Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
132
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

• Veselības inspekcija izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības māsas (vispārējās aprūpes māsas), māsas palīga, zobārsta asistenta reglamentētā profesijā, kā arī māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācijās (pamatspecialitātēs).
• Lai atzītu ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju Latvijā, personai sākotnēji jāvēršas informācijas institūcijā - Akadēmiskās informācijas centrā (www.aic.lv) (turpmāk – AIC).
• AIC tiek salīdzināti personas iesniegtie izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokumenti un praktiskās apmācības ilgums ar Latvijas Republikā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā.
• AIC sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un pretendenta iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem pārsūta Veselības inspekcijai izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.
• Dokumentus ES iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai māsas profesijā var iesniegt arī elektroniski, izmantojot, Eiropas Profesionālās kartes platformu.
• Ja profesionālā kvalifikācija tiek atzīta par atbilstošu Latvijas Republikā, Veselības inspekcija izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. Uz tās pamata persona drīkst reģistrēties Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.
• Lai reģistrētos ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, personai iesniegumu/ ar iegūto apliecību, Veselības inspekcijā iesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošus dokumentus. Informāciju par reģistrācijas procesu ārstniecības personu un ārstniecības personu reģistrā lasīt vairāk https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-un-atbalsta-personu-registracija
• Ja profesionālā kvalifikācija netiek atzīta, Veselības inspekcija informē pretendentu un AIC par personai nepieciešamo papildus apmācības ilgumu, saturu un izglītības iestādi, kurā papildus apmācību ir iespējams apgūt. Pretendentam ir tiesības uzreiz kārtot kvalifikācijas atbilstības pārbaudi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
  1.1. AIC jāiesniedz nepieciešamie dokumenti:
  1) iesniegums (1.pielikums MK 2016.gada noteikumiem Nr.827);
  2) personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  3) izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (diplomi un to pielikumi (sekmju izraksti));
  4) dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija, utml. ja ir);
  5) izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir);
  6) izziņa no izcelsmes valsts par labu reputāciju un disciplinārpārkāpumu neesamību.
  1.2. Dokumentus ES iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai māsas profesijā var iesniegt arī elektroniski, izmantojot, Eiropas Profesionālās kartes platformu. Informāciju par EPK un tās izdošanas procedūru lasīt vairāk https://www.vi.gov.lv/lv/eiropas-profesionala-karte-visparejas-aprupes-…

  Maksa par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir 240 EUR (MK 103 3.1.un 3.5.punkts)
  • Maksājums jāveic AIC kontā;
  • Maksājums jāveic Veselības inspekcijas kontā, gadījumos, kad iesniegums iesniegts, izmantojot, Eiropas Profesionālās kartes platformu.


  AIC pēc visu pretendenta kvalifikācijas atzīšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un nosūta Veselības inspekcijai izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.

  AIC pasta adrese:
  Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
  Tālr.: (+371) 67225155
  E-pasts: aic@aic.lv
  Papildus informācija: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutas-pr…

  1.3.Veselības inspekcija pārbauda gan no Eiropas Profesionālās kartes platformas saņemtos pretendenta iesniegumus, gan no AIC saņemto pretendenta iesniegumu, tam pievienotos dokumentus. Izvērtē sniegto informāciju, ja nepieciešams, piesaista ekspertus, lai izvērtētu ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturiskās atbilstības Latvijā noteiktajām prasībām (māsas (medicīnas māsa), māsas palīga, zobārsta asistenta) profesijai, un pieņem atbilstoši lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, daļēju atzīšanu ar papildu prasībām vai neatzīšanu.

  • Ja pretendenta iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija reglamentētā profesijā māsas (vispārējās aprūpes māsa), māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācijā (pamatspecialitātē), māsas palīga, zobārsta asistenta) (MK 827 18.un 20.punkts):
  • atbilst Latvijā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, Veselības inspekcija pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, vienlaikus informējot pretendentu par profesionālās kvalifikācijas apliecības izsniegšanas laiku un vietu.
  • apliecina daļēju atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, Veselības inspekcija pieņem lēmumu par adaptācijas perioda vai kvalifikācijas atbilstības pārbaudes noteikšanu;
  • neatbilst Latvijā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, Veselības inspekcija pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neatzīšanu un lēmumā norāda papildu nepieciešamās izglītības saturu un ilgumu, informāciju par institūciju (vai institūcijām, ja ir iespējama izvēle) Latvijā, kurā var šo izglītību iegūt, un kārtību, kādā pretendents var uzreiz kārtot pārbaudījumus, lai pierādītu, ka viņam ir nepieciešamās zināšanas profesionālās darbības veikšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā Latvijas Republikā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Veselības inspekcija, pēc lēmuma pieņemšanas par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijas Republikā, informē iesniedzēju:

  1) elektroniski, uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi;
  2) pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi;
  3) klātienē - Veselības inspekcijā, norādītājā darba laikā;
  4) māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā – paziņojums EPC platformā izveidotajā profilā.

Maksājumi

PozīcijaCena
informācijas institūcijas izdevumus EUR
tās institūcijas izdevumus, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās EUR

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012).

Normatīvie akti:

Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
(Saeima; likumi; 2001.07.20.)

Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
(Ministru kabinets; noteikumi; 149; 2005.03.05.)

Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
(Ministru kabinets; noteikumi; 351; 2005.05.28.)

Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā
(Ministru kabinets; noteikumi; 827; 2016.12.23.)

Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā
(Ministru kabinets; noteikumi; 168; 2017.03.31.)

Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās
(Ministru kabinets; noteikumi; 566; 2017.09.22.)

Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus
(Ministru kabinets; noteikumi; 103; 2019.03.09.)

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2005/36/EK "Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu"
(Eiropas Parlaments un Padome; direktīva; 0; 2005.09.07.)

Veselības inspekcijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 309; 2019.07.12.)

Saņemt pakalpojumu