Ārstniecības personai un ārstniecības atbalsta personai, kurai ir beidzies reģistrācijas termiņš, ir tiesības to atjaunot. Reģistrācijas termiņš Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā (turpmāk  - Reģistrs) ir pieci gadi.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai veiktu reģistrācijas termiņa atjaunošanu Reģistrā, ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām jāvēršas Veselības inspekcijā (pakalpojuma saņemšanas kanāli zemāk).

 • Gadījumā, kad ārstniecības personas reģistra termiņu vēlas atjaunot piecu gadu laikā no dienas, kad beidzies reģistrācijas termiņš reģistrā:
 1. jāiesniedz Iesniegums pārreģistrācijai vai reģistrācijas atjaunošanai;
 2. jāpievieno dokumenti  par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi attiecīgajā profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, bet māsas (vispārējās aprūpes māsa), vecmātes vai māsas palīga profesijā, – vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā pēdējo piecu gadu laikā pirms šā iesnieguma saņemšanas dienas inspekcijā (tajā skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā) vai jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi attiecīgajā profesijā.

 • Gadījumā, kad ārstniecības personas reģistra termiņu vēlas atjaunot laika posmā, kas ir ilgāks par pieciem gadiem, no dienas, kad beidzies reģistrācijas termiņš reģistrā:
 1. jāiesniedz Iesniegums pārreģistrācijai vai reģistrācijas atjaunošanai;
 2. jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi attiecīgajā profesijā.
 • Ārstniecības personai, kurai ir beidzies reģistrācijas termiņš, bet kura profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ir veikusi profesionālo darbību ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā, ir tiesības atjaunot reģistrāciju reģistrā attiecīgajā profesijā, iesniedzot Veselības inspekcijā iesniegumu ar lūgumu atjaunot reģistrācijas termiņu reģistra un pievienojot ā šādus dokumentus:
 1. darba devēja izziņu vai citu dokumentu par veikto profesionālo darbību, kurā norādīta profesija, amats un laikposms, kurā profesionālā darbība veikta;
 2. izziņu par tiesībām veikt profesionālo darbību (piemēram, Certificate of Good Standing), ko izsniegusi tās valsts kompetentā institūcija, kurā ārstniecības persona veikusi profesionālo darbību.

Šajā gadījumā ārstniecības personai dokumenti   par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi nav jāsniedz vai profesionālās atbilstības pārbaude nav jākārto.

Zemāk minētajām personām papildus Iesniegumam jānorāda:

 • Ārstniecības atbalsta personām
  • apliecību par licencētu profesionālās pilnveides programmu apguvi par pacientu datu aizsardzības jautājumiem 8 stundu apjomā (pēdējo piecu gadu laikā pirms šī iesnieguma saņemšanas dienas inspekcijā);
  • “Informācija par licencētām izglītības programmām pacientu datu aizsardzības jautājumos pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā   https://www.viis.gov.lv/registri/izglitibas_programmas (Meklēšana - atzīmē “Profesionālā izglītība” – informācijā“ Citi meklēšanas kritēriji” logā “Izglītības programmu kods” ieraksta 345001 – spied logu “Meklēt” – lejuplādējiet XLS failu ar izglītības iestādēm)”

 • Militārajam paramediķim
  • papildus jāpievieno Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apstiprinājumu;
 • Ārstniecības personai, kurai beidzies reģistrācijas termiņš, bet, kura profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ir veikusi profesionālo darbību ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā, ir tiesības atjaunot reģistrāciju, iesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu
  • un darba devēja izziņu par veikto profesionālo darbību (jānorāda profesija, amats un laika posms, kurā profesionāla pieredze veikta. Kā arī pievieno izziņu par tiesībām veikt profesionālo darbību, ko izsniegusi tās valsts kompetentā institūcija, kurā ārstniecības persona veikusi profesionālo pieredzi);

Ja ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona pēc reģistrācijas atjaunošanas Reģistrā reģistrācijas termiņa laikā iegūst attiecīgi ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, Veselības inspekcija automātiski pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.

Pakalpojumu var saņemt:

 •  vi@vi.gov.lv) ;
 • Nosūtot dokumentu oriģinālus pa pastu;
 • Izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu www.latvija.lv,
 • Iesniedzot dokumentus ar e-pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Termiņš: viena mēneša laikā.

Izglītības iestāžu saraksts, kurās ir iespējams nokārtot profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumus attiecīgajās profesijās

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka lai nokārtotu profesionālās kvalifikācijas pārbaudi Rīgas Stradiņa universitātē, tad personai vispirms no Veselības inspekcijas jāsaņem informatīva vēstule par nepieciešamību kārtot šādu pārbaudījumu. (Pamats: savstarpēji noslēgts līgums starp Rīgas Stradiņa universitāti un Veselības inspekciju).

Papildus informācija

Skaidrojums par informācijas meklēšanu Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra datu bāzēs

Veselības inspekcija savā tīmekļvietnē publisko un uztur aktuālo informāciju par reģistrētās ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas vārdu, uzvārdu, identifikatoru, profesiju, kurā personai ir tiesības nodarboties ar ārstniecību, reģistrācijas termiņu, darbavietu ārstniecības iestādē, specialitāti darbavietā, iegūtajiem ārstniecības personas sertifikātiem un to derīguma termiņiem*.

 

Minētā informācija publicēta Veselības inspekcijas tīmekļvietnē https://www.vi.gov.lv/lv/registri-un-datubazes divās datu bāzēs:

 

attēls1234

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka datu bāzē Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs - profesija, reģistrācijas termiņš un identifikators, publicēta informācija par visām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kuras ir tiesīgas patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību attiecīgajā profesijā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kompetencei**. Proti, šajā datu bāzē ir informācija par ārstniecības personām un ārstniecības personām, kuras ir nodarbinātas ārstniecības iestādēs, gan par tām, kuras nav nodarbinātas. Šajā datu bāzē  informāciju par sertifikātu specialitātē nav jāmeklē.

Savukārt, datu bāzē Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs - darba vieta un sertificētā specialitāte ir publicēta informācija tikai par tām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, par kurām attiecīgā ārstniecības iestāde ir paziņojusi Veselības inspekcijai par nodarbinātību. Proti, atrodama informācija par ārstniecības iestādi (ēm), specialitāti, kādā ir nodarbināta attiecīgajā ārstniecības iestādē un iegūtajiem sertifikātiem, ja informāciju par ārstniecības personas sertifikātu vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu Veselības inspekcijā ir iesniegusi Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība, Latvijas Māsu asociācija.

 

 

*Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumu Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" 42.punkts.

**Ministru kabineta 24.03.2009. noteikumi Nr. 268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu

Informācija ārstniecības personām par aktuālajām vakancēm:

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012).

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu).

Normatīvie akti:

Reģistru nodaļa

vi [at] vi.gov.lv