Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ārstniecības persona un ārstniecības atbalsta persona ir tiesīga strādāt profesijā, ja tā ir reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā. Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrē: • ārstniecības personas: ārstus, zobārstus, māsas (vispārējās aprūpes māsas), vecmātes, ārsta palīgus (feldšerus), zobārsta asistentus, māsu palīgus, kosmētiķus, radiologa asistentus, biomedicīnas laborantus, masierus, zobu higiēnistus, fizioterapeitus, audiologopēdus, ergoterapeitus, tehniskos ortopēdus, optometristus, fizioterapeita asistentus, ergoterapeita asistentus, uztura speciālistus, zobu tehniķus, podologus, radiogrāferus, mākslas terapeitus, militāros paramediķus, skaistumkopšanas speciālistus (kosmetoloģijā), kuri absolvējuši akreditētas izglītības programmas Latvijā un ieguvuši diplomu attiecīgajā profesijā; - ārstniecības personas, kuras profesionālo kvalifikāciju ārsta reglamentētās profesijas specialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs, zobārsta profesijas apakšspecialitātēs, vispārējās aprūpes māsas, zobārsta vai vecmātes profesijās ir ieguvušas ārvalstīs un kurām saskaņā ar likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" ir noteikts adaptācijas periods. • ārstniecības atbalsta personas: laboratorijas speciālistus, logopēdijas speciālistus (skolotājs logopēds, logopēds), biofizikas tehniķus, bionikas un protezēšanas inženierus, medicīnas fiziķus, medicīnas iekārtu inženierus, protēžu meistarus, ģenētiķus, profesionālos veselības aprūpes kapelānus, solārija darbiniekus, veselības aprūpes statistiķus, medicīnas statistiķus, ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistratorus, reitterapeita asistentus, perfuzionistus, operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājus (ārstniecības atbalsta persona). Pirmreizējās reģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi no dienas, kad ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai paziņots lēmums par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrāciju. Ārstniecības personām, kurām ir noteikts adaptācijas periods, reģistrācijas termiņš reģistrā ir noteikts atbilstoši lēmumā par adaptācijas perioda piemērošanu minētajam adaptācijas perioda ilgumam no dienas, kad minētā persona ir uzsākusi profesionālo darbību ārstniecības iestādē. Ja reģistrācijas termiņa laikā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona iegūst attiecīgi ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, Veselības inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu. Šis ir bezmaksas pakalpojums.

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Veselības inspekcijai jāiesniedz:
  1.1.ārstniecības personas reģistrācijai:
  • iesniegums/veidlapu „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte”;
  • medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas veselības aprūpes jomā iegūšanu Latvijā akreditētā programmā (ja medicīnas izglītības dokuments iegūts ārvalstīs, tam jābūt atzītam Latvijā. Lasīt vairāk: ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārstniecības personām https://www.vi.gov.lv/lv/pakalpojumi/arvalstis-iegutas-profesionalas-kvalifikacijas-atzisana-arstniecibas-personam; https://latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p136/ProcesaApraksts;
  • personām, kas medicīniskās izglītības diplomu ir ieguvušas vairāk kā pirms pieciem gadiem, papildus jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi. Informāciju par izglītības iestādēm lasīt vairāk: https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-un-atbalsta-personu-registracija
  • personām, kas medicīnisko izglītību ieguvušas savā mītnes zemē-ārvalstīs un plāno iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā Latvijā, papildus jāiesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments.
  • personām, kas pēc diploma iegūšanas Latvijā ir strādājušas profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ārpus Latvijas kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā, jāiesniedz iesniegumu ar attiecīgu lūgumu un tam klāt jāpievieno ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte un jāpievieno šādus dokumentus:
  - darba devēja izziņu vai citu dokumentu par veikto profesionālo darbību, kurā norādīta profesija, amats un laikposms, kurā profesionālā darbība veikta;
  - izziņu par tiesībām veikt profesionālo darbību (piemēram, Certificate of Good Standing), ko izsniegusi tās valsts kompetentā institūcija, kurā ārstniecības persona veikusi profesionālo darbību.
  1.2. ārstniecības atbalsta personas reģistrācijai:
  iesniegums/veidlapu „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte” un profesionālās pilnveides izglītības apliecību par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz 8 stundu apjomā.

Informācija par licencētām izglītības programmām pacientu datu aizsardzības jautājumos pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā   https://www.viis.gov.lv/registri/izglitibas_programmas (Meklēšana - atzīmē “Profesionālā izglītība” – informācijā“ Citi meklēšanas kritēriji” logā “Izglītības programmu kods” ieraksta 345001 – spied logu “Meklēt” – lejuplādējiet XLS failu ar izglītības iestādēm).

Vēršoties klātienē ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments un jāuzrāda dokumentu oriģināli.

2. Pakalpojuma saņemšana
Veselības inspekcija mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrāciju vai par atteikumu reģistrēt ārstniecības personu vai ārstniecības atbalsta personu un informē iesniedzēju:

1) elektroniski, uz iesniegumā/veidlapā „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte” norādīto elektroniskā pasta adresi;
2) pa pastu uz iesniegumā/veidlapā „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte” norādīto adresi;
3) klātienē - Veselības inspekcijā, norādītājā darba laikā.

Pārsūdzības iespējas

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Veselības inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Veselības inspekcijas vadītājam  (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012)

Atgādinājums

Personām, kuras medicīnisko izglītību ieguvušas savā mītnes zemē- ārvalstīs, un plāno iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā Latvijā, papildus jāiesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments.
Personām, kas medicīniskās izglītības diplomu ir ieguvušas vairāk kā pirms pieciem gadiem, papildus jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi.

Normatīvie akti

Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
(Saeima; likumi; 20.07.2001)

Ārstniecības likums
(Saeima; likumi; 01.10.1997)

Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi. Precizējot iepriekš publicēto
(Ministru kabinets; noteikumi; 733; 01.09.2009)

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 317; 01.06.2016)

Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā
(Ministru kabinets; noteikumi; 827; 23.12.2016)

Saņemt pakalpojumu