Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.6.punktam pirms nometnes darbības uzsākšanas organizētājam jāsaņem Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcijas) atzinums, ka nometne gatava uzsākt darbību.

Inspekcijas atzinums pirms bērnu nometnes darbības uzsākšanas nepieciešams visām dienas un diennakts nometnēm (izņemot nometnēm ārpus telpām). Atzinuma derīguma termiņš ir viens gads.

Konkrēta objekta apsekošanā uz vietas iegūtā informācija būs derīga 3 mēnešus, tādējādi objekta apsekošanā iegūtie rezultāti būs izmantojami atzinumu sagatavošanai arī citām nometnēm, ja nometnes tiek organizētas tajā pašā adresē. Ja viens organizētājs rīkos vairākas nometnes konkrētajā adresē, organizētājam ir iespēja saņemt vienu Inspekcijas atzinumu, kas būs derīgs visām viņa rīkotajām nometnēm konkrētajā adresē uz vienu gadu.

Ja vairākas dažādu organizētāju nometnes tiks rīkotas vienā un tajā pašā adresē, telpu iznomātājam, īpašniekam un tiesīgajam lietotājam (uzrādot patapinājuma līgumu, nomas līgumu vai citu līdzvērtīgu spēkā esošu dokumentu) ir iespēja saņemt vienu atzinumu, kas būs derīgs visām rīkotajām nometnēm konkrētajā adresē uz vienu gadu.

No 2017. gada 1. oktobra Inspekcijas atzinums par bērnu nometnes gatavību uzsākt darbību ir maksas pakalpojums (izņemot Jaunsardzes un informācijas centra rīkotajām nometnēm).

Nepieciešamie dokumenti bērnu nometnes darbības uzsākšanai:

  1. Pieteikums (jāatzīmē „Objekta higiēniskais novērtējums”);
  2. Juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopija;
  3. Informācija par nometnes programmu;
  4. Telpu nomas līgums (vai cits telpu īpašumu apliecinošs dokuments);
  5. Telpu plāns (diennakts nometnēm);
  6. Dzeramā ūdens testēšanas pārskats (decentralizētas ūdensapgādes gadījumā)
  7. Peldūdens testēšanas pārskats (gadījumā, ja peldvieta nav Inspekcijas uzraudzībā un nometnes laikā ir paredzēta peldēšanās).

Iesniegt pieteikumu Inspekcijas atzinuma saņemšanai var teritoriju apkalpojošās Inspekcijas reģionālajās nodaļāselektroniski vai reģistrējoties tīmekļa vietnē http://nometnes.gov.lv.

Ņemot vērā, ka katru gadu Inspekcija izsniedz vidēji 1000 atzinumus bērnu nometnes darbības uzsākšanai, Inspekcija lūdz nometnes organizētājus pieteikumus atzinuma saņemšanai iesniegt laicīgi (vismaz mēnesi iepriekš), jo Inspekcijas speciālistiem ir nepieciešams laiks gan nometnes apsekošanai, gan atzinuma sagatavošanai.