Ārstniecības persona
daktere

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka no 2022.gada 1.janvāra tiek mainīts profesijas māsa (medicīnas māsa) profesijas nosaukums uz māsa (vispārējās aprūpes māsa)[1]. Pēc profesijas nosaukuma maiņas māsas (medicīnas māsas) ir tiesīgas turpināt patstāvīgu profesionālo darbību māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā līdz reģistrācijas termiņa beigām.

Māsas (vispārējās aprūpes māsas) kompetences atjaunošanai un uzturēšanai iesakām izmantot veselības aprūpes māsu kompetenču Tālākizglītības karti 2022 – 2027, kas pieejama Latvijas Māsu asociācijas tīmekļvietnē https://www.masuasociacija.lv/

Māsa

Pārreģistrācija pēc 2021.gada 1.janvāra būs veicama līdzšinējā kārtībā, proti, lai veiktu pārreģistrāciju māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā ne agrāk kā 90 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms reģistrācijas termiņa beigām iesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu (Noteikumu Nr.317 4.pielikums, kas pieejams Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-un-atbalsta-personu-parregistracija ) par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā reģistrācijas termiņa laikā (profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides apliecinājumi, kas iegūti pēdējo piecu gadu laikā pirms reģistra termiņa beigu datuma), tai skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai par profesionālās atbilstības pārbaudes sekmīgu nokārtošanu attiecīgajā profesijā[1].

 

 

[1] Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumiem Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” (redakcija, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

[2] Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 20.punkts