Veselības inspekcija saskaņā ar 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 "Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem" 34. punktu savā tīmekļvietnē publicē informāciju, ko ražotāji un importētāji iesnieguši Eiropas Komisijas datu bāzes EU-CEG Latvijas datu repozitorijā par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem.

Izmantojot zemāk pievienoto otro Excel failu vai Inspekcijas mājas lapas sadaļā Reģistri un datubāzesPiedāvāšanai Latvijas tirgū paziņoto tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu datubāze- pieejama informācija par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem par kuriem ir iesniegta informācija un veikta samaksa. Informācija tiek atjaunota vienu reizi mēnesī.

Inspekcija skaidro, ka pēc publicēšanas datuma komersanti var būt veikuši izmaiņas datubāzes EU-CEG Latvijas datu repozitorijā, pievienojot jaunus produktus vai izņemot no aktīvo produktu saraksta.

Inspekcija informē, ka par iesniegtās informācijas korektumu atbildīgi ir ražotāji un importētāji, kas to iesniedz EU-CEG Latvijas datu repozitorijā.

Inspekcija atgādina, ka aizliegts laist tirgū tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus, ja tie satur aizliegtas vielas, kā:

  1. vitamīnus vai citas piedevas, kas rada iespaidu, ka tabakas izstrādājums ir labvēlīgs veselībai vai samazina veselības apdraudējumu;
  2. kofeīnu vai taurīnu, vai citas piedevas un stimulējoši savienojumus, kas tiek saistīti ar enerģiju un vitalitāti, to sastāvā ir piedevas, kas ietekmē emisiju krāsu;
  3. piedevas, kas atvieglo ieelpošanu vai nikotīna uzņemšanu;
  4. piedevas, kam nesadedzinātām piemīt kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas īpašības.

Inspekcija informē, ka aizliegts laist tirgū tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās cigaretes, uzpildes flakonus un jaunieviestus tabakas izstrādājumus, par kuriem nav iesniegta informācija atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums (turpmāk – Tabakas likums) 5.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam.

 Pamatojoties uz likuma 5. panta pirmajā daļā noteikto, ražotāji un importētāji saskaņā ar Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi veic samaksu par sniegtās informācijas apstrādi par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem.

Plašāku informāciju par samaksu un informācijas sniegšanu un tehnisko atbalstu atradīsiet sekojot saitei.

 Saskaņā ar Tabakas likuma 3.panta pirmo daļu aizliegts tirgot elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus par kuriem ražotājs vai importētājs nav veicis informācijas iesniegšanu un samaksu par informācijas apstrādi. 

Elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus atļauts laist tirgū sešus mēnešus pēc to paziņošanas EU-CEG.

Inspekcija informē, ka pirmajā Excel failā norādīti visi EU-CEG Latvijas datu repozitorijā paziņotie produkti, kas atbilst paziņošanas prasībām un otrajā Excel failā norādīti tie EU-CEG CEG Latvijas datu repozitorijā paziņotie produkti par kuriem veikta samaksa saskaņā ar Tabakas likuma 5.panta pirmo daļu:

Inspekcija skaidro, ka pirmais saraksts ir publicēts informatīvos nolūkos un paredzēts komersantiem, kas nodarbojas ar  tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu izplatīšanu, lai varētu, komunicēt ar ražotājiem un importētājiem par samaksas veikšanu.

Inspekcija vērš uzmanību, ka komersantiem jāseko līdz – vai piedāvāšanai Latvijas tirgū paziņotie un apmaksātie produkti no saraksta otrajā Excel failā („Piedāvāšanai Latvijas tirgū paziņotie tabakas izstrādājumi, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni”), joprojām atrodas arī piedāvāšanai Latvijas tirgū paziņoto produktu sarakstā pirmajā Excel failā („Visi EU-CEG Latvijas datu repozitorijā paziņotie tabakas izstrādājumi, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni”).

Sakarā ar to, ka ražotāji un importētāji var brīvi mainīt EU-CEG Latvijas datu repozitorijā iesniegto informāciju, ražotāji un importētāji informāciju var arī izņemt no aktīvo piedāvājumu saraksta. Inspekcija šīs darbības nevar ietekmēt.

Svarīgi:

Lūdzu pievērsiet uzmanību otrajā Excel failā norādītajam tirgū laišanas datumam!

Elektroniskās cigaretes, uzpildes flakonus, kā arī jaunieviestus tabakas izstrādājumus aizliegts laist tirgū pirms norādītā tirgū laišanas datuma.

Papildus informāciju par  paziņotajiem produktiem varat saņemt rakstot dati@vi.gov.lv  vai zvanot pa tālruni +371 67081658.