Informācija uzņēmējiem par ēteriskajām eļļām

Informācija ievietota 15.10.2012.

Informācija atjaunota 26.08.2019.

Ēteriskās eļļas gan masu saziņas līdzekļos, gan dažādu uzņēmumu mājas lapās vai interneta tirdzniecības vietās tiek plaši reklamētas kā nekaitīgi un veselību veicinoši produkti. Nav šaubu, ka ēteriskās eļļas  iedarbojas fizioloģiski un psiholoģiski uz cilvēka organismu. Tomēr jāņem vērā, ka 100% ēteriskās eļļas nav paredzētas tiešai lietošanai orāli, uz ādas vai citādi. Līdz ar to, piedāvājot ēteriskās eļļas vai ēterisko eļļu maisījumu tirgū, jāatceras, ka 100% ēteriskā eļļa vai ēterisko eļļu maisījums nav klasificējams kā kosmētiskais līdzeklis. Ēteriskās eļļas ir ļoti sarežģīti savienojumi – sinerģiski maisījumi. Šo vielu sastāvs mainās atkarībā no ģints, sugas, augšanas apstākļiem un izejvielu avotu novākšanas apstākļiem un no izmantotā procesa tehnikas. Daudzas ēteriskās eļļas klasificējas kā bīstamas, tāpēc svarīgi pirms to piedāvāšanas tirgū vai lietošanas noskaidrot ēteriskās eļļas īpašības un riskus videi un cilvēka veselībai, nepieciešamos piesardzības pasākumus lietošanas laikā.

Kas ir ēteriskās eļļas?

Saskaņā ar Eiropas ķimikāliju aģentūras vadlīnijām „Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP”, „ēteriskās eļļas” ir vielas, ko iegūst no augiem.

Ēteriskās eļļas ir hidrofobi šķidrumi ar kompleksu sastāvu, tās iegūst no augiem, un tajās ietilpst gaistošie organiskie savienojumi, piemēram, spirti, aldehīdi, ketoni, fenoli, esteri, ēteri un terpēni mainīgās proporcijās.

Ēteriskās eļļas var definēt pēc to galvenajām sastāvdaļām, kāda ir prakse ar daudzkomponentu vielām. Tomēr ēterisko eļļu sastāvā var būt līdz vairākiem simtiem sastāvdaļu, kas var ievērojami mainīties atkarībā no daudziem faktoriem (piemēram, ģints, sugas, augšanas apstākļiem, novākšanas laika posma, izmantotajiem procesiem). Tāpēc galveno sastāvdaļu apraksts bieži nav pietiekams šo UVCB* vielu aprakstīšanai. Ēteriskās eļļas ir jāapraksta pēc auga avota un apstrādes procesa, kā aprakstīts „Vadlīniju par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP” 4.3.1. nodaļā (izmantojot UVCB 3. apakštipu) (Eiropas ķimikāliju aģentūras vadlīnijas „Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP).

* UVCB vielas - Nezināma vai mainīga sastāva vielas, kompleksus reakcijas produktus vai bioloģiskus materiālus (substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials), ko sauc arī par UVCB vielām, nevar pietiekami identificēt ar to ķīmisko sastāvu, jo:

 • sastāvdaļu skaits ir relatīvi liels un/vai
 • sastāvs ievērojamā mērā ir nezināms un/vai
 • sastāva mainīgums ir relatīvi liels vai slikti prognozējams.

Tāpēc UVCB vielu identificēšanai ir vajadzīga cita veida informācija papildus tam, kas ir zināms par to ķīmisko sastāvu.

Prasības ēteriskām eļļām kā ķīmiskām vielām, vai ēterisko eļļu maisījumiem kā ķīmiskajiem maisījumiem nosaka:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH Regula) ar grozījumiem;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP Regula) ar grozījumiem;
 • Ķīmisko vielu likums (01.04.1998.) 

Uzņēmējiem, kas vēlas izvietot vai piedāvāt ēteriskās eļļas un ēterisko eļļu maisījumus Latvijas tirgū, jāievēro šādas prasības:

 1. Jāpārliecinās, vai uz ēterisko eļļu vai ēterisko eļļu maisījumu attiecināmas ķīmisko vielu reģistrācijas prasības, jāveic reģistrācija vai jāpārliecinās, ka piegādātājs ir veicis reģistrāciju;
 2. Jāievāc visa nepieciešamā informācija par ēteriskās eļļas vai ēterisko eļļu maisījuma īpašībām, atbilstošos gadījumos jāveic ēterisko eļļu vai ēterisko eļļu maisījumu klasifikāciju;
 3. Jānodrošina, ka ēterisko eļļu lietotāji saņem informāciju par iespējamo bīstamību videi un cilvēka veselībai un nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem: 
 • Nodrošinot normatīvajos aktos noteikto informāciju etiķetēs uz ēterisko eļļu iepakojuma;
 • Sagatavojot un izsniedzot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos drošības datu lapas ēterisko eļļu vai ēterisko eļļu maisījumu profesionālajiem lietotājiem.

Ēterisko eļļu un ēterisko eļļu maisījumu profesionālo lietotāju (masieru, aromterapeitu) rīcībā ir jābūt konkrētā produkta drošības datu lapai, kurā aprakstīta produkta bīstamība un veicamie piesardzības pasākumi.

 

Ķīmisko vielu reģistrācija

Visiem kādas ēteriskās eļļas ražotājiem vai ēterisko eļļu/ēterisko eļļu maisījumu importētājiem, kas gadā veic vielas ražošanu vai importēšanu 1 tonnas vai lielākā apjomā, jāiesniedz Eiropas ķimikāliju aģentūrā (ECHA) reģistrācijas pieteikumu.

Vielas vispirms ir jāreģistrē, un tikai tad tās var laist tirgū, t.i., ražot un/vai importēt.

Regulas Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH Regula) V pielikuma 9. ierakstā noteiktie atbrīvojumi no reģistrācijas neattiecas uz ēteriskajām eļļām („Vadlīnijas par V pielikumu”). 

Reģistrācijas prasības ir noteiktas REACH regulas II sadaļā. ECHA ir sagatavojusi vadlīnijas uzņēmējiem par ķīmisko vielu reģistrāciju.

 

Klasifikācija

Ražotāju, importētāju un pakārtotu lietotāju pienākums ir pirms vielas vai vielu maisījuma laišanas tirgū izvērtēt to īpašības un klasificēt noteiktās bīstamības klasēs. Jāatceras, ka viena auga ēteriskā eļļa tiek uzskatīta par vienu vielu, bet vairāku augu ēterisko eļļu maisījums ir vielu maisījumus. Ķīmiskos maisījumus un vielas klasificē saskaņā ar Regulas Nr. 1272/2008 II sadaļā noteiktajiem kritērijiem un prasībām.

Zinātniskie pētījumi ir pierādījuši, ka daudzām ēteriskajām eļļām piemīt veselībai bīstamas īpašības. Piemēram, sassafras eļļai piemīt kancerogēnas un mutagēnas īpašības, sinepju eļļa ir toksiska. Ir eļļas kurām piemīt izteikta īpašība radīt ādas kairinājumu un tāpēc nav ieteicamas izmantot ādas masāžas procedūrās, piemēram, kumarīna eļļa un kanēļa mizas eļļa.

Eiropas ķimikāliju aģentūras interneta vietnē pieejamas Nozares vadlīnijas attiecībā uz ēteriskajām eļļām https://echa.europa.eu/lv/support/substance-identification/sector-specific-support-for-substance-identification/essential-oils.

 

Marķēšana

Ja viela vai maisījums ir klasificēts kā bīstams, piegādātāji nodrošina, ka viela vai maisījums pirms laišanas tirgū ir marķēts un iepakots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ēterisko eļļu vai vairāku ēterisko eļļu maisījumus marķē un iepako atbilstoši Regulas Nr. 1272/2008 III un VI sadaļai.

 

Jāatceras!

Viena auga ēteriskā eļļā - viena (daudzkomponentu) ķīmiskā viela.

Vairāku augu ēterisko eļļu maisījums - ķīmisko vielu maisījums.

 Ja ēteriskā eļļa klasificējas kā bīstama, uz tās iepakojuma etiķetes jābūt šādai informācijai valsts valodā:

 • piegādātāja (-u) nosaukums, adrese un tālruņa numurs;
 • vielas vai maisījuma nominālais daudzums iepakojumā, kāds ir pieejams plašākai sabiedrībai, ja vien šis daudzums nav norādīts citur uz iepakojuma;
 • produkta identifikatori;
 • attiecīgā gadījumā - bīstamības piktogrammas;
 • attiecīgā gadījumā - signālvārds;
 • attiecīgā gadījumā - bīstamības apzīmējums;
 • attiecīgā gadījumā - atbilstoši drošības prasību apzīmējumi.

 

Marķējuma paraugi:

Marķējuma paraugs atbilstoši Regulas Nr. 1272/2008 prasībām

Jāatceras, ka lai gan uz mazo iepakojumu (< 125 ml) etiķetēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir pieļauts norādīt mazāk informācijas, tad tomēr uz ikvienas vielas vai maisījuma, kas klasificējas kā bīstams, iepakojuma marķējumā ir jābūt vismaz bīstamības piktogrammai, signālvārdam, produkta identifikatoram un vielas piegādātāja nosaukumam un telefona numuram. Plašāk par informācijas apjomu etiķetē maziem iepakojumiem skatīties CLP regulas 29.pantā un I pielikuma 1.5.1. un 1.5.2. daļās.

 

Drošības datu lapas

Prasības informācijas nodošanai piegādes ķēdē noteiktas REACH regulas IV daļā, bet prasības drošības datu lapu sastādīšanai un saturam REACH regulas II pielikumā. Produktiem, kuri tiek piedāvāti Latvijas tirgū drošības datu lapām ir jābūt valsts valodā.

 

Iepakojums

Ēteriskām eļļām vai ēterisko eļļu maisījumiem, kas klasificējas kā bīstamas ķīmiskās vielas vai bīstami ķīmiskie maisījumi, ir noteiktas īpašas prasības iepakojumam. Prasības iepakojumam noteiktas CLP regulas IV sadaļā.

 

Reklāma

Saskaņā ar CLP regulas 48.pantu, reklamējot ēterisko eļļu vai ēterisko eļļu maisījumu, kas klasificējas kā bīstams, jānorāda attiecīgās bīstamības klases vai bīstamības kategorijas. Šī prasība var tikt izpildīta pievienojot ķīmiskās vielas vai maisījuma iepakojuma fotogrāfiju, ja tajā ir skaidri saredzama un salasāma visa sniegtā informācija par bīstamību (piktogramma, signālvārds, bīstamības apzīmējumi, drošības prasību apzīmējumi).

Latvijā ir izveidots palīdzības dienests, lai sniegtu konsultācijas ražotājiem, importētājiem, izplatītājiem, pakārtotiem lietotājiem un visām citām ieinteresētajām personām par to attiecīgajiem pienākumiem un saistībām saskaņā ar REACH un CLP regulām.

Atbalstu ražotājiem, importētājiem un pakārtotiem lietotājiem par attiecīgajiem pienākumiem un saistībām saskaņā ar REACH un CLP regulu sniedz Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) izveidots REACH un CLP palīdzības dienests: reach@lvgmc.lv, tālr. nr. 67032027.

 

Noderīgi informācijas avoti

Normatīvo aktu teksti ar grozījumiem atrodami:

 1. REACH regula.
 2. CLP regula

ECHA mājaslapā atrodamas vadlīnijas:

1.      Vadlīnijas par CLP regulu.

2.      Vadlīnijas par REACH regulu.