Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanu un ierobežošanu nosaka Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra noteikumi Nr.637 „Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi”.  

Noteikumi nosaka elektromagnētiskā lauka starojuma robežlielumus un mērķlielumus, ko rada ierīces elektrības ražošanai un elektriskās strāvas pārvadei, kā arī radiofrekvenču ierīces, piemēram, mobilo telefonu bāzes stacijas. Noteiktie starojuma normatīvie lielumi balstās uz Eiropas Savienībā pieņemtajām rekomendācijām (Padomes 1999. gada 12. jūlija ieteikumi 1999/519/EK par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (no 0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu sabiedrību). Noteikumi nosaka arī elektromagnētiskā lauka starojuma novērtēšanas metodes, prasības elektromagnētiskā lauka radītā riska novēršanai vai samazināšanai, kā arī kompetento iestādi elektromagnētiskā lauka starojuma kontrolei, kas ir Veselības inspekcija. Noteikumi neattiecas uz darba vidi, kā arī uz starojuma avotiem medicīnas un aizsardzības sfērā un individuālai lietošanai paredzētām elektroprecēm un sadzīves precēm, t.sk. mobilajiem telefoniem, tāpat arī “zagļu ķeršanas” iekārtām veikalos u.c., kuru drošums ir jāizvērtē un jāapliecina ražotājam.