Lai īstenotu ventilācijas kvalitātes mērījumu projektu Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs, Veselības inspekcija veikusi pilotprojektu, kura ietvarā realizēti izmēģinājumu mērījumi piecās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs. Ogļskābās gāzes (CO2), mitruma un gaisa temperatūras mērierīces, kopumā 15 iekštelpās, ar vienas minūtes intervālu veica datu ierakstīšanu vairāk nekā viena mēneša garumā.

Projekta “Pirmsskolas izglītības iestāžu ventilācijas kvalitātes mērījumi” mērķis ir izvērtēt iekštelpu ogļskābās gāzes (CO2) koncentrāciju telpās, ņemot vērā arī ventilācijas veida ietekmi, proti, dabiskā ventilācija jeb vēdināšana, gaisa padeve pa speciāli ierīkotiem kanāliem jeb dabiskā pasīvā ventilācija vai mehāniskā ventilācija.

Pasaules veselības organizācijas (turpmāk – PVO) rekomendētais CO2 līmenis, kas atbilst teicamai vai labai iekštelpu gaisa kvalitātei izglītības iestāžu telpās, ir līdz 1000 ppm. Vidējās CO2 koncentrācijas rādītāji kalpo kā indikators, kas uzskatāmi parāda, cik laba vai slikta ir gaisa apmaiņa telpās. CO2 līmenis iekštelpu gaisā, pārsniedzot 1000 ppm robežu un ilgstoši turpinot pieaugt, tieši norāda uz nepietiekamu vai problemātisku telpas ventilāciju.

Pilotprojekts Ventilācijas kvalitāte pirmsskolā_2023.g.

 

LogotipsLai izvērtētu Latvijas vispārizglītojošo mācību iestāžu vides kvalitātes svarīgu rādītāju – iekštelpu CO2 koncentrāciju, Veselības inspekcija, kā Veselības ministrijas sadarbības partneris ESF projektā „Kompleksi veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumi”, 2017. gada 2. oktobrī uzsāka „Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījuma” (turpmāk – Pētījums) īstenošanu, adaptējot Pasaules veselības organizācijas (PVO) skolu vides pētījuma instrumentus un metodiku 2013. – 2015. gada Skolu vides kvalitātes pētījumam Eiropas valstīs.

Pētījuma rezultāti, to analīze, secinājumi un ieteikumi iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai:

Inspekcija plāno pētījumu turpināt līdz 2022. gada decembrim, kopumā apsekojot 109 skolas.

Inspekcija atgādina, ka pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā iespējams nodrošināt:

  • vēdinot klases telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
  • atvērot vēdināšanai paredzēto logu (-us) pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
  • nodrošinot un sekojot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
  • vēdinot gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
  • ierīkojot renovētajās skolas telpās atbilstoša inženiertehniskā risinājuma mehānisko ventilāciju.

Inspekcija izsaka pateicību visām izglītības iestādēm, kas atsaucās piedāvājumam piedalīties Pētījumā, tādējādi izrādot rūpes par izglītojamo un darbinieku veselību, kā arī ieinteresētību par skolas vides kvalitāti un drošumu.