Reģistrā attiecīgajā profesijā tiek pārreģistrētas ārstniecības personas

 • kuras veic profesionālo darbību attiecīgā profesijā un vēlas pagarināt reģistrācijas termiņu Reģistrā
 • kurām beidzies ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš un netiek veikta resertifikācija, taču vēlas tupināt profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā.

Reģistrācijas termiņš Reģistrā ir pieci gadi.

Kam pārreģistrācija NAV jāveic?
 • Ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai, kurai ir derīgs ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāts;
 • Zobu feldšeriem, kuri ir reģistrēti atbilstoši ārstniecības personu specialitāšu klasifikatoram, pārreģistrācija nav jāveic, un to reģistrācijas termiņš ir 2020.gada 31.decembris.

1. solis. Pakalpojuma pieprasīšana

Jāvēršas Veselības inspekcijā.

Lai veiktu pārreģistrāciju Reģistrā, ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, Veselības inspekcijā, jāiesniedz:

 1. vēršoties klātienē jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments;
 2. jāiesniedz Iesniegums, ne agrāk kā 90 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms reģistrācijas termiņa beigām, par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi attiecīgajā profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā reģistrācijas termiņa laikā, tajā skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Māsas (vispārējās aprūpes māsa), vecmātes, māsas palīga vai zobārsta asistenta (stājas spēkā ar 01.01.2022.) profesijā – vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā reģistrācijas termiņa laikā, tajā skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā;
 3. apliecinošu dokumentu kopijas vai uzrāda šo dokumentu oriģinālus par profesionālās atbilstības pārbaudes sekmīgu nokārtošanu attiecīgajā profesijā.
 • Militāriem paramediķiem
  • nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apstiprinājums.

Ja reģistrācijas termiņa laikā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona iegūst attiecīgi ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, Veselības inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.

2. Pakalpojumu var saņemt:

 • Vēršoties klātienē (iepriekš piesakoties pa tālruni 67081600 vai rakstot uz e-pastu vi@vi.gov.lv ;
 • Nosūtot dokumentu oriģinālus pa pastu;
 • Izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu www.latvija.lv,
 • Iesniedzot dokumentus ar e-pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Termiņš: viena mēneša laikā.

 

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka lai nokārtotu profesionālās kvalifikācijas pārbaudi Rīgas Stradiņa universitātē, tad personai vispirms no Veselības inspekcijas jāsaņem informatīva vēstule par nepieciešamību kārtot šādu pārbaudījumu. (Pamats: savstarpēji noslēgts līgums starp Rīgas Stradiņa universitāti un Veselības inspekciju).

Papildus informācija

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012).

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu).

Normatīvie akti: