Bērnu nometņu organizēšanā un darbībā ievēro Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasības (turpmāk – Noteikumi Nr. 981) un Izglītības kvalitātes valsts dienesta izstrādātās vadlīnijas. 

 

  • nometnes organizētāja tiesībām un pienākumiem;
  • nometnes vadītāja pienākumiem;
  • dalībnieka likumiskā pārstāvja pienākumiem;
  • nometnes darbības saskaņošanai.
  • nometnes teritorijai un ēkai;
  • telpām un to grupām;
  • gulēšanas inventāram (diennakts nometnēs);
  • telpu uzturēšanai un tīrībai;
  • peldvietām (ja paredzēta peldēšanās).

 

Saskaņā ar pēdējiem veiktajiem grozījumiem Noteikumos Nr. 981 pirms bērnu nometnes darbības uzsākšanas organizētājam ir jāsaņem Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) atzinums, ka nometne ir gatava uzsākt darbību, kā arī ģimenes ārsta izziņa ir nepieciešama visiem dalībniekiem dalībai visās nometnēs un tai ir jābūt izsniegtai ne vēlāk kā septiņas dienas pirms nometnes darbības uzsākšanas (veiktās izmaiņas skatīt šeit).

 

No 2017. gada 1. oktobra atzinums par bērnu nometnes gatavību uzsākt darbību ir maksas pakalpojums (izņemot Jaunsardzes un informācijas centra rīkotajām nometnēm). 

Inspekcijas atzinums pirms bērnu nometnes darbības uzsākšanas nepieciešams visām dienas un diennakts nometnēm (izņemot nometnēm ārpus telpām). Izsniegtais atzinums ir derīgs vienu gadu, līdz ar to Inspekcija rosina bērnu nometņu organizētājiem nokārtot vienu atzinumu, kas būtu derīgs visām viena organizētāja rīkotajām bērnu nometnēm konkrētajā adresē uz vienu gadu (ja konkrētajā vietā paredzēts rīkot vairākas nometnes).

Pirms tam gan nometne ir jāreģistrē Valsts Izglītības satura centra tīmekļa vietnē http://nometnes.gov.lv.  Reģistrētās nometnes ir kā apliecinājums, ka jūsu organizētā nometne (vai izvēlētā nometne savam bērnam) ir droša un saskaņota saistītajās iestādēs – Inspekcijā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD), kā arī pašvaldībā. Ja bērnu nometnes darbība notiks ārpus telpām, Inspekcijas atzinums nav nepieciešams.

Ar 2017. gada 1. jūliju Noteikumos Nr. 981 ir atvieglota prasība par ārsta izziņas nepieciešamību, kas bija jānoformē ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms nometnes darbības sākuma. Turpmāk ārsta izziņa ir nepieciešama tikai diennakts nometnes dalībniekiem. Izziņa jāsaņem 3 mēnešu laikā pirms bērnu nometnes darbības sākuma. Taču dalībniekiem, kuru veselības aprūpe tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā, šī izziņa nav nepieciešama (prasība attiecināma ne tikai uz sporta nometnēm). Par to, vai dalībnieka veselības aprūpe tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi noteiktajā kārtībā, dalībnieka likumiskais pārstāvis informēs nometnes organizētāju. Ārsta izziņas nav nepieciešamas arī jaunsargiem Jaunsardzes un informācijas centra rīkotajos pasākumos.

Ar 2017. gada 1. oktobri Noteikumos Nr. 981 ir iekļauta prasība nometnes organizētājam nodrošināt pedikulozes pārbaudi dalībniekiem nometnes pirmajā dienā. Šo pārbaudi veiks ārstniecības persona.

Bērnu nometņu darbiniekiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ir jāveic ikgadējās obligātās veselības pārbaudes (tikai personām, kuras ir nodarbinātas darbos, esot tiešā kontaktā ar bērniem), par to saņemot ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u), kur norādīts, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem.

Noteikumu Nr.981 izpildi atbilstoši kompetencei kontrolē Inspekcija, VUGD, PVD un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

 

Papildus informācija:

Obligātās veselības pārbaudes darbiniekiem

Pieteikums bērnu nometnes darbības uzsākšanai

Metodiskais atbalsts nometnes organizēšanā

 


Vadlīnijas piesardzības pasākumiem un īso rokasgrāmatu bērnu nometņu organizētājiem ir sagatavojusi Izglītības zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības satura centru, Veselības ministriju un Slimību profilakses un kontroles centru.