Pirms informācijas iesniegšanas  komersantiem (ražotājam vai importētājam) jāsaņem iesniedzēja identifikācijas numurs (turpmāk - iesniedzēja ID).

Iesniedzēja ID saņemšanai jāaizpilda veidlapa Excel formātā, ko var lejupielādēt  Eiropas Komisijas mājaslapā sadaļā "Step-by-step guide".

Veidlapā norādīta e-pasta adrese, uz kuru tā jānosūta. Ražotājs vai importētājs pa e-pastu saņems veidlapas saņemšanas apstiprinājumu un varēs veikt  "Step-by-step guide" norādītās tālākās darbības. 

Informācijas sniegšana EU-CEG sistēmā un samaksa par iesniegtās informācijas apstrādi

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums (turpmāk – Tabakas likums) nosaka pienākumu ražotājiem un importētājiem sniegt Veselības inspekcijai informāciju par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, uzpildes flakoniem, augu smēķēšanas produktiem, jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem.

Informāciju ražotāji un importētāji iesniedz elektroniskā veidā Vienotajā datu ievades portālā (turpmāk – EU-CEG), ko izveidojusi  Eiropas Komisija. Veselības inspekcijai sniegtā informācija tiek uzglabāta  EU-CEG nacionālajā datu repozitorijā.

Informācija  par tabakas izstrādājumiem un augu smēķēšanas produktiem jāiesniedz pirms to laišanas tirgū. Par elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem, kā arī par jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem, informācija jāiesniedz sešus mēnešus pirms attiecīgā izstrādājuma paredzētās laišanas tirgū.

Iesniedzamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta  2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 440 „Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem” (turpmāk – noteikumi). 

  • Par noteikumos minētās informācijas savlaicīgu un precīzu sniegšanu ir atbildīgs attiecīgā izstrādājuma ražotājs, ja tas veic komercdarbību Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā.

  • Ja attiecīgā izstrādājuma ražotājs veic komercdarbību ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas un attiecīgā izstrādājuma importētājs veic komercdarbību Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā, par pieprasītās informācijas sniegšanu ir atbildīgs attiecīgā izstrādājuma importētājs.

Veselības inspekcija saņem, uzglabā, apstrādā, analizē un publicē informāciju, kas iesniegta atbilstoši Tabakas likuma 5.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam. Ražotāji un importētāji veic samaksu Veselības inspekcijai par iesniegtās informācijas apstrādi. (Skatīt zemāk.)

Detalizēta informācija komersantiem un instrukcijas par informācijas sniegšanu pieejamas Eiropas Komisijas mājaslapā (angļu valodā Step by step guide).

Aizliegts laist tirgū tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās cigaretes, uzpildes flakonus un jaunieviestus tabakas izstrādājumus, par kuriem nav iesniegta informācija atbilstoši likuma 5.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam.

 

Pamatojoties uz  likuma 5. panta pirmajā daļā noteikto, ražotāji un importētāji saskaņā ar Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi veic samaksu par sniegtās informācijas apstrādi par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem. Inspekcija informē, ka ražotāji un importētāji vai to filiāles Latvijā var aizpildīt rēķina pieteikuma veidlapu un nosūtīt uz e-pastu dati@vi.gov.lv

Ražotāji un importētāji vai to filiāles Latvijā saņems rēķinu uz EU-CEG norādīto adresi, ja vien Inspekcija nebūs saņēmusi rēķina pieteikuma veidlapu, kurā norādīta cita e-pasta adrese rēķina nosūtīšanai. Rēķinā būs norādīts katra paziņotā produkta identifikācijas numurs EU-CEG un apmaksājamā summa, aprēķināta atbilstoši  cenrāža 19. vai 20. punktam:

Nr. p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN

(euro)

Cena ar PVN (euro)
19.

Pirmreizēji sniegtās informācijas apstrāde1 par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem

izstrādājums 125,50 0,00 125,50
20. Ikgadēja sniegtās informācijas apstrādepar tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem izstrādājums 78,49 0,00 78,49

Piezīme. 1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Aizliegts laist tirgū tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās cigaretes, uzpildes flakonus un jaunieviestus tabakas izstrādājumus, par kuriem nav iesniegta informācija atbilstoši Tabakas likuma 5. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam un nav veikta samaksa par sniegtās informācijas apstrādi saskaņā ar Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi.

Rekvizīti  maksājumiem par Veselības inspekcijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem:
Saņēmējs: Veselības inspekcija
Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012
PVN reģistrācijas Nr. 90002448818
Banka: Valsts kase
Bankas BIC: TRELLV22
Konts: LV75TREL 2290582006000


Kontaktinformācija:
Veselības inspekcijas Produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļa
e-pasts: dati@vi.gov.lv

Veselības inspekcija informē

  • tabakas izstrādājumu,
  • augu smēķēšanas produktu,
  • elektronisko cigarešu,
  • uzpildes flakonu,
  • jaunieviestu tabakas izstrādājumu izplatītājus,

ka pirms minēto preču iegādes tirdzniecībai Latvijā jāpārliecinās, vai informācija par tiem ir paziņota EU-CEG datu bāzē. Saraksts pieejams datu bāzē Inspekcijas mājaslapā.  

Par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, uzpildes flakoniem, jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem, jāpārliecinās, vai veikta samaksa par sniegtās informācijas apstrādi saskaņā ar Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi. Vairāk informācijas un saraksts Excel formātā pieejams šeit.