Veselības inspekcija ir veselības ministra pakļautībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu veselības aprūpes, sabiedrības veselības un farmaceitiskās darbības jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi kvalitatīvai un kvalificētai veselības aprūpei, kā arī drošai un veselīgai dzīves videi.

Veselības inspekcija izveidota 2007. gada 1.oktobrī, apvienojot trīs Inspekcijas - Valsts sanitāro inspekciju, Valsts farmācijas inspekciju un Medicīniskās aprūpes un darbspējas kvalitātes kontroles inspekciju (saskaņā ar Ministru kabineta 11.07.2007. rīkojumu Nr.432 “Par Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas, Valsts farmācijas inspekcijas un Valsts sanitārās inspekcijas reorganizāciju un Veselības inspekcijas izveidošanu").

2009. gada 1.septembrī saskaņā ar 29.07.2009. Ministru kabineta rīkojumu Nr.509 "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” Inspekcija pārņēma arī daļu no Sabiedrības veselības aģentūras funkcijām - slimību uzraudzību (izņemot infekcijas slimības), tādu vides faktoru uzraudzību, kuri izraisa saslimšanu un veselības veicināšanas īstenošanas uzraudzību reģionos.

2009. gada 1.oktobrī no Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras Veselības inspekcija pārņem ārstniecības iestāžu reģistra papildināšanu un informācijas aktualizēšanu, ārstniecības personu reģistra uzturēšanu, kā arī medicīnas ierīču lietotāju, ražotāju un tirgus uzraudzību. Savukārt no Medicīnas profesionālā izglītības centra – ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšanu.

Inspekcija veic arī veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēju un to sniegšanas uzraudzību, pārbaudot atbilstību normatīvajiem aktiem un līgumiem, iepriekš  bija Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras kompetencē.

Veselības inspekcijas darbību nosaka "Veselības inspekcijas nolikums" (Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumi Nr.309).

Veselības inspekcijai ir noteikti astoņi darbības virzieni:

  1. Ārstniecības iestāžu kontrole
  2. Medicīnisko ierīču izplatīšanas un lietošanas (ekspluatācijas) uzraudzība
  3. Veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes kontrole
  4. Ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšana
  5. Farmaceitiskās, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumu un zāļu aprites kontrole;
  6. Paaugstināta riska subjektu kontrole
  7. Iedzīvotāju veselību ietekmējošo vides faktoru uzraudzība
  8. Ķīmisko vielu un maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu un elektronisko cigarešu uzraudzība