Statuss:
Īstenošanā

NAP un ESF slim logo

Latvijā no 2016.gada novembra ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”  (turpmāk – Projekts) īstenošana.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus četrās prioritārajās veselības jomās (sirds un asinsvadu, onkoloģija, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgā veselība).

Projekta ietvaros tiks īstenoti slimību profilakses pasākumi, vispārējie sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi, nacionāla mēroga veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai. Projekta ietvaros līdz 2017.gada 1.jūlijam tiks izstrādāts veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns, kas ietvers visaptverošu pieeju veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai, tai skaitā attiecībā uz normatīvā regulējuma izmaiņām un starpsektoru sadarbību. Tāpat Projekta ietvaros tiks veikti sabiedrības veselības pētījumi, nodrošināta veselības veicināšanas un slimību profilakses (tostarp pašvaldībās īstenoto) pasākumu uzraudzība. Projekta ietvaros tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija. 
Projekta sadarbības partneri:
:
Veselības ministrijas padotības iestādes atbilstoši deleģētajiem pienākumiem - Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības inspekcija, Zāļu valsts aģentūra, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs un Valsts sporta medicīnas centrs (kopš 2018.gada reorganizēts).

Plānotais Projekta īstenošanas laiks: no 2016.gada 1.novembra līdz 2023.gada 31.decembrim.  

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 16 692 798 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 14 188 878 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 2 503 920 euro apmērā.

Projekts tiek līdzfinansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"  ietvaros.

Plašāka informācija par projektu pieejama platformā ESparveselību.lv.


Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījums izglītības iestādēs


Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums