Par informācijas iesniegšanu LVĢMC datubāzē

Veselības inspekcija atgādina, ka personām, kas ražo vai ieved ķīmisko vielu vai maisījumu Latvijas teritorijā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no jebkuras valsts ārpus Eiropas Savienības, katru gadu jāiesniedz pārskats Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (turpmāk – LVĢMC), saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 795).

 • ķīmiskām vielām un maisījumiem, kuriem ir nepieciešama drošības datu lapa (arī tad, ja nav klasificēti kā bīstami), saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) 31. pantu un regulas Nr. 1272/2008 par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu I pielikumu, ja to ievestais daudzums pārsniedz 100 kilogramus gadā;
 • ķīmiskām vielām un maisījumiem virs 10 kilogramiem gadā, ja ķīmiskās vielas vai maisījumi klasificēti kā 1., 2. vai 3. kategorijas akūti toksiski; 1.A vai 1.B kategorijas kancerogēni, mutagēni vai reproduktīvajai sistēmai toksiski; 1. kategorijas ar toksisku ietekmi uz mērķorgāniem pēc vienreizējas (STOT SE) vai atkārtotas (STOT RE) iedarbības vai 1. kategorijas ar ieelpas toksicitāti:
 • Acute Tox.1
 • Carc. 1A
 • Muta. 1B
 • STOT SE 1
 • Acute Tox.2
 • Carc. 1B
 • Repr. 1A
 • STOT RE 1
 • Acute Tox.3
 • Muta. 1A
 • Repr. 1B
 • Asp. Tox. 1

Pārskatu iesniedz elektroniski līdz attiecīgā gada 1. martam par iepriekšējo kalendāra gadu. Pārskatu iesniedz izmantojot LVĢMC  uzturēto Vienoto vides informācijas sistēmu.


Pārskata iesniedzējs:

 • elektroniski reģistrējas LVĢMC mājaslapā;
 • noslēdz līgumu ar LVĢMC par Vienotās vides informācijas sistēmas lietošanu;
 • aizpilda pārskatu par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem LVĢMC tīmekļvietnē tiešsaistes režīmā.

Aicinām izvērtēt, vai darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem Jūsu uzņēmumā atbilst MK noteikumos Nr.795 minētajiem kritērijiem un vai Jums jāsniedz pārskats.

Par ikgadējā pārskata neiesniegšanu ķīmisku vielu un maisījumu datubāzei var tik piemērots administratīvais sods.

Detalizēta informācija par pārskata iesniegšanu un kontaktaktinformācija palīdzības saņemšanai neskaidrību gadījumā pieejama LVĢMC tīmekļvietnē.