Labdien. Esmu sertificēts ķirurgs, vēlos nodibināt savu SIA un sniegt ķirurģijas pakalpojumus, tos sniedzot citā šim mērķim sertificētā ārstniecības iestādē. Vēlos uzzināt, kādi normatīvie akti regulē manu potenciālo SIA. Vai ir nepieciešams jauno SIA reģistrēt kā ārsta praksi (kad attiecas likums par prakses ārstiem)?

Labdien!

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) saņēma Jūsu jautājumu un informē, ka ārstniecības iestāžu reģistrāciju nosaka 2005.gada 8.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.170 „Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru” (turpmāk – Noteikumi Nr.170). Lai veiktu reģistrāciju Ārstniecības iestāžu reģistra, Jums nepieciešams Inspekcijas Informācijas analīzes un reģistrācijas nodaļā uzrādīt Noteikumu Nr.170 1.pielikumā minēto dokumentu oriģinālus un iesniegt apstiprinātas kopijas atbilstoši izvēlētajam uzņēmējdarbības veidam (Sabiedrības ar ierobežotu atbildību iesniedz Noteikumos Nr.170 1.pielikuma 1.punktā minētos dokumentus).

Saskaņā ar Ārstniecības likuma 1.pantu, ārstniecības iestāde var sniegt ārstniecības pakalpojumus, ja tā ir reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā un atbilst obligātām prasībām (kas noteiktas 2009.gada 20.janvāra Ministru kabineta Noteikumos Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”(turpmāk – Noteikumi Nr.60)). Pirms reģistrācijas lūdzam iepazīties ar Noteikumos Nr.60 minētajām prasībām, jo pēc reģistrācijas divu mēnešu laikā Jums jāpaziņo, ka reģistrētajā ārstniecības iestādē nodrošiniet normatīvos aktos minētās obligātās prasības!
Ja Jums ir radušies papildus jautājumi par struktūrvienības reģistrēšanu, aicinām Jūs sazināties ar Veselības inspekcijas Ārstniecības iestāžu reģistra speciālisti pa tālruni 67501589 un jautājumos par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām aicinām Jūs sazināties ar Ārstniecības iestāžu kontroles nodaļu pa tālruni 67507990.

Informācijas analīzes un reģistrācijas nodaļas (Rīga, Klijānu 7)
Klientu pieņemšanas laiki:
No pirmdienas līdz ceturtdienai no 9.00-12.00 līdz 13.00-16.00

Ar vēstulē minēto normatīvo aktu pilnu tekstu Jūs varat iepazīties Inspekcijas mājas lapā www.gov.lv sadaļā Normatīvie dokumenti.
Zemāk pievienota saite uz vēstulē minētājiem normatīviem aktiem:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=187621&from=off Noteikumi Nr.60
http://www.likumi.lv/doc.php?id=103605&from=off Noteikumi Nr.170

Labdien!
Sakiet, lūdzu, kāda ir iespēja atjaunot ārstniecības personas sertifikātu, ja esošais ir pazudis?

Veselības inspekcijas saņēma Jūsu jautājumu un informē, ka Veselības inspekcija veic ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju. Ārstniecības personas sertifikāciju veic profesionālās asociācijas. Ja esat pazaudējusi ārstniecības personas sertifikātu, tad Jums jāvēršas savā asociācijā, kura Jums izsniedza sertifikātu specialitātē. Ja tomēr esat pazaudējusi ārstniecības personas reģistrācijas apliecību un vēlaties to atjaunot, tad saskaņā ar 2013.gada 27.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.675 „Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 17. punktu, ārstniecības personas reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana ir maksas pakalpojums – 11.48 euro (cena ar PVN), rekvizīti ir atrodami Veselības inspekcijas mājas lapā: http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/norekini-par-maksas-pakalpojumiem

Labdien! Es ieguvu sertifikātu zobārsta specialitātē. Kas man jādara, lai Jūs ārstniecības personu reģistrā atjaunotu manus datus - t.i., uzrādītu, ka esmu sertificēta?

Veselības inspekcija saņēma Jūsu jautājumu un informē, ka informāciju par ārstniecības personu sertifikātiem katru mēnesi Veselības inspekcijai nosūta Latvijas sertifikācijas institūcijas (t.sk. Latvijas Ārstu biedrība) par iepriekšējā mēnesī sertificētām un resertificētām personām. Veselības inspekcija saņēma informāciju par Jums izsniegtu zobārsta sertifikātu un informācija ir aktualizēta reģistrā t.sk. atspoguļota arī mājas lapā http://vsmtva.vi.gov.lv/aml.website/lv/datubazes/personas/index.aspx

Labdien! Man šāds jautājums - vai māsas reģistra pārreģistrācijai iespējams nepieciešamos dokumentus - aizpildītu iesnieguma veidlapu, pases kopiju, profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursu apliecības 150 kredītpunktu apjomā iesniegt sūtot pa pastu?

Veselības inspekcija saņēma Jūsu jautājumu un informē, ka iesniegumu pārreģistrācijai, kurā norādiet apmeklētos kursus 150 stundu apjomā t.sk. neatliekamās palīdzības kursi, un klāt pievienotus kursu apliecību oriģinālus Jūs variet nosūtīt pa pastu (Veselības inspekcijai, Klijānu 7, Rīga, LV1012). Saņemot dokumentus, veiksim pārreģistrāciju un jauno ārstniecības personas reģistrācijas apliecību, nosūtīsim Jums atpakaļ uz norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē. Lūgums tikai iesnieguma augšējā kreisajā stūrī norādīt Jūsu kontaktadresi un tālruni, lai nepieciešamības gadījumā varam ar Jums sazināties. Pases kopija nav nepieciešama.

Labdien!

Esmu ārsts un sakarā ar laulībām esmu mainījusi uzvārdu, vēlējos noskaidrot, kur man jāgriežas ar iesniegmu par uzvārda maiņu, lai nerastos problēmas ar veselības norēķinu centru, ārstu reģistru u.c lietām.

Veselības inspekcija saņēma Jūsu jautājumu un informē, ka Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā informācija par personu uzvārdu maiņu tiek saņemta no Pilsoņu migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra un tā tiek nomainīt automātiski, līdz ar to papildus informēt Veselības inspekciju par uzvārda maiņu nav nepieciešams. Izsniegtā ārstniecības personas reģistrācijas apliecība ir derīga, uzrādot to kopā ar uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu.

Labdien,

Ārsta apliecībai, ka varu praktizēt kā ārsts, ir beidzies derīguma termiņš. Vai man ir jāatjauno ārsta reģistra apliecība pirms sertifikācijas, vai pēc tam, kad jau ir atjaunots sertifikāts specialitātē ?

Veselības inspekcija saņēma Jūsu jautājumu un informē, ka Jums ir jāpagarina reģistrācija, jo uz doto brīdi Jūs neesat tiesīgs praktizēt kā ārsts un pretendēt uz sertifikātu ( Ārstniecības likuma 26.panta 1.daļa un MK. 18.12.2012 noteikumu Nr.943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 5.punkts).

Lai veiktu pārreģistrāciju ārstniecības personas reģistrā, Jums jāierodas Veselības inspekcijas Reģistru nodaļā (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pase). Klātesot ar Jums tiks salīdzināti reģistrā esošie dati, norādot atbilstošās izmaiņas iesnieguma veidlapā (ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izmaiņu lapu) (pievienota pielikumā) , tiks veikta pārreģistrācija reģistrā, izsniedzot Jums jaunu reģistrācijas apliecību.
Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, zvaniet pa tālr.67387662.
Reģistru nodaļa apmeklētājus pieņem: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 9.00-12.30 un 13.00-16.00.

Man 2013.gada jūnijā māsu reģistram beidzas ,,deriguma termiņš''-vai es to varu atjaunot kārtojot kadu eksamenu,ja man nav iegūti visi nepieciešamie kreīitpunkti?

Saskaņā ar Ārstniecības likuma 48.pantu ārstniecības personas pienākums ir regulāri pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju un izglītoties neatliekamās palīdzības sniegšanā.

Lai pagarinātu prakses tiesības māsas profesijā pēc derīguma termiņa uz turpmākiem pieciem gadiem, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumu Nr. 192 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 9. punkta prasībām, Jums jāuzrāda profesionālās kvalifikācijas pilnveidi apliecinoši dokumenti 150 stundu apjomā (starp tiem jābūt neatliekamās palīdzības kursiem), kas apgūti Jūsu māsas reģistra termiņa laikā vai jānokārto attiecīgās kvalifikācijas atbilstības pārbaude (eksāmens).

Kvalifikācijas atbilstības pārbaudi Jūs varat nokārtot Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, tālrunis 67042831, 67840747.
Atbilstības pārbaude ir maksas pakalpojums, sīkāk
http://www.rmkoledza.lu.lv/lv/profesionalas-darbibas-registra-atjaunosana.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra darba laiks:
Pirmdienās 9:00 – 12:30 un 13:00 – 16:00;
Otrdienās 9:00 – 12:30 un 13:00 – 16:00;
Trešdienās 9:00 – 12:30 un 13:00 – 16:00;
Ceturtdienās 9:00 – 12:30 un 13:00 – 16:00.

Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra speciālistiem pa tālruņiem: 67387662 un 67602101; e-pasts: sanda.osemljaka@vi.gov.lv un aelita.jansone@vi.gov.lv.

Esmu uzsācis papildus darba attiecības ārstniecības iestādē, vai par to man ir Jūs jāinformē un kādā veidā?

Veselības inspekcija saņēma Jūsu jautājumu un informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumu Nr.192 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 36.punktu ārstniecības personai ir pienākums mēneša laikā iesniegt ziņas par izmaiņām reģistra informācijā t.sk. darbavietas informācijā, aizpildot ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izmaiņu lapu (turpmāk - Izmaiņu lapa). Izmaiņu lapā jānorāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un atbilstošās izmaiņas, Jūsu gadījumā darbavietas informācija (pieņemšanas datums, ārstniecības iestādes nosaukums, ārstniecības iestādes kods, amats un specialitāte darbavietā. Saņemot izmaiņu lapu informācija tiks aktualizēta reģistrā t.sk. atspoguļota arī Veselības inspekcijas mājas lapā.

Labdien. Ir iegūts ārsta palīga diploms 2010.gadā. Vēlos iegūt ārsta palīga sertifikātu. Sakiet lūdzu, kā jārīkojas manā gadījumā.

Veselības inspekcija saņēma Jūsu jautājumu un informē, ka Veselības inspekcija veic ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju un pārreģistrāciju. Pamatojoties uz 2010.gadā iegūtu ārsta palīga kvalifikāciju, Jūs esat reģistrēta reģistrā un Jums ir piešķirtas prakses tiesības ārsta palīga profesijā .
Savukārt ārstniecības personas sertifikāciju veic profesionālās asociācijas. Jums jāvēršas ar jautājumiem par sertifikātu savā profesionālā asociācijā.

2009. gadā es pabeidzu Rīgas Stradiņu Universitāti un pēc diploma iegūšanas es uzreiz piereģistrējos reģistrā un saņēmu reģistrācijas apliecību ar tiesībām praktizēt profesijā. Ja es tagad savu vārdu meklēju reģistrā, es to nevaru atrast.

Veselības inspekcija saņēma Jūsu jautājumu un informē, ka mājas lapā brīvi pieejama ir informācija par reģistrētu ārstniecības personu pamatdarba vietām un sertificētām specialitātēm (sertifikātiem). Ja personai nav uz doto brīdi reģistrēta pamatdarbavieta ārstniecības iestādē, informācija par personu nav atrodama mājas lapā.

Sveiki!
Sākiet, lūdzu, vai medicīnas fakultātes studenti var strādāt par māsas palīgu slimnīcā bez māsas palīga diploma?

Saskaņā ar 2009.gada 24.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.192 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” ārstniecības personas, kuras nav ieguvušas māsas palīga diplomu nedrīkst strādāt par māsas palīgu slimnīcā.

Ja Jums radušies papildu jautājumi, aicinām sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistu pa tālruni 67602101 darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00, e-pasts: registri@vi.gov.lv.

Labdien,esmu pabeigusi LU RMK 2010.g.iegūstot 160 kredītstundas,pēc tam ieguvu bakalaura grādu internās māsas specialitātē 2011.g.,vai šīs kredītstundas ir derīgas lai veiktu resertifikāciju.Un kurā gadā man jāveic resertifikācija,vai 5 gadi jāskaita no koledžas beigšanas vai no bakalaura beigšanas un vai par bakalauru arī ir kādas kredītstundas?Paldies.

Paskaidrojam, ka Veselības inspekcija veic ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju. Ārstniecības personas sertifikāciju veic profesionālās asociācijas.

Papildus informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.192 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”, pamatojoties uz 2010.gada LU RMK diplomu, Jums uz pieciem gadiem tiek piešķirtas tiesības veikt profesionālo darbību māsas profesijā. Lai pagarinātu tiesības veikt profesionālo darbību māsas profesijā, Jums jāuzrāda kvalifikācijas pilnveidi apliecinoši dokumenti vismaz 150 stundu apjomā māsas profesijā vai jānokārto māsas kvalifikācijas atbilstības pārbaudi. Ja piecu gadu laikā (reģistra termiņā no 2010.gada līdz 2015.gadam) Jūs esat ieguvusi bakalaura grādu internās māsas specialitātē, tad prakses tiesību pagarināšanai Jūs varat iesniegt 2011.gadā iegūto diplomu.

Par medicīnas māsas sertifikāta iegūšanas kārtību aicinām sazināties ar Latvijas Māsu asociāciju, Rīgā, Skolas ielā 3, tālrunis 67602464.

Labdien, kā māsa var iegūt sertifikātu?

Paskaidrojam, ka Veselības inspekcija atbilstoši kompetencei veic ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju, savukārt ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu sertifikāciju veic profesionālās asociācijas. Tādēļ par sertifikāciju Jums nepieciešams interesēties Latvijas Māsu asociācijā, Rīgā, Skolas ielā 3, tālrunis 67602464.

Labdien!
Sakiet, lūdzu, ja es esmu saņēmusi ārsta palīga diplomu 2009. gada 15. jūlijā, bet reģistrējos reģistrā tikai š.g. decembrī, no kura laika es skaitos kā reģistrēta ārstniecības persona un kā tiek skaitīts mans darba stāžs? Vai pie stāža var pievienot laiku, kuru pieredzes gūšanas nolūkā esmu praktizējusies pie ģimenes ārsta pirms reģistrācijas veikšanas?
Paldies jau iepriekš!

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā Jums reģistrācijas datums būs diplomā norādītais kvalifikācijas piešķiršanas datums.

Atbilstoši šobrīd spēkā esošiem normatīviem dokumentiem darba pieredze profesijā nav obligāta prasība, lai veiktu ārstniecības atbalsta personas pārreģistrāciju. Līdz ar to reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigās Jums būs tiesības veikt pārreģistrāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un iesniegt dokumentus Veselības inspekcijā arī gadījumā, ja nebūsiet strādājis profesijā.

Sīkāka informācija par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju un pārreģistrāciju atrodama Veselības inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā Veselības aprūpe > Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācija. Tālruņi papildus informācijai: 67387662 un 67602101, e-pasts: registri@vi.gov.lv

Diploms ar kvalifikāciju ārsta palīgs ir saņemts 22.jūnijā, pēc cik ilga laika var iet reģistrēties? vai ir jāgaida 10 dienas?

Normatīvie dokumenti nenosaka, cik ilgā laikā pēc diploma saņemšanas ir tiesības veikt ārstniecības personas reģistrāciju. Līdz ar to uzreiz pēc diploma saņemšanas Jums ir vērsties Veselības inspekcijā, lai reģistrētos Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā. Tomēr vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā Jums reģistrācijas datums būs diplomā norādītais kvalifikācijas piešķiršanas datums.

Lai saņemtu ārstniecības personas reģistrācijas apliecību, Jums jāierodas Veselības inspekcijas Reģistru nodaļā (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012) un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, oriģināls) un izglītības diploms (oriģināls).
Tāpat nepieciešams aizpildīt ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karti, kas pieejama elektroniski Veselības inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā Veselības aprūpe> Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācija, kā arī to iespējams aizpildīt klātienē.
Reģistru nodaļa apmeklētājus pieņem: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 9.00-12.30 un 13.00-16.00.

Papildus informāciju par reģistrāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā iespējams saņemt pa tālruņiem 67387662 un 67602101 vai sazinoties ar Veselības inspekcijas speciālistiem elektroniski pa e-pastu: registri@vi.gov.lv.

Vai var veikt ārsta palīga pārreģistrāciju 2012.gādā, ja no 2010.gada oktobra nav darbs medicīnā? Kvalifikāciju uzturošus kursus apmēklēju, ir sertifikāti.

Atbilstoši šobrīd spēkā esošiem normatīviem dokumentiem darba pieredze profesijā nav obligāta prasība, lai veiktu ārstniecības atbalsta personas pārreģistrāciju. Līdz ar to Jums ir tiesības veikt pārreģistrāciju un varat iesniegt dokumentus Veselības inspekcijā

Sīkāka informācija par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju un pārreģistrāciju atrodama Veselības inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā Veselības aprūpe > Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācija, kur ir iespējams lejupielādēt nepieciešamās iesnieguma veidlapas. Tālruņi papildus informācijai: 67387662 un 67602101. Papildus informācijai e-pasts: registri@vi.gov.lv

Labdien! Kā var iegūt medmāsas sertifikātu, kādas prasības ir jāizpilda? paldies!

Sīkāku informāciju par medicīnas māsas sertifikāciju Jums var sniegt Latvijas Māsu asociācija. Tālrunis informācijai: 67602464, e-pasts: birojs@masuasociacija.lv. Adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010. Sīkāka informācija mājaslapā: www.masuasociacija.lv.

Savukārt Veselības inspekcija veic ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju. Lai saņemtu ārstniecības personas reģistrācijas apliecību, Jums jāierodas Veselības inspekcijas Reģistru nodaļā (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012) un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase) un izglītības diploms.

Tāpat nepieciešams aizpildīt ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karti, kas pieejama elektroniski Veselības inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā Veselības aprūpe> Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācija, kā arī to iespējams aizpildīt klātienē.

Reģistru nodaļa apmeklētājus pieņem: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 9.00 - 12.30 un 13.00 - 16.00.

Papildus informāciju par reģistrāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā iespējams saņemt pa tālruņiem 67387662 un 67602101 vai sazinoties ar Veselības inspekcijas speciālistiem elektroniski pa e-pastiem: sanda.osemljaka@vi.gov.lv un aelita.jansone@vi.gov.lv.

Ārstniecības personas reģistrācijas apliecība derīga līdz 24.05.2012. Kādā laika periodā pirms tam ir jāiesniedz nepieciešamie dokumenti jaunai pārreģistrācijai?

Dokumenti ārstniecības personas pārreģistrācijai Veselības inspekcijā jāiesniedz ne ātrāk kā 2 mēnešus pirms reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām.

Sīkāka informācija par ārstniecības personu reģistrāciju un pārreģistrāciju atrodama Veselības inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā Veselības aprūpe > Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācija. Tālruņi papildus informācijai: 67387662 un 67602101.

Vairāk kā 5 gadus nestrādāju par medicīnas māsu un tagad esmu izlēmusi atjaunot māsu reģistru. Kas man būtu jādara? Ar ko būtu jāsāk un cik tas maksā?

Ārstniecības personai Reģistrā tiek pagarinātas tiesības veikt profesionālo darbību māsas profesijā atbilstoši 2009. gada 24. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 192 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 9. punkta prasībām, pamatojoties uz profesionālās kvalifikācijas pilnveidi apliecinošiem dokumentiem par zināšanu un prasmju apguvi vai pilnveidi vismaz 150 stundu apjomā vai attiecīgās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi.

Profesionālās pilnveides kursus varat apgūt Eiropas Sociālā fonda projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” (turpmāk- Projekts) aktivitātes „Personu profesionālās darbības atjaunošana” programmā. Ārstniecības personas atbilstības programmas mērķauditorijai izvērtēšana nav Inspekcijas kompetence. Kontaktinformācija par profesionālās pilnveides kursiem Projekta ietvaros pieejama interneta vietnē www.talakizglitiba.lv.

Ņemot vērā iepriekš minēto, māsas profesionālās kvalifikācijas pārbaudi Jūs varat kārtot: Rīgas Stradiņa universitātē, atbildīgā persona Māszinību fakultātes dekāne Inga Millere, tālrunis 67409126, e-pasts:Inga.Millere@rsu.lv vai Latvijas Universitātē, atbildīgā persona: Astra Bukulīte tālrunis 67042830, e-pasts:astra.bukulite@rmkoledza.lv.

Veselības inspekcijas tālruņi uzziņām par reģistrāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā: 67387662 un 67602101; e-pasts: aelita.jansone@vi.gov.lv un dace.roga.@vi.gov.lv

Kādi dokumenti nepieciešami , lai varētu saņemt Reģistru?

 

Lai veiktu pirmreizēju reģistrāciju, Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • izglītības diploms;
 • ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte (pieejama elektroniski vai aizpildāma klātienē);
 • personām, kas medicīniskās izglītības diplomu ir ieguvušas vairāk kā pirms pieciem gadiem, papildus jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi.

 

 

Uz cik ilgu laiku tiek piešķirts reģistrs?

 

Pirmreizējas reģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi.

Ja reģistrācijas termiņa laikā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona iegūst attiecīgi ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, Inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.

Ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai, kurai ir derīgs ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāts, pārreģistrācija nav jāveic!

Vai visu reģistrācijai/ pārreģistrācijai dokumentāciju varu iesniegt arī elektroniski vai nosūtīt pa pastu?

Ņemot vērā, ka pārreģistrācijai ir jāuzrāda profesionālo kursu oriģināli , kursu oriģinālus un iesniegumu pārreģistrācijai var nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Pēc pārreģistrācijas kursu oriģināli tiks nosūtīti atpakaļ ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi.

 

 Vai tiek izsniegta apliecība par reģistru

 Visi dati ir pieejami elektroniski,  VI sistēmā, bet ja persona vēlas sev apliecību Ar 2017.gada 18.jūliju ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības turpmāk tiek izsniegtas par maksu tikai pēc personas rakstveida pieprasījuma saņemšanas. Reģistrācijas apliecības maksa ir 11,52 euro.*

 Ja persona tomēr vēlas saņemt reģistrācijas apliecību papīra formā, pirms reģistrācijas/pārreģistrācijas ir jāaizpilda pieteikums (pieteikums) un jāveic maksājums pēc rēķina saņemšanas. Reģistru nodaļā, iesniedzot dokumentus reģistrācijai vai pārreģistrācijai (sīkāk par nepieciešamiem dokumentiem skatīt šeit), papildus arī jāuzrāda maksājuma kvīts.

*18.07.2017. MK noteikumi Nr.413 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumos Nr. 675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"”

 

Kādi kursi nepieciešami, lai varētu veikt savu pārreģistrāciju?

Pārreģistrācija jāveic personām, kuras:

 • veic profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā un vēlas pagarināt reģistrācijas termiņu reģistrā;

 

beidzies ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš, netiek veikta resertifikācija, vēlas tupināt profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā

 

Ārstniecības personām pārreģistrācijai  jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • profesionālo pilnveidi apliecinošus kursus profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, kas apgūti reģistrācijas termiņa laikā, t.sk. profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai, ja profesionālā pilnveide nav veikta, dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi;
 • māsām un vecmātēm -  150 stundu (strādājošām māsām vai vecmātēm profesijā - vismaz 100 stundu apjomā);
 • radiologa asistentiem, kosmētiķiem un skaistumkopšanas speciālistiem – 150 stundu; māsas palīgiem un ārstu palīgiem  - 100 studu; biomedicīnas laborantiem -  120 stundu apjomā profesionālās pilnveides kursi, ja reģistrācijas terminš beidzas līdz 2020. gada 1. septembrim;
 • ārstiem, zobārstiem, zobārstniecības speciālistiem, fizioterapeitu un radnieciskās specialitātes speciālistiem, masieriem, mākslas terapeitu speciālistiem, uztura speciālistiem, podologiem, kuriem reģistrācijas termiņš reģistrā beidzas līdz 2019. gada 31. decembrim iesniedz:
  • dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi vai
  • profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus noteiktu stundu apjomā:

Profesionālās pilnveides stundas

Reģistrācijas termiņš reģistrā beidzas

90

2018. gadā

120

2019. gadā

 • iesniegums pārreģistrācijai/ atjaunošanai nesertificētai ārstniecības personai (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē);
 • militāriem paramediķiem iesniegumam nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apsiprinājums.

Dokumentus pārreģistrācijai nepieciešams iesniegt ne ātrāk kā divus mēnešus pirms reģistrā termiņa beigām t.i. sākot ar 2018.gada martu.

Pārreģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi.

 

Kā varu atjaunot savu reģistru?

 Ārstniecības personai ir jāuzrāda:

·         Profesionālo pilnveidi apliecinošus kursus profesijā vismaz 150 stundu apjomā, kas apgūti pēdējo piecu gadu laikā, t.sk. profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai, ja profesionālā pilnveide nav veikta, dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi, ja reģistrācijas termiņš reģistrā beidzies ne ilgāk kā pirms pieciem gadiem;

 • Dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi, ja reģistrācijas termiņš reģistrā beidzies ilgāk par pieciem gadiem;
 • Iesniegums pārreģistrācijai (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē);
 • Militāriem paramediķiem iesniegumam nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apsiprinājums.

Ārstniecības atbalsta personām jāiesniedz iesniegums ar lūgumu atjaunot reģistrācijas termiņu reģistrā, kurā norāda vārdu, uzvārdu, ārstniecības atbalsta personas identifikatoru un profesiju, kurā nepieciešama reģistrācijas termiņa atjaunošana.

 

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu  reģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā  notiek Veselības inspekcijā Klijānu ielā 7, Rīgā, 1. stāvā

 Kur varu nokārtot profesionālās atbilstības pārbaudi?

 

Rīgas medicīnas koledžā - Māsām, vecmātēm, ārstu palīgiem (feldšeriem) un māsu palīgiem;

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža – māsām, zobārstniecības māsām, ārsta palīgiem, māsu palīgiem;

 

Rīgas Stradiņa universitātē - ārstiem (pēc pamatstudijām), zobārstiem, māsām (medicīnas māsa), vecmātēm, ārsta palīgiem (feldšeris), zobu higiēnistiem, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem, audiologopēdiem, mākslas terapeitiem, uztura speciālistiem, tehniskais ortopēdiem, masieriiem (visi minētie – bez specialitātes).

Par profesionālo kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs – cik ilgā laikā tiek sagatavoti dokumenti?

Četri mēneši no dokumentu iesniegšanas brīža.

Klienti un/vai apdrošinātāji jautā par konkrētas ārstniecības personas, kas sniegusi pakalpojumu, reģistrācijas apliecinājumu.

 

Sīkāku informāciju var iegūt sazvanoties ar Reģistru nodaļas speciālistu E.Čudinu 67501589.