Obligātās veselības pārbaudes un personas medicīniskās grāmatiņas

2018.gada 24.jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.447 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.447).

MK noteikumi Nr.447 aizvieto Ministru kabienta noteikumus Nr.642 ”Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu” un Ministru kabineta noteikumus Nr.494 ”Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”.

MK noteikumi Nr.447 novērš nelietderīgu veselības pārbaužu veikšanu, nosakot to, ka obligātās veselības pārbaudes jāveic tikai personām, kuras sniedz pakalpojumus: esot tuvā kontaktā ar bērniem un pārtikas nozarē strādājošajiem, kuriem ir tieša saskare ar pārtikas produktiem. Ar MK noteikumiem Nr.447 ir atcelta prasība nodrošināt Personas medicīnisko grāmatiņu, aizstājot to ar atzinumu par personas atbilstību veikt darba pienākumus (veidlapa Nr. 027/u).  

MK noteikumi Nr.447 arī paredz to, ka atkārtotas ikgadējas obligātās veselības pārbaudes jāveic tikai personām, kuras ir nodarbinātas darbos, esot tiešā kontaktā ar bērniem, ar mērķi veikt šo personu skrīningu uz tuberkulozi, izvērtējot personas inficēšanās riskus ar tuberkulozi, novērtējot plaušu tuberkulozes slimības pazīmes un veicot plaušu rentgenogrāfiju.

Savukārt pārtikas nozarē strādājošajām personāmkuras jau iepriekš ir veikušas obligātās veselības pārbaudes, strādājot šajā nozarēir derīgi līdz šim veiktās obligātās veselības pārbaudes rezultāti un ieraksts Personas medicīniskajā grāmatiņā, kas apliecina veiktu obligāto veselības pārbaudi.

Pārējiem pārtikas nozarē nodarbinātajiemkas tieši saskaras ar pārtikujāveic tikai pirmreizējā obligātā veselības pārbaude, kas ietver inficēšanās risku ar zarnu infekciju izvērtējumu un laboratorisku izmeklējumu veikšanu pēc epidemioloģiskām indikācijām. 

Ņemot vērā to, ka ģimenes ārsts vislabāk pārzina sava pacienta slimības vēsturi, MK noteikumi Nr.447 paredz to, ka obligāto veselības pārbaudi darbinieks veic pie sava ģimenes ārsta, pie kura ir reģistrējies. 

Vienlaicīgi MK noteikumos Nr.447 ir noteikti pienākumi nodarbinātām personām, kuras strādā darbā, kas var radīt risku citu cilvēku veselībai, neveikt darba pienākumus un informēt darba devēju par darba nespēju gadījumā, ja šī persona ir inficējusies ar kādu infekcijas slimību un var apdraudēt pakalpojuma saņēmēja veselību. Piemēram, pārtikas nozarē strādājošā darbinieka pienākums ir neveikt darba pienākumus, ja viņš ir inficējies ar kādu no zarnu infekcijas slimībām, par kuru var liecināt kāda no iespējamām infekcijas slimības pazīmēm, piemēram, caureja vai vemšana. Šādos gadījumos darbinieks nepilda darba pienākumus, ziņo darba devējam par savu darba nespēju un vēršas pie ģimenes ārsta. 

MK noteikumos Nr.447 ir noteiktas darba devējam tiesības nosūtīt darbinieku veikt veselības pārbaudi situācijās, kurās darba devējam rodas aizdomas vai ir informācija, ka darbinieks ir inficējies ar kādu no infekcijas slimībām. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Inspekcija aicina:

  • izglītības iestāžu darbiniekus savlaicīgi vērsties pie sava ģimenes ārsta, veikt pārbaudi uz tuberkulozi un saņemt ārsta atzinumu, ka neslimo ar  aktīvu tuberkulozi, nav infekciozs un var veikt savus darba pienākumus, ja pēdējā gada laikā nav veikta obligātā veselības pārbaude.
  • bērnu nometņu vadītājus nosūtīt bērnu nometņu darbiniekus, kas strādās ciešā kontaktā ar bērniem, pirms darba pienākumu uzsākšanas pie ģimenes ārsta, lai saņemtu atzinumu, ka darbinieks neslimo ar aktīvu tuberkulozi un nav infekciozs. Ja darbiniekam pēdējā gada laikā ir veikta obligātā veselības pārbaude, ko noteica 27.11.2001. MK noteikumi Nr. 494 ”Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”, ģimenes ārsta atzinums nav nepieciešams.
  • ārstniecības personām, kas strādā iestādē, kas sniedz pakalpojumu bērniem un ir ciešā kontaktā ar bērniem, savlaicīgi vērsties pie sava ģimenes ārsta, veikt pārbaudi uz tuberkulozi un saņemt ārsta atzinumu, ka neslimo ar  aktīvu tuberkulozi, nav infekciozs un var veikt savus darba pienākumus, ja pēdējā gada laikā nav veikta obligātā veselības pārbaude. 

 Infografika par obligātajām veselības pārbaudēm.