ES un NAP 2027 logotips

Rekomendācijas un ieteikumi normatīvā regulējuma pilnveidei epidemioloģiskās drošības jomā izstrādāti veselības nozares noturības un gatavības stiprināšanai krīzes gadījumos. Lai veiksmīgāk tiktu galā ar infekcijas slimību uzliesmojumiem, ir jābūt vienotai un integrētai pieejai un mijiedarbībai starp visiem infekcijas slimību izplatības ierobežošanā iesaistītajiem.

Epidemioloģijas prasību rekomendācijas izstrādātas kā ieteikumu kopums ārstniecības iestāžu infrastruktūras, iekštelpu gaisa kvalitātes un tā sauktā Paraugplāna pilnveidei. Paraugplāns ir Ministru Kabineta noteikumu Nr.104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” skaidrojums prasību piemērošanai un palīdz ārstniecības iestādēm izstrādāt katrai savu individuālo plānu atbilstoši iestādes sniegto pakalpojumu un procedūru specifikai. Paraugplānu izstrādā Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Inspekciju.

Rekomendācijas epidemioloģijas prasību pilnveidei sagatavotas Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna pasākumu īstenošanas ietvarā Veselības ministrijas resorā.

Izstrādājot epidemioloģijas prasību rekomendācijas, Inspekcija veica esošo prasību izvērtējumu, to salīdzinot arī ar citu valstu normatīvo regulējumu. Tāpat rekomendāciju izstrādē izmantoti Inspekcijas, kā veselības aprūpes uzraugošās iestādes, rīcībā esošie ārstniecības iestāžu vispārējās atbilstības prasību izvērtējumi, slimnīcu pretepidēmiskā un higiēniskā režīma plānu auditu rezultāti, kā arī atsevišķu ārstniecības iestāžu gaisa kvalitātes mērījumi.

Paraugplāna pilnveides priekšlikumi izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai nosūtīti epidemioloģijas uzraudzības jomas vadošajai iestādei, proti, SPKC.

Inspekcija rakstiski informēs un lūgs sniegt atgriezenisko saiti rekomendāciju izstrādes gaitā izlases veidā auditētajās ārstniecības iestādēs par to higiēniskā un pretepidēmiskā plāna audita rezultātiem un ieteikumiem tālākai epidemioloģiskās drošības uzlabošanai.

Epidemioloģijas prasību rekomendācijas