Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atzinums tiek gatavots izvērtējot projekta atbilstību higiēnas prasībām. Gadījumos, ja saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 95.punktā minēto, iepriekš izdoto tehnisko un īpašo noteikumu prasības nevar izpildīt, atzinums tiek gatavots arī gadījumos, ja jāsaskaņo atkāpes no higiēnas prasībām. Atzinuma sagatavošana ir maksas pakalpojums.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Veselības inspekcijā iesniedzams aizpildīts pieteikums un tam pievienojams projekts (piemēram, būvprojekts).
    Atbilstoši Būvniecības likuma prasībām pakalpojuma pieprasīšana veicama izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Atbilde tiks sniegta pieteikumā norādītajā atbildes saņemšanas veidā.

Veidlapas un citi dokumenti

Normatīvie akti

Maksājumi

Pozīcija Cena
daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām 253.77 EUR
individuālajām dzīvojamām mājām, viensētām, dzīvokļiem 192.45 EUR
ar platību līdz 250 m2 92.75 EUR
ar platību no 251 m2 līdz 500 m2 115.75 EUR
ar platību no 501 m2 līdz 1000 m2 192.45 EUR
ar platību no 1001 m2 līdz 5000 m2 223.10 EUR
ar platību no 5001 m2 līdz 10 000 m2 315.14 EUR
ar platību vairāk par 10 001 m2 391.81 EUR
inženierbūvei, inženiertīkliem 100.43 EUR
atkāpes saskaņošana no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām 83.00 EUR
citam 2. punktā neminētam objektam 85.08 EUR

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012)

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu).

Normatīvie akti:

Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 112; 1997.07.01.)

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01"Būvprojekta saturs un noformēšana"
(Ministru kabinets; noteikumi; 370; 2001.11.01.)

Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 458; 2023.08.15.)