pacientu tiesību likums;

  04.08.2015. MK noteikumi Nr. 446 "Kārtība, kādā atļauj izmantot pacienta datus konkrētā pētījumā";
  05.11.2013. MK noteikumi Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi";
  19.04.2011. MK noteikumi Nr.299 „Kārtība, kādā ieslodzījuma vieta informē ārstniecības iestādi par apcietināta vai notiesāta pacienta personas datiem un ieslodzījuma vietā veikto ārstniecību”.
 2. Ārstniecības likums;

  12.07.2016. MK noteikumi Nr. 453 "Noteikumi par kārtību, kādā ierobežojami pacienti, un priekšmetiem, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē";
  24.05.2016. MK noteikumi Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība";
  11.03.2014. MK noteikumi N3. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"

  24.01.2012. MK noteikumi Nr. 70 "Alkohola, narkotisko, psihitropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība";
  13.12.2011. MK noteikumi Nr. 948 "Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi";
  30.08.2011. MK noteikumi Nr. 685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finanšēšanas noteikumi";
  25.05.2010.MK noteikumi Nr. 469 "Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas";
  24.03.2009. MK noteikumi Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu";
  24.02.2009. MK noteikumi Nr. 193  "Noteikumi par ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas kārtību un sertificējamo ārstniecības atbalsta personu profesijām";
  20.01.2009. MK noteikumi Nr. 60" Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām";
  15.09.2008. MK noteikumi Nr. 746 "Ar notektām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība';
  02.06.2008. MK noteikumi Nr. 394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība";
  04.04.2006. MK noteikumi Nr. 265  "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība";
  27.12.2005. MK noteikumi Nr. 1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem, un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai";
  28.11.2017. MK noteikumi Nr. 689 " Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība";
  28.06.2005. MK noteikumi Nr. 468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība";
  08.03.2005.
   MK noteikumi Nr.491  “Ārstniecības iestāžu reģistra noteikumi”;
  08.03.2005. MK noteikumi Nr. 175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas noteikumi"
  ;
  28.08.2018 MK noteikumi Nr. 555 " Veselības aprūpes pakalpojuma organizēšanas un samaksas kārtība";

  18.12.2012. MK noteikumi Nr. 943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība".
 3. Veselības aprūpes finansēšanas likums;

 4. Likums "Par prakses ārstiem";
   

 5. Likums "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums";
  08.11.2005. MK noteikumi Nr. 847 " Likums "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību";

   

 6. Seksuālās un reproduktīvās veselības likums;
  25.07.2006. MK noteikumi Nr. 611  "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība";
  04.04.2006. MK noteikumi Nr. 261 "
  “Neauglības diagnosticēšanas kārtība”;
  01.11.2003. MK noteikumi Nr. 590 "Grūtniecības pārtraukšanas organizatoriskā kārtība".

 7. Likums "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā";
  22.10.2013. MK noteikumi Nr.1176 "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība";
  29.01.2013. MK noteikumi Nr.70 "Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām";
  27.03.2007. MK noteikumi Nr. 215
   "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai".

 8. Ceļu satiksmes likums;
  06.12.2011. MK noteikumi Nr.940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību";
  27.11.2018. MK noteikumi Nr. 719 
  "Kārtība, kādā nosaka alkohola koncentrācija asinīs un izelpojamā gaisā un konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi".

   

 9. Krimināllikums;
  22.01.2008. MK noteikumi Nr. 32 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi".

   

 10. Likums "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu";
  03.04.2001. MK noteikumi Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība". 

 11. Farmācijas likums;
  31.10.2006. MK noteikumi Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība";
  27.03.2007. MK noteikumi Nr. 220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās"
  26.06.2007. MK noteikumi Nr. 416 
  "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība";
  23.03.2010. MK noteikumi Nr. 289 
  "Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām";

  22.01.2013. MK noteikumi Nr.47 "Farmakovigilances kārtība";  
   
 12. Sporta likums;
  06.09.2016. MK noteikumi Nr. 594 "Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība";

   

 13. Apcietinājumā turēšanas kārtības likums;

  25.08.2015. MK noteikumi Nr.497 "Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikāārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas";
  02.06.2015. MK noteikumi Nr. 276 "Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība"';

19. 12.2006. MK noteikumi Nr. 1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām".

 1. Likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”;

  19.02.2002. MK noteikumi Nr.68 "Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai"

  01.03.2005. MK noteikumi Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"

  29.03.2005. MK noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu";
  24.05.2005. MK noteikumi Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"

  06.06.2006. MK noteikumi Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"

  14.02.2006. MK noteikumi Nr. 128 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtība"

  24.11.2015. MK noteikumi Nr.656 ”Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”
  20.12.2016. MK noteikumi Nr. 827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā"

  31.01. 2017. MK noteikumi Nr. 71 "Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās".

  05.03.2019.MK noteikumi Nr. 103„Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus” 

   

 2. Darba likums;
  24.11.2015. MK noteikumi Nr.656 ”Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”

   

 3. Darba aizsardzības likums;
  06.11.2006. MK noteikumi Nr. 908 "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība";
  10.03.2009. MK noteikumi Nr. 219
   "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude";
  25.08.2009. MK noteikumi Nr. 950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība";
  03.08.2010. MK noteikumi Nr. 713 "Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu".

   

 4. Izglītības likums;
  23.03.2010. MK noteikumi Nr. 277  "Kārtība, kāda nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs";

  11.01.2022. MK noteikumi Nr.11 ”Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”.

   

 5. Militārā dienesta likums:
  17.06.2003. MK noteikumi Nr. 311 "Kārtība, kādā no obligātā aktīvā militārā dienesta veselības stāvokļa dēļ atvaļinātajiem karavīriem sedz dienesta laikā gūto veselības traucējumu ārstēšanas un rehabilitācijas izmaksas";

   

 6. Epidemioloģiskās drošības likums;
  05.01.1999. MK noteikumi Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība";
  26.09.2000. MK noteikumi Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi";
  12.12.2000. MK noteikumi Nr. 431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām";
  14.06.2005. MK noteikumi Nr. 413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos";
  19.07.2005. MK noteikumi Nr. 523
   "Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves";
  27.12.2005. MK noteikumi Nr. 1040
   "Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām"
  16.02.2016. MK noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”.

  19.09.2006. MK noteikumi Nr. 774 "Kontaktpersonu primārā medicīniskā pārbaude, laboratoriskā pārbaude un medicīniskā novērošanas kārtība";
  21.11.2006. MK noteikumi Nr. 948 
  "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem";
  06.07.2010.MK noteikumi Nr. 618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi";


   

 7. Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums;
  03.06.2014. MK noteikumi Nr. 273 "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa";

   

 8. Būvniecības likums;
  19.10.2021. MK noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”;

 9. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums:
  29.06.2010. MK noteikumi Nr. 605 "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā un zemessargi, pildot dienestu Zemessardzē".

   

 10. Ministru kabineta iekārtas likums:
  31.08.2010. MK noteikumi Nr. 822 "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrijas un Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrijas vienošanos par savstarpējo palīdzību neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā pierobežas teritorijā".  

   

 11. Par mērījumu vienotību:
  09.01.2007. MK noteikumi Nr. 40 Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu;
  25.08.2008. MK noteikumi Nr. 693 Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu.
   
   

 12. Atkritumu apsaimniekošanas likums
  22.05.2012. MK noteikumi Nr.353 Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības

   

 13. Alkoholisko dzērienu aprites likums

Eiropas Savienības direktīvas

Eiropas Savienības direktīvas
Skatīt vairāk