​Sveces ir uzskatāmas par ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, tāpēc uz tām attiecināmi šīs jomas normatīvie akti un sveču ražotājiem jāpārliecinās, vai viņi nodrošina prasību ievērošanu svecēm kā ķīmiskiem maisījumiem.

Veselības inspekcija atbilstoši kompetencei veic ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu tirgus uzraudzību Latvijas teritorijā, pārbauda atbilstību prasībām ķīmijas jomā.

Sveču ražotāja atbildība par ķīmijas jomas normatīvo aktu prasību izpildi ir atkarīga no izejvielu iegādes valsts, no importēto izejvielu daudzuma, no pievienoto sastāvdaļu klasifikācijas.

Ja sveču ražotājs neražo vai neimportē ķīmiskās vielas vai vielas maisījumos, bet sveču ražošanā izmantotās izejvielas iegādājas no Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts piegādātājiem, sveču ražotājam ir tiesības prasīt tiem informāciju par vielas reģistrāciju. Ja vielai ir drošības datu lapa, tai jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) regulas II pielikumam un vielas reģistrācijas numuram, ja tādu piešķīrusi Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA), jābūt norādītam drošības datu lapas 1.1.iedaļā „Produkta identifikators” vai ķīmiskiem maisījumiem 3.iedaļā „Sastāvs/informācija par sastāvdaļām”. Ja vielai vai maisījumam nav jānodrošina drošības datu lapa, tad minēto reģistrācijas numuru sveču ražotājam ir tiesības prasīt no piegādātāja, pamatojoties uz REACH regulas 32.pantu (Pienākums lejup pa piegādes ķēdi darīt zināmu informāciju par vielām un vielām maisījumos, kam drošības datu lapa nav paredzēta).

Ja sveču ražotājs pats ražo vai importē ķīmiskās vielas vai vielas maisījumos, tam jāuzskaita ievesto vielu daudzums. REACH regula nosaka, ka visiem kādas vielas ražotājiem vai importētājiem (definīcijas skat. REACH regulas 3. pantā), kas gadā saražo vielu vai importē vielu vai vielu vienā vai vairākos maisījumos 1 tonnas vai lielākā apjomā, jāiesniedz Eiropas Ķimikāliju aģentūrā reģistrācijas pieteikums.

Ja nepieciešams saņemt atbildes uz jautājumiem par ķīmisko vielu reģistrāciju un ķīmiskās drošības novērtējumu veikšanu, aicinām vērsties REACH un CLP palīdzības dienestā, ko Latvijā nodrošina VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa, zvanot pa tālruni: +371 67032027 vai rakstot uz e-pastu: reach@lvgmc.lv, www.meteo.lv.

Pirms ķīmisko vielu vai maisījumu laišanas tirgū, tie jāklasificē, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (turpmāk – CLP regula) prasībām. Gadījumā, ja ķīmiskā viela vai maisījums ir klasificēts kā bīstams, tad to arī marķē un iepako atbilstoši CLP regulas prasībām.

Sveču (galaprodukta) klasificēšanā ņem vērā katras sveču izgatavošanā izmantotās sastāvdaļas klasifikāciju un izmantoto daudzumu. Ja sastāvdaļa ir ķīmiskais maisījums, kas satur bīstamu vielu, tad galaprodukta klasificēšanā ņem vērā šīs bīstamās vielas izmantoto daudzumu galaprodukta pagatavošanai.

Klasificēšanas rezultātā nosaka, vai ķīmiskās vielas vai maisījuma sastāvs rada jebkādu fizikālu bīstamību vai apdraudējumu cilvēka veselībai vai videi. Ja vaski, no kuriem tiek izgatavotas sveces netiek klasificēti kā bīstami, tad gadījumos, kad tiek pievienotas citas sastāvdaļas, piemēram, ēteriskās eļļas vai smaržvielas, nepieciešams veikt galaprodukta klasificēšanu, lai noteiktu tā iespējamo iedarbību uz veselību vai vidi. Ir zināms, ka daudzas smaržvielas izraisa acu/ādas kairinājumu, ir ādas vai elpceļu sensibilizatori, un/vai videi bīstamas vielas. Atkarībā no pievienotās vielas koncentrācijas, arī maisījums var iegūt šīs bīstamās īpašības un tādējādi varētu būt arī nepieciešams marķējumā norādīt bīstamības piktogrammas, bīstamības apzīmējumus, signālvārdu, drošību prasību apzīmējumus u.c.

Piemēram, ēteriskās eļļas bieži satur bīstamas ķīmiskas vielas augstās koncentrācijās, un ja svece satur 0,1% vai vairāk vielu, kas ir ādu sensibilizējoša 1.kategorijas viela, tad saskaņā ar CLP regulas I pielikuma 3.4.sadaļu, sveces marķējumā norāda piktogrammu GHS07 (ne mazāku par 1cm2), signālvārdu “Uzmanību”, attiecīgo vielas nosaukumu, bīstamības apzīmējumu H317 “Var izraisīt alerģisku ādas reakciju” un attiecīgus drošības prasību apzīmējumus un papildus informāciju (EUH frāze).

Gadījumos, kad maisījums neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā bīstamu saskaņā ar CLP regulas I un II sadaļu, bet tas satur vielu, kam ir noteiktas Kopienas arodekspozīcijas robežvērtības vai vismaz vienu vielu (kas klasificēta kādā no bīstamības kategorijām, kuras minētas REACH regulas 31.panta 3.punkta b apakšpunktā), kuras individuālā koncentrācija, kas līdzinās ≥ 0,1% masas procentam maisījumos, Piegādātājs pēc saņēmēja lūguma nodrošina viņam saskaņā ar II pielikumu sastādītu drošības datu lapu. Drošības datu lapa nav jāsniedz, ja vielas vai maisījumi, ko piedāvā vai pārdod plašākai sabiedrībai, ir nodrošināti ar pietiekamu informāciju, lai lietotāji varētu veikt vajadzīgos pasākumus attiecībā uz cilvēku veselības, drošuma un vides aizsardzību, ja vien drošības datu lapu nelūdz pakārtots lietotājs vai izplatītājs.

Savukārt uz svecēm attieksies speciālās prasības biocīdiem, ja ražosiet, piemēram, pretodu sveces. Tādā gadījumā papildus augstāk minētajām prasībām, uzņēmējiem jāievēro prasības, kuras ir noteiktas Ministru kabineta 27.08.2013. noteikumos Nr.628 “Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem” un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.528/2012.

Atgādinām, ka Preču un pakalpojumu drošuma likuma 4. pants nosaka, ka ražotājs ir atbildīgs par apgrozībā laistās preces drošumu (drošas, cilvēka dzīvībai, veselībai un personas mantai, kā arī videi nekaitīgas preces).

Veselības inspekcija atgādina, ka personām, kas ražo vai ieved ķīmisko vielu vai maisījumu Latvijas teritorijā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no jebkuras valsts ārpus Eiropas Savienības, katru gadu jāiesniedz pārskats Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (turpmāk – LVĢMC), saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 795 “Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.pantā noteikto, darbību veicējam (jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas veic darbības ar ķīmiskajām vielām vai maisījumiem), ņemot vērā ķīmisko vielu vai maisījumu bīstamību, daudzumu un to lietošanas vai uzglabāšanas apstākļus, jāievēro likumu un citu normatīvo aktu prasības, kā arī rūpība un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.

Darbību veicējam, ja tas veic komercdarbību, atbilstoši attiecīgo darbību apjomam un izmantoto ķīmisko vielu vai maisījumu īpašībām nepieciešams noteikts izglītības līmenis, kuram izvirzāmās prasības reglamentē Ministru kabineta noteikumi. Ja darbību veicējs ir juridiskā persona, attiecīgā izglītība nepieciešama tām fiziskajām personām, kuras ir norīkotas veikt darbības ar ķīmiskajām vielām vai maisījumiem un ir atbildīgas par šīm darbībām.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumu Nr.448 “Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic komercdarbību ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem” 9.punktā noteikto, fiziskajai personai, kas klasificē vai marķē ķīmiskās vielas vai maisījumus, vai sastāda drošības datu lapas un kas atbilstoši Latvijas profesiju klasifikatoram ir vecākais speciālists, nepieciešamais izglītības līmenis ir pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā, vides zinātnēs vai vides pārvaldībā (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis).

Vienlaikus ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības ķīmiskām vielām un ķīmiskiem maisījumiem (kuras uzrauga Veselības inspekcija), jāievēro arī citu normatīvo aktu un standartu prasības, kas attiecas uz sveču ražošanu un tirdzniecību, bet kuru ievērošanu uzrauga citas tirgus uzraudzības iestādes