Par sociālo aprūpes iestāžu uzraudzību

Veselības inspekcija veic sociālo aprūpes iestāžu un tām noteikto higiēnas prasību uzraudzību un kontroli atbilstoši kārtējā gada uzraudzības programmai un noteiktajam uzraudzības biežumam, kā arī iesniegumu (sūdzību) gadījumā vai pēc citas informācijas par neatbilstošu higiēnas stāvokli.

Sociālās aprūpes iestādēm, sniedzot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī nodrošinot iemītniekiem atbilstošus apstākļus ilgstošai aprūpei ir jāievēro higiēnas prasības, cita starpā:

  • telpām, to platībai un aprīkojumam;
  • ūdensapgādei un kanalizācijai, apkurei, ventilācijai un apgaismojumam;
  • aprūpējamo personu un sociālās aprūpes institūcijas darbinieku personīgajai higiēnai;
  • pārtikas blokam (izpildi kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests);
  • īpašas prasības bērnu sociālās aprūpes institūcijām;
  • īpašas prasības pieaugušo sociālās aprūpes institūcijām.
  • par higiēnas prasību īstenošanu sociālās aprūpes iestādē ir atbildīgs iestādes vadītājs.

Ja sociālo pakalpojumu sniedzējs savas darbības ietvarā veic ārstniecību, tas reģistrējams ne vien Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju  reģistrā, bet arī Ārstniecības iestāžu reģistrā Veselības inspekcijā.

Šāda prasība stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī, un tā ietverta Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem normatīva 2.8.apakšpunktā:

Sociālo pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā, ja sociālā pakalpojuma ietvaros tiek veikta ārstniecība, izņemot gadījumu, ja sociālo pakalpojumu sniedzējam ir līgums ar ārstniecības iestādi par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu”.

Reģistrējoties Ārstniecības iestāžu reģistrā tiem saistoši kļūst Inspekcijas uzraudzītie Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.

Informācija par ārstniecības iestāžu reģistrāciju pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnē - https://www.vi.gov.lv/lv/registracijas-process

Sociālās aprūpes iestādēm, lai ierobežotu infekcijas iekļūšanu kolektīvā, un mazinātu tās tālāku izplatīšanos, jāievēro stingrāki higiēnas pasākumi, veicot biežu koplietošanas iekārtu un virsmu dezinfekciju un regulāru telpu vēdināšanu. Vairāk par profilakses pasākumiem.

Papildus informācija:

Sociālo aprūpes centru COVID-19 skrīninga rezultāti

Veselības inspekcija koordinē rutīnas skrīningu (preventīvu COVID-19 analīžu nodošanu) sociālās aprūpes iestāžu klientiem un darbiniekiem.
Skatīt vairāk